CV-sida

Felicia Dahlgren Lidman

Presentation

Doktorand med inrikting på ämnet naturlig föryngring och skötsel av björk.

Forskning

I det svenska skogsbruket dominerar två arter: tall och gran, att satsa på ett tredje trädslag, exempelvis björk, skulle kunna sprida de risker som förväntas öka med klimatförändringarna.

Parallet med detta antas andelen lövträd öka i de framtida svenska skogarna på grund av hårdare certifieringsregler. Från och med oktober 2020 kräver FSC certifieringen att varje skogsägare ska sträva efter en 10%-ig lövträdsandel, detta beräknat på stamatal och i hela landet. Kravet på 5% lövrik skog på friska och fuktiga marker ligger kvar precis som tidigare (FSC, 2020).

Eftersom björk i princip är det enda lövträdslag som i någon större utsträckning föryngras naturligt och eftersom att de allra flesta andra trädslag drabbas hårt av viltbete utgår projektet jag jobbar med ifrån, att det i huvudsak är björkinblandning och björkdominerade bestånd som tillskapas för att klara certifieringsreglerna (och samtidigt bidrar till ökad riskspridning).

För att öka mängden björk i den svenska skogen krävs utökad kunskap kring etablering och skötsel av naturligt föryngrad björk. Mitt doktorandsprojekt fokuserar på just detta.

Bakgrund

2018- Masterexamen i skogsvetenskap, Jägmästarprogramet, SLU Umeå.

 


Kontaktinformation