CV-sida

Johanna Deak Sjöman

Johanna Deak Sjöman
Jag är forskare i ämnet landskapsplanering med fokus på frågor som främst rör ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Det som intresserar mig allra mest är möjligheten att synliggöra förhållandet mellan småskalighet och storskalighet; att hitta sambanden som knyter samman lokala och platsspecifika kvaliteter till större processer som påverkar en hållbar utveckling och synliggör stadslandskapet som ekosystem.

Presentation

Jag inriktar mitt arbete till att hitta verktyg och arbetssätt som bidrar till en tydlig kommunikation kring värdet av grön infrastruktur till samtliga aktörer inom hållbar stadsplanering. Jag har arbetat med klimatmodelleringar för att kunna visa på hur enskilda träd, beroende placering och art, påverkar mikroklimatet i förhållande till vind och värmestrålning. Genom att ta fram tydliga värden och grafiskt läsbara resultat på vad urban grönska faktiskt bidrar till är det lättare att föra en konstruktiv dialog med exempelvis beslutsfattande och andra yrkesgrupper inom olika förvaltningar. Mitt avhandlingsarbete utgick till stor del från samarbetet med Lomma kommun och miljöuppföljningsarbetet för Lomma Hamn.

Under 2017-2020 var jag projektledare för i-Tree Sverige där flertalet kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och forskningsinstitut ingår i samarbetet. Syftet med i-Tree Sverige är att lyfta fram ett strategiskt arbetssätt för samtliga medverkande att synliggöra trädens ekosystemtjänster och ekonomiska nyttor. 

Undervisning

Sedan 2018 har jag  varit kursansvarig för kurserna Landskapsförvaltning och Skötsel av grönytor och naturmarker för studenter på landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsprogrammet åk 2. Varje år handleder jag studenter inom kandidat- och masteruppsatser samt medverkar som examinator.

 

Samverkan

2009-2012 Miljöuppföljning Lomma Hamn.

2014-2015 Miljöuppföljning Lomma Hamn 3.

2017-2020  i-Tree Sverige. Strategiskt arbete för träds ekosystemtjänster.

Bakgrund

Jag är utbildad i Storbritannien och där arbetade jag på ett konsultföretag med projektering och miljökonsekvensanalyser innan jag flyttade tillbaka till Sverige.

Handledning

Det är mycket utvecklande att medverka som handledare vilket jag gör årligen till studenter som skriver kandidat- och masterareten inom landskapsarkitektur- och landskapsingenjörsprogrammen.

Publikationer i urval

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR & VETENSKAPLIGA BOKKAPITEL

Deak Sjöman, J., Kristoffersson, A., Mercado, G., Randrup, T.B. 2022. Sustainable Smart Park Management—A Smarter Approach to Urban Green Space Management? Arboriculture & Urban Forestry. 48(2) Accepted/In Press. 

Deak Sjöman, J., Hirons, Bassuk, N. L.,  A., Sjöman, H. 2021. Plant and Wood Area Index of Solitary Trees for Urban Contexts in Nordic Cities. Arboriculture & Urban Forestry. 47(6), 252-266. 

Deak Sjöman, J. & Johansson, E. 2020. Nature Based Solutions to Urban Microclimate Regulations. Pp. 339-362. In: Sang, N (Ed.) 2020. Modelling Nature-based Solutions. Integrating Computational and Participatory Scenario Modelling for Environmental Management and Planning. Cambridge University Press, Cambridge, Great Britain

Deak Sjöman, J. 2019.  i-Tree Eco : a decision support tool for the management of urban forests. Som del kapitel, medförfattare Svännel, J., Sang Ode, Å., Sang, N., & Jansson, M. 2020 Digital systems and tools to support urban open space governance and management. Kapitel 11 i Randrup, T. B. & Jansson, M (Eds.) Urban Open Space Governance and Management. Routledge

Sjöman, H., Hirons, A., Deak Sjöman, J. 2017.  
Criteria in the Selection of Urban Trees for Temperate Urban Environments. In: Ferrini, F., Konijnendijk van den Bosch, C., Fini, A. (Eds.) Routledge Handbook of Urban Forestry, 339-362.

Deak Sjöman, J., Hirons, A., Sjöman, H. 2016. 
Branch area index of solitaire trees – understanding its significance in regulating ecosystem services. Journal of Environmental Quality 45(1): 175-187.

