CV-sida

Jan Eriksson

Docent i markkemi, agronom

Presentation

Jag jobbar som lärare och forskare. Min forskning rör huvudsakligen spårelement, speciellt kadmium, i mark och växt. Just nu jobbar jag med ett projekt där vi ska undersöka om skillnader i upptag av kadmium i vete på kadmiumrika jordar kan förklaras av skillnader i mineralogi.

Vidare jobbar jag med i ett projekt som handlar om mikronäringsämnesförsörjning i ekologisk odling och i ett annat som handlar om upptag av tungmetaller i Salixplantor och möjlighet att rena mark med denna gröda.

Jag är också med i ett nystartat arkeologiprojekt. Projektet handlar om gamla kulturer från tiden före européernas intrång i Amazonas och deras koppling till s.k. "Amazonian dark earths"–jordar som markförbättrats med träkol. I det projektet ska jag jobba med jordmånsstudierna.

Miljöövervakning

Jag är också ansvarig för miljöövervakning på åkermark. Inom miljöövervakningen följs förändringar i åkermarkens tillstånd (innehåll av humus, växtnäringsämnen och spårelement). Tidigare har jag bland annat jobbat med effekter på skogsmark av återföring av vedaska, förråd och flöden av tungmetaller i ett avrinningsområde (skogsmark) och förekomst av ovanliga metaller i avloppsslam.

Undervisning

Inom undervisningen är jag kursansvarig för kurserna Soils of the Word/Världens jordmåner (Mv0162) och Markvetenskap och geoteknik (Mv0180). I dessa kurser och i kurserna Biogeofysik och introduktion till markvetenskap (Mv 0184),  Markvetenskap (Mv 0152/153),och Markvetenskap: växtnäring och växtbäddar (Mv0140) medverkar jag i varierande grad i markkemiavsnitten.


Kontaktinformation