CV-sida

Karin Alvåsen

Alvåsen.png
Forskare vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Institutionen för kliniska vetenskaper.

Presentation

Jag arbetar som forskare på Enheten för epidemiologi där jag huvudsakligen ägnar mig åt forskning kring djurvälfärd hos mjölkkor. Jag är även involverad i undervisning inom epidemiologi och handledning av kandidat- och masterstudenter.

Forskning

Pågående forskning

God djurvälfärd - vinster för djur, lantbrukare och samhälle

I detta tvärvetenskapliga projekt, med fokus på mjölkbesättningar kommer vi att: 1) studera om olika djurvälfärdsbefrämjande åtgärder leder till kostnads- eller intäktsökningar på gårdsnivå; 2) använda faktiska gårdars produktionsresultat som kopplas till gårdens djurvälfärdsnivå för att utvärdera gårdarnas ekonomiska situation. Data från  svenska och brittiska besättningar kommer att analyseras; 3) erhålla en överblick av hur och vilka externa effekter som påverkas av olika djurvälfärdsnivåer. Resultaten från detta projekt kommer tillföra viktig information för politiker och näringsliv, och därigenom möjliggöra vetenskapligt underbyggda beslut gällande framtidens djurhållning.

Forskningsprojektet finaniseras av Formas. 

 

ProYoungStock - Främja hälsa och välfärd hos mjölkkor och ungdjur genom naturliga utfordningssystem 

Det finns stora möjligheter att förbättra förhållandena för ungdjur i  mjölkproduktionen. I detta projekt kommer vi att studera uppfödningssystem för kalvar som tillåter ko-kalvkontakt och vi kommer att undersöka nuvarande regelverk kring detta i olika europeiska länder. Ekonomiska modeller kommer att användas för att förstå hur dessa naturliga utfodringssystem påverkar mjölkföretagens ekonomi. Fältförsök på både kommersiella- och försöksgårdar kommer att genomföras för att studera effekterna av uppfödningsstrategierna på djurens välfärd (inklusive hälsa) och prestation samt arbetsmoment och ekonomiska aspekter. Vidare kommer vi att studera hur djurvälfärd, beteende och produktion påverkas av att kalvarna får en högre mängd mjölk per dag jämfört med det som normalt ges. Vi kommer även att undersöka om mjölkens sammansättning och innehåll påverkas av ko-kalv kontakt eller av olika fodertillskott samt långsiktiga effekter av utfodrings- och betesstrategier på hälsa och produktion. Projektet kommer att studera djurvänliga och hållbara system för ungdjurssuppfödning med syftet att förbättra djurvälfärden (inklusive djurhälsan) och därmed minska sjuklighet och därmed behovet av antibiotikabehandlingar. Vår förhoppning är att det föreslagna projektet kommer att bidra till att lösa flera av de välfärdsproblem som förekommer i dagens kalvuppfödning.

ProYoungStock finansieras av ERA-NET CORE Organic Cofund.

 

Förbättrad användning av klövverkningsregistreringar

Friska klövar är en förutsättning för en fungerande mjölkproduktion. Syftet med projektet är att få mer kunskap kring klövverkningsrutiner och effekten av dessa, hur klövproblem (med olika behandlingar och allvarlighet) påverkar mjölkproduktion, fertilitet, utslagning med mera. Ett ytterligare syfte är att undersöka sambandet mellan klövverkningsregistreringar och hältor identifierade genom Fråga Kon. Med i projektgruppen är Ulf Emanuelson (KV, SLU), Christer Bergsten (BT, SLU) och Marie Jansson Mörk (Växa Sverige). Forskningen finansieras av Formas. 

 

Bakgrund

  • Husdjursagronomexamen vid SLU, Uppsala, 2009
  • Anställd på Länsstyrelsen i Uppsala län, 2009-2010
  • Doktorsexamen inom epidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, 2014

Publikationer i urval

Alvåsen, K., Dohoo, I., Roth, A. & Emanuelson, U. 2018. Farm characteristics and management routines related to cow longevity: a survey among Swedish dairy farmers. Acta Veterinaria Scandinavica 60:38.

Svensson, C., Alvåsen, K., Eldh, A.C., Frössling, J. & Lomander, H. 2018. Veterinary herd health management - Experiences among farmers and farm managers in Swedish dairy production. Preventive Veterinary Medicine 155, 45-52.

Alvåsen, K., Hansson, H., Emanuelson, U. & Westin, R. 2017. Animal welfare and economic aspects of using nurse sows in Swedish pig production. Frontiers in Veterinary Science 4, 204.

Alvåsen, K., Johansson, S.M., Höglund, J., Ssuna, R. & Emanuelson, U. 2016. A field survey on parasites and antibodies against selected pathogens in owned dogs in Lilongwe, Malawi. Journal of South African Veterinary Association 87, a1358.

Alvåsen, K., Jansson Mörk, M., Dohoo, I.R., Hallén Sandgren, C., Thomsen, P.T. & Emanuelson, U. 2014. Risk factors associated with on-farm mortality in Swedish dairy cows. Preventive Veterinary Medicine 117, 110-120.

Alvåsen, K., Roth, A., Jansson Mörk, M., Hallén Sandgren, C., Thomsen, P.T. & Emanuelson, U. 2014. Farm characteristics related to on-farm cow mortality in dairy herds: a questionnaire study. Animal 8:10, 1735-1742.

Alvåsen, K., Thomsen, P.T., Hallén Sandgren, C., Jansson Mörk, M. & Emanuelson, U. 2014. Risk factors for unassisted on-farm death in Swedish dairy cows. Animal Welfare 23, 63-70.

Alvåsen, K., Jansson Mörk, M., Hallén Sandgren, C., Thomsen, P.T. & Emanuelson, U. 2012. Herd-level risk factors associated with cow mortality in Swedish dairy herds. Journal of Dairy Science 95, 4352-4362.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: 018-671323, 070-5413227
Arbetsbeskrivning: studerar självdöda och avlivade kor i svenska mjölkbesättningar. dairy cows, mortality, euthanised/dead, risk factors, herd and cow level
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se