CV-sida

Karin Gerhard

Karin Gerhardt
Karin Gerhardt är anställd som forskare på CBM. Karins forskning rör främst frågor relaterade till skogsbruk och bioenergi.

Presentation

Utöver sin forskartjänst på CBM arbetar Karin också som programstudierektor för Sustainable Development - Master's Programme, på SLU och Uppsala universitet.

Karins bakgrund är biologi och utvecklingsfrågor. Hon har en doktorsexamen från 1994 i tropisk skogsekologi och har även arbetat med byskogsanvändning i torrskogar i södra Afrika. Karin har tidigare arbetat på Sida/SAREC samt för UNESCO. Under 2003-2011 arbetade Karin som sakkunnig handläggare på CBM:s Sida-finasierade program SwedBio. Hennes insatsområden inom Swedbios verksamhetsdområde rörde utvecklingssamarbete kring hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Fokus är på på forskning-kapacitetsutveckling, biologisk mångfald och ekosystemtjänsternas betydelse för människans hälsa, bevarande/hållbart nyttjande av biologisk mångfald och fattigdomsbekämpning, samt biobränslefrågor.

Forskning

Pågående projekt i urval:

- Utveckling av miljöhänsyn vid uttag av skogsbränsle (Energimyndigheten)

Tidigare projekt i urval

Ökad biobränsleproduktion och god miljöhänsyn - två (o)förenliga mål? (Energimyndigheten, Slutrapport 2014-12-31)

Can increased biofuel production be combined with good environmental standards in Swedish forestry? (2014)

Regionala landskapsstrategin Människor, mygg och natur (2012)

Medförfattare till CBM:s rapport/studie "Sammanställning och bedömning av myggbegränsningsmetoder i Sverige och andra länder" (Karin Gerhardt, Mattias Iwarsson och Håkan Tunón, Centrum för biologisk mångfald, 2013) Detta var ett forskningsupprag under 2012 från länsstyrelserna som bidrog med underlag till den regional landskapsstrategi kring begränsning av översvämningsmygg i Nedre Dalälven. Landskapsstrategin var ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala, Dalarnas och Västmanlands län, vars slutrapport lämndades till Miljödepartementet dec 2013,  och hade som mål att begränsa massförekomsten av översvämningsmygg på längre sikt, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.


Kontaktinformation
Forskare vid Centrum för biologisk mångfald
Telefon: +4618-671344, 070-9429055
Postadress:
Centrum för biologisk mångfald
Box 7016
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, 756 51 UPPSALA, Uppsala
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se