Sjöman, H., Morgenroth, J., Deak Sjöman, J., Sæbø, A., Kowarik, I. 2016.  Diversification of the urban forest – Can we afford to exclude exotic tree species? Urban Foresry & Urban Greening 18(1): 237-241.

Deak Sjöman & J. Gill, S. E. 2013. 
Residential runoff – the role of spatial density and surface covers, with a case study of Höje Å River catchment, southern Sweden. Urban Forestry and Urban Greening. 13(2), 304-314.

Deak, J. & Bucht, E. 2011. 
Planning for climate change – the role of indigenous blue infrastructure, with a case study in Sweden. Town Planning Review, 82(6), 669-685.

POPULÄRVETENSKAPLIGA RAPPORTER 

Deak Sjöman, J. & Östberg, J. 2021. i-Tree Eco. Verktyg för träd och ekosystemtjänster. Movium Fakta, nr. 4/2021.

Deak Sjöman, J. & Östberg, J. 2020. i-Tree Sverige. Strategiskt arbete med träds ekosystemtjänster. Slutrapport. Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning,LTV-fakulteten Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Publicerad via Epsilon.

Deak Sjöman, J. 2020. i-Tree Sverige. En kartläggning av svenska stadträds ekosystemtjänster. Tidskriften Landskap nr. 6.

Deak Sjöman, J. & Sjöman, H. 2018. Urban Trees as Prodigy. A plea for why we need trees in our cities. Topos: European landscape magazine, (103) 26-31.

Deak Sjöman, J. & Östberg, J. 2018. i-Tree Sverige. För strategiskt arbete med urbana träds ekosystemstjänster. Movium Direkt, nr. 2/2018.

Deak Sjöman, J. & Sang, N. 2015. 
Urban ecosystem services. Kapitel i rapporten A review of the State of the Art in Scenario Modelling for Environmental Management. Sang, N. och Ode-Sang, Å. (red.), Naturvårdsverket.

Deak Sjöman, J. & Sjöman, H. 2015
Hållbar stadsutveckling och mikroklimat – trädens betydelse. Tidskriften Landskap.

Deak Sjöman, J. 2013. 
Ytavrinning och dagvattenhantering i bostadsområden – mer än bara yta. Movium Faktablad, nr 1/2013.

Deak Sjöman, J. 2012. 
Småhusträdgårdarnas betydelse för klimatanpassning och dagvattenhantering i stadsregionen.  Slutrapport, H09-0173-AKF, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Deak, J. 2012.
Mer än bara yta – gränsöverskridande dagvattenhantering i det urbana landskapet. Movium Magasin, nr 2/2012.

Sarlöv Herlin, I., Herlin, A., Deak Sjöman, J. & Nord, J. 2012 
Beteslandskapet på Göholm - en resurs för mångbruk och hållbar utveckling. Slutrapport till stiftelsen Stina Werners Fond.

Sarlöv-Herlin, I., Deak, J. & Herlin, A. 2010.
Betesdjur i Bulltoftaparken - så tycker besökare och närboende. LTJ-fakultetens faktablad, 2010:24. SLU, Alnarp.

Deak, J. & Bucht, E. 2009. 
Klimatanpassning av Lunds stadskärna. Äldre vattenstrukturer i nytt perspektiv för Höje å avrinningsområde. Fakta från Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp. Info nr, 2009:2.

BOKKAPITEL

Deak Sjöman, J. 2019. Arbetet med ekosystemtjänster i planeringen kräver helhetssyn och sammankoppling av skalor. Kapitel i Urbana ekosystemtjänster – arbeta med naturen för goda livsmiljöer. Movium, SLU Alnarp. 

Deak Sjöman, J. 2017 
Gröna vingslag i vardagslandskapet. Bokkapitel i Landskapet och Skissen – en hyllningsskrift till Eivor Bucht och Pär Gustafsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. 

Deak Sjöman, J., Sjöman, H. & Johansson, E. 2015. 
Staden som växtplats. Kapitel i boken Träd i urbana landskap, Sjöman, H och Slagstedt, J. (red.), Studentlitteratur, Lund.

Deak Sjöman, J. & Sjöman, H. 2015 
Träd i gestaltning – samspel med staden som ekosystem. Kapitel i boken Träd i urbana landskap, Sjöman, H och Slagstedt, J. (red.), Studentlitteratur, Lund.

 

 

Länkar

i-Tree Sverige slutrapport: 

https://pub.epsilon.slu.se/21754/1/deak_sj%C3%B6man_j_%C3%B6stberg_j_210126.pdf

 


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415127
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp