CV-sida

Karl-Ivar Kumm

Karl-Ivar Kumm

Presentation

Jag är ekonomiagronom, docent i lantbruksekonomi och anställd vid SLU i Skara seden 2005. Tidigare arbetade jag vid SLU i Uppsala, bl.a. som statskonsulent i det kombinerade jord- och skogsbruksföretagets ekonomi. Jag har också arbetat i statliga utredningar och gjort utredningar åt Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Sedan 1998 är jag ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 

Forskning

Under senare år har min forskning främst handlat om hur man kan göra nöt- och lammköttsproduktionen ekonomiskt och klimatmässigt hållbar. Några slutsatser är att större besättningar, billiga byggnader och naturvårdsbete som ger kompletterande intäkter är viktiga för att lönsamheten skall bli sådan att även nystartare utan större eget kapital skall kunna försörja sig på köttproduktion. Har man inte själv tillräckligt mycket betesmarker kan man kanske bli "naturvårdsentreprenör" och beta marker med miljöersättning på andra gårdar där det inte längre finns några egna djur.

De närmaste åren kommer jag att arbeta inom projektet "Produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster vid bete på mosaik med hagmark och skog". Där skall vi bl.a. undersöka möjligheterna att skapa stora sammanhängande fållor av befintliga små spridda betesmarker och anslutande skog för att på så sätt underlätta djurens hantering, stängsling och vattenförsörjning. Åtgärder för att bibehålla och helst öka trädtillväxten i betes-skogsfållorna är viktiga både för lönsamheten och för klimatet. Vi skall därför undersöka möjligheterna att etablera träd i betesmarkerna och att efter slutavverkning av befintlig barrträdsdominerad skog etablera högproducerande lövskog där även betet kan bli betydande efter tidig röjning/gallring. Nötkött producerat i sådana högproducerande beses-skogsfållor kan bli bättre ur klimatsynpunkt än annat nötkött tack vare kolinlagring i träden och ett ljust landskap som återreflekterar en stor del av den inkommande solenergin.


Kontaktinformation

Forskningsledare vid Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd (fd HMH); Avdelningen för produktionssystem
Telefon: +4651167256, +46706589739
Postadress:
Box 234
532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara