CV-sida

Felicia Dahlgren Lidman

Felicia Dahlgren Lidman

Presentation

Jag är doktorand och inriktar mig på skötsel och naturlig föryngring av björk.

Forskning

Andelen lövträd kommer troligtvis att öka i de framtida svenska skogarna på grund av hårdare certifieringsregler. FSC kräver numera att minst 5% av volymen skall utgöras av lövträd i framtida barrbestånd och att minst 5% av arealen på frisk och fuktig mark utgörs av bestånd som domineras av lövträd. I det första fallet där det stipuleras att minst 5% av totala virkesvolymen skall utgöras av löv i alla bestånd (där så är möjligt) behöver dock inte lövet vara stamvis blandat med barrträden. Grupper av löv räknas in i beståndet som lövinblandning.

Ovannämnda siffror gäller för norra Sverige. Söder om Limes Norrlandicus gäller att 10% av volymen under hela omloppstiden skall utgöras av löv och att 10% av arealen skall vara lövdominerad (Forest Stewardship Council, 2010).

Eftersom björk är det enda lövträdslag som i någon större utsträckning föryngras naturligt och eftersom de allra flesta andra trädslag drabbas hårt av viltbete utgår projektet jag jobbar med ifrån, att det i huvudsak är björkinblandning och björkdominerade bestånd som tillskapas för att klara certifieringsreglerna.

Dessa björkområden allokeras i första hand till fuktiga områden samt områden med hög förekomst av sten i ytan som utgör ett hinder för markberedning. Tanken är att allokera björken till områden där det är svårt eller dyrt att föryngra med barrplantor, men där det samtidigt är stor sannolikhet för rikligt uppslag av naturligt föryngrad björk.

För att kunna anpassa dagens skogsbruk till de nya certifieringskraven krävs utökad kunskap kring etablering och skötsel av naturligt föryngrad björk. Mitt doktorandsprojekt fokuserar på just detta.

Bakgrund

2018- Masterexamen i skogsvetenskap, Jägmästarprogramet, SLU Umeå.

 


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för skogsskötsel
Postadress:
Vindelns försöksparker
92291 VINDELN
Besöksadress: Svartbergets fältforskningsstation, Umeå