CV-sida

Johan Svensson

Johan Svensson
Min forskning är inriktad mot landskapsekologi i vidare mening, i huvudsak i form av längre och kortade projekt klustrade runt frågeställningar som rör höga naturvärden i skog, kontinuitetsskogsbruk, landskapsperspektiv, hållbar markanvändning och hållbarhet överlag, mångbruk och anpassat skogsbruk. Överlag är jag inriktad mot tillämpad forskning i nära samarbete med skogssektorn och andra aktörer. Mina senaste och pågående större projekt har handlat om ekosystemtjänstskattningar i skogs- och fjällandskap med data från nationell miljöövervakning, naturresurs- och naturvärdesbaserad översiktlig planering, kontinuitetsskog, grön infrastruktur i boreala skogslandskap, indikatorer för biologisk mångfald på landskapsnivå, och planering för samt konsekvenser på andra landskapsvärden av en storskalig etablering av vindkraft.

Presentation

Jag är jägmästare med doktorsexamen i ekologi och har arbetat som forskare sedan 2014. Tidigare har jag arbetat på Skogsstyrelsen och dåvarande Skogsvårdsstyrelsen, samt med miljöövervakning på SLU. Sedan lång tid har jag haft ett internationellt fokus med program, projekt och annan verksamhet bland annat inom International Model Forest Network, UNESCO Man and Biosphere Program, och det svenska vetenskapliga rådet för Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services.

 

Undervisning

Jag är kursansvarig för en projektbaserad fördjupningskurs på avancerad nivå inom institutionen för vilt, fisk och miljö, och har i övrigt enstaka undervisning på Sverigeresan och i olika kurser med inriktning mot hållbart skogsbruk, ekologi och naturvård.

 

Forskning

Pågående och nyligen avslutade forskningsprojekt:

The importance of green infrastructure for biodiversity of deadwood-dependent insects and fungi. The Oscar and Lili Lamm Foundation. Co-supervision of PhD-student.

Coping with the loss of the last: indicators for forest landscape biodiversity. Swedish EPA. Project participant.

Project participant. Sustainable land use – developing landscape approaches to reach the global sustainable development goals. Formas. Project participant.

Land use synergy, integration or conflict in sustainable land-based windpower. Energy Agency Vindval. Project leader.

Managing the Green Infrastructure of the boreal forest landscape – landscape change trajectory and current possibilities based on high conservation value and continuity forests. Swedish EPA. Project leader.

Green planning: Vilhelmina as a testbed for innovative land-use planning in the mountain region, Swedish EPA. Project participant.

National monitoring for assessing and valuation ecosystem services in Fennoscandian alpine and boreal landscapes, Swedish EPA. Project leader.

A monitoring-based decision support toolbox for magnificent mountain landscapes, Swedish EPA. Project participant.

Miljöanalys

Jag har en bakgrund som programchef i NILS – Nationell Inventering av Landskapet i Sverige – som är ett nationellt miljöövervakningsprogram för biologisk mångfald och landskapsförändringar som genomförs av SLU på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

Samverkan

På nationell nivå är min nuvarande forskningssamverkan i huvudsak inom SLU och med Mittuniversitetet i Sundsvall, samt utanför universitetsvärlden med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelser och miljöorganisationer. Jag samverkar också med biosfärområden, både i Sverige och internationellt. På internationell nivå i övrigt har jag sedan lång tid ett samarbete med framför allt Kanada, men generellt med flera universitet och institutioner i Europa och globalt. Överlag är jag inriktad mot tillämpad forskning i nära samarbete med skogssektorn och andra aktörer.

 

Bakgrund

MSc i skogsvetenskap samt en jägmästarexamen som grundexamen, och en doktorsexamen i ekologi från SLU. Utöver på SLU som doktorand, programchef och forskare har jag arbetat på Skogsstyrelsen och dåvarande Skogsvårdsstyrelsen i Mellannorrland i olika roller.

 

Handledning

Jag har under de senaste åren handlett och handleder tre doktorander samt ett tiotal kandidat- och mastersarbeten.

 

Publikationer i urval

Vetenskapligt granskade artiklar och bokkapitel i urval:

Jonsson, B-G., J. Svensson, G. Mikusiński, M. Manton & P. Angelstam. 2019. European Union’s Last Intact Forest Landscapes are at A Value Chain Crossroad between Multiple Use and Intensified Wood Production. Forests. doi:10.3390/f10070564

Felton, A., T. Löfroth, P. Angelstam, L. Gustafsson, J. Hjältén, A. M. Felton, P. Simonsson, A. Dahlberg, M. Lindbladh, J. Svensson, U. Nilsson, I. Lodin, P.O. Hedwall, A. Sténs, T. Lämås, J. Brunet, C. Kalén, B. Kriström, P. Gemmel & T. Ranius. 2019. Keeping pace with forestry: Multi-scale conservation in a changing production forest matrix. Ambio. doi.10.1007/s13280-019-01248-0

Svensson, J., J. Andersson, P. Sandström, G. Mikusinski & B.G. Jonsson. 2019. Landscape trajectory of natural boreal forest loss as an impediment to green infrastructure. Conservation Biology DOI: 10.1111/cobi.13148

Bjärstig, T., C. Thellbro, A. Zachrisson & J. Svensson. 2018. Implementing collaborative planning in the Swedish mountains – The case of Vilhelmina Model Forest. WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 2017. WIT Press, ISSN 1743-3541

Svensson, J., H. Östergård, O. Inghe, B. Adem Esmail, D. Geneletti. 2018. Case Study Booklet: Ecosystem services mapping and assessment in the Vindelälven-Juhtatdahka river valley, northern Sweden, prepared for “WS 8 - Testing the final methods in policy- and decision-making (II): businesses and citizens” held in Eger, Hungary, 19-22 March 2018. ESMERALDA EC H2020 Grant Agreement no. 642007.

Carlsson, J., G. Lidestav, T. Bjärstig, J. Svensson & E.-M. Nordström. 2017. Opportunities for integrated landscape planning – the broker, the arena, the tool. Landscape Online 55. 20 pp

Blicharska, M., R.J. Smithers, M. Hedblom, H. Hedenås, G. Mikusinski. E. Pedersen, P. Sandström & J. Svensson. 2017. Shades of grey challenge practical application of the cultural ecosystem services concept. Ecosystem Services 23: 55-70

Svensson, J., G. Mikusinski, A. Esselin, S. Adler, M. Blicharska, M. Hedblom, H. Hedenås, P. Sandström, S. Sandström & D. Wardle. 2017. Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog. Swedish Environmental Protection Agency, Report 6754. 102 pp.

Hedenås, H., J. Svensson & P. Christensen. 2016. Changes in vegetation cover and composition in the Swedish mountain region. Ecological Monitoring and Assessment 188:452. 15 pp

Esseen, P.-A., A. Hedström Ringvall, K.A. Harper, P. Christensen, J. Svensson. 2016. Factors driving structure of natural and anthropogenic forest edges from temperate to boreal regions. Journal of Vegetation Science 27(3):174-182

Sandström, P., N. Cory, J. Svensson, H. Hedenås, L. Jougda & N. Borchert. 2016. On the decline of ground lichen forests in the Swedish boreal landscape – implications for reindeer husbandry and sustainable forest management. Ambio 45(4):415-429

Ho, V.-M., B. Bonnell, C.G. Kushalappa, C. Mooney, G. Sarasin, J. Svensson & R. Verbinsky. 2014. Governance solutions from the International Model Forest Network. In: Towards Sustainable Landscapes. Jorge Chavez-Tafur and Roderick J. Zagt (Eds.).ETFRN News 56, 224 p. ISBN 978-90-5113-124-6. p. 26-34

Svensson, J., P. Sandström, C. Sandström, L. Jougda & K. Baer. 2012. Sustainable landscape management in Vilhelmina Model Forest. The Forestry Chronicle. May/June, Vol. 88, No.3: 291-297

Bonnell, B., R. de Camino, C. Diaw, Johnston, M., P. Majewski, I. Montejo, M. Segur & J. Svensson. 2012. Sustainable natural resource management at the landscape scale: Two decades of experiences in the International Model Forest Network. The Forestry Chronicle. May/June, Vol. 88, No.3: 245-253

Ståhl, G., A. Allard, P.-A. Esseen, A. Glimskär, A. Ringvall, J. Svensson, S. Sundquist, P. Christensen, Å. Gallegos Torell, M. Högström, K. Lagerqvist, L. Marklund, B. Nilsson & O. Inghe. 2011. National Inventory of Landscapes in Sweden (NILS) - Scope, design, and experiences from establishing a multi-scale biodiversity monitoring system. Ecological Monitoring and Assessment 173: 579-595

Axelsson, R., P. Angelstam & J. Svensson. 2007. Natural forest and cultural woodland with continuous tree cover in Sweden: How much remains and how is it managed? Scandinavian Journal of Forest Research 22: 545-558