CV-sida

Johanna Deak Sjöman

Johanna Deak Sjöman
Jag är forskare i ämnet landskapsplanering med fokus på frågor som främst rör ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Det som intresserar mig allra mest är möjligheten att synliggöra förhållandet mellan småskalighet och storskalighet; att hitta sambanden som knyter samman lokala och platsspecifika kvaliteter till större processer som påverkar en hållbar utveckling.

Presentation

Jag har arbetat med klimatmodelleringar för att kunna visa på hur enskilda träd, beroende placering och art, påverkar mikroklimatet i förhållande till vind och värmestrålning. Genom att ta fram tydliga värden och grafiskt läsbara resultat på vad urban grönska faktiskt bidrar till är det lättare att föra en konstruktiv dialog med exempelvis beslutsfattande och andra yrkesgrupper inom hållbar stadsutveckling. Mitt avhandlingsarbete utgick till stor del från samarbetet med Lomma kommun och miljöuppföljningsarbetet för Lomma Hamn.

Idag är jag projektledare för i-Tree Sverige där flertalet kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och forskningsinstitut ingår i samarbetet. Syftet med i-Tree Sverige är att lyfta fram ett strategiskt arbetssätt för samtliga medverkande att synliggöra trädens ekosystemtjänster och ekonomiska nyttor. Projektet startades 2017 och beräknas pågå till 2020.

Undervisning

Sedan 2018 har jag  varit kursansvarig för kurserna Landskapsförvaltning och Skötsel av grönytor och naturmarker för studenter på landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammet åk 2. 

Samverkan

2009-2012 Miljöuppföljning Lomma Hamn.

2014-2015 Miljöuppföljning Lomma Hamn 3.

2017 - 2020  i-Tree Sverige. Strategiskt arbete för träds ekosystemtjänster.

Bakgrund

Jag är utbildad i Storbritannien och arbetade jag på konsultföretag med gestaltning och konstruktion samt miljökonsekvensanalyser innan jag flyttade tillbaka till Sverige.

Handledning

Det är mycket utvecklande att medverka som handledare vilket jag gör årligen till studenter som skriver kandidat- och masterareten inom landskapsarkitektur- och landskapsingenjörsprogrammen.

Publikationer i urval

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

Deak Sjöman, J., Hirons, A., Sjöman, H. 2016. 
Branch area index of solitaire trees – understanding its significance in regulating ecosystem services. Journal of Environmental Quality 45(1): 175-187.

Sjöman, H., Morgenroth, J., Deak Sjöman, J., Sæbø, A., Kowarik, I. 2016.  Diversification of the urban forest – Can we afford to exclude exotic tree species? Urban Foresry & Urban Greening 18(1): 237-241.

Deak Sjöman & J. Gill, S. E. 2013. 
Residential runoff – the role of spatial density and surface covers, with a case study of Höje Å River catchment, southern Sweden. Urban Forestry and Urban Greening. 13(2), 304-314.

Deak, J. & Bucht, E. 2011. 
Planning for climate change – the role of indigenous blue infrastructure, with a case study in Sweden. Town Planning Review, 82(6), 669-685.

 

BOKKAPITEL

Sjöman, H., Hirons, A., Deak Sjöman, J. 2017. 
Criteria in the Selection of Urban Trees for Temperate Urban Environments. In: Ferrini, F., Konijnendijk van den Bosch, C., Fini, A. (Eds.) Routledge Handbook of Urban Forestry, 339-362.

Deak Sjöman, J., Sjöman, H. & Johansson, E. 2015.
Staden som växtplats. Kapitel i boken Träd i urbana landskap, Sjöman, H och Slagstedt, J. (red.), Studentlitteratur, Lund.

Deak Sjöman, J. & Sjöman, H. 2015
Träd i gestaltning – samspel med staden som ekosystem. Kapitel i boken Träd i urbana landskap, Sjöman, H och Slagstedt, J. (red.), Studentlitteratur, Lund.

Deak Sjöman, J. & Sang, N. 2015.
Urban ecosystem services. Kapitel i rapporten (och kommande bok) A review of the State of the Art in Scenario Modelling for Environmental Management. Sang, N. och Ode-Sang, Å. (red.), Naturvårdsverket.

Deak Sjöman, J. 2017
Gröna vingslag i vardagslandskapet. Bokkapitel i Landskapet och Skissen – en hyllningsskrift till Eivor Bucht och Pär Gustafsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. 

 

RAPPORTER & VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

Deak Sjöman, J. 2012.
Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen.  Slutrapport, H09-0173-AKF, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Sarlöv Herlin, I., Herlin, A., Deak Sjöman, J. & Nord, J. 2012
Beteslandskapet på Göholm - en resurs för mångbruk och hållbar utveckling. Slutrapport till stiftelsen Stina Werners Fond.

Deak Sjöman, J. & Östberg, J. 2018                                                                             i-Tree Sverige. För strategiskt arbete med urbana träds ekosystemstjänster. Movium Direkt, nr. 2/2018.

Deak Sjöman, J. & Sjöman, H. 2015
Hållbar stadsutveckling och mikroklimat – trädens betydelse. Tidskriften Landskap.

Deak Sjöman, J. 2013. 
Ytavrinning och dagvattenhantering i bostadsområden – mer än bara yta. Movium Faktablad, nr 1/2013.

Deak, J. 2012.
Mer än bara yta – gränsöverskridande dagvattenhantering i det urbana landskapet. Movium Magasin, nr 2/2012.

Sarlöv-Herlin, I., Deak, J. & Herlin, A. 2010.
Betesdjur i Bulltoftaparken - så tycker besökare och närboende. LTJ-fakultetens faktablad, 2010:24. SLU, Alnarp.

Deak, J. & Bucht, E. 2009. 
Klimatanpassning av Lunds stadskärna. Äldre vattenstrukturer i nytt perspektiv för Höje å avrinningsområde. Fakta från Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp. Info nr, 2009:2.

 

Länkar

i-Tree Sverige slutrapport: 

https://pub.epsilon.slu.se/21754/1/deak_sj%C3%B6man_j_%C3%B6stberg_j_210126.pdf

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415127
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp