CV-sida

Felicia Dahlgren Lidman

Felicia Dahlgren Lidman

Presentation

Doktorand med inrikting på ämnet skötsel och naturlig föryngring av björk.

Forskning

Andelen lövträd kommer troligtvis att öka i de framtida svenska skogarna på grund av hårdare certifieringsregler. Från och med oktober 2020 kräver FSC certifieringen att varje skogsägare ska sträva efter en 10%-ig lövträdsandel, detta beräknat på stamatal och i hela landet. Kravet på 5% lövrik skog på friska och fuktiga marker ligger även kvar som tidigare (FSC, 2020).

Eftersom björk är det enda lövträdslag som i någon större utsträckning föryngras naturligt och eftersom de allra flesta andra trädslag drabbas hårt av viltbete utgår projektet jag jobbar med ifrån, att det i huvudsak är björkinblandning och björkdominerade bestånd som tillskapas för att klara certifieringsreglerna.

Dessa björkområden allokeras i första hand till fuktiga områden samt områden med hög förekomst av sten i ytan som utgör ett hinder för markberedning. Tanken är att allokera björken till områden där det är svårt eller dyrt att föryngra med barrplantor, men där det samtidigt är stor sannolikhet för rikligt uppslag av naturligt föryngrad björk.

För att kunna anpassa dagens skogsbruk till de nya certifieringskraven krävs utökad kunskap kring etablering och skötsel av naturligt föryngrad björk. Mitt doktorandsprojekt fokuserar på just detta.

Bakgrund

2018- Masterexamen i skogsvetenskap, Jägmästarprogramet, SLU Umeå.

 


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå