CV-sida

Lena Ekelund Axelson

Lena Ekelund Axelson
Professor emeritus i hortikulturell ekonomi, med särskilt intresse för marknads- och miljöaspekter på vegetabiliska livsmedel (food plants).

Presentation

Mitt forskning, och tidigare uppdrag som vicedekan, har rört livsmedel och trädgård och jag har ett särskilt intresse för marknaden för frukt, grönsaker och trädgårdsväxter. Konkurrensen har hårdnat för svensk trädgårdsnäring i takt med globalisering och  ökad import, men odlarna har varit innovativa i sitt sätt att möta denna: med nya produkter, nya produktionsformer och nya försäljningskanaler. Särskilt intressant är konkurrensen mellan olika system, mellan stordriftssystemet med ett samlat utbud av enhetliga, högkvalitativa produkter som hamnar i livsmedelshandeln, och det småskaliga där enskilda företagare försöker nå en allt mer kräsen och specialintresserad konsument. I olika delar av landet växer system med lokala odlare, som hittar sina kunder med nya affärsmodeller och nya  kommunikationsvägar. Som ekonom har man som mission att försöka förklara hur företagande fungerar, hur marknader utvecklas och hur konsumtionsförändringar påverkar produktionen. Varför ligger odlingen där den ligger och varför flyttar den ibland? Och hur kan man exempelvis tolka samhällsutvecklingen genom att studera hur tomatmarknaden har utvecklats över tid, från homogenitet till diversifiering, från modernitet till ett postmodernt samhälle. Det är frågor som jag fortsatt fascineras över.

Undervisning

MItt undervisningsansvar i ekonomi har omfattat alla stadier av program och kurser, exempelvis miljöekonomiämnet inom masterprogrammet Agroecology. Mitt huvudansvar var ekonomiundervisningen inom hortikulturell ekonomi, företagande och marknadsföring inom trädgårdsutbildningarna vid SLU Alnarp.

Forskning

Under min SLU-anställning har jag förmånen att få vara med och utveckla  forskning och kunskapsutveckling inom ämnen som rör livsmedel och hortikultur ur olika aspekter. Som emeritus är jag biträdande handledare för tre doktorander i ämnet lantbruks- resp trädgårdsvetenskap med inrktning mot företagsekonomi. 

Avslutade projekt innefattar:

- Challenges to Green Consumerism, Formas 2003-06, med institutionen för sociologi, Lunds uiversitet (huvudsökande Mikael Klintman)
- Competitiveness of Regional Food Clusters, Formas 2004-06
- Consumer Values and Involvement in Organic Food, Formas 2007-12
- Climate Labelling of Food Stores, Formas 2010-14
- Potatisens uppgång eller fall? Marknadspotential för svensk potatis ur ett konsumentperspektiv, SLF 2012-13 

 

Miljöanalys

Som prodekan 2016-18 satt jag med i styrgruppen för FOMA med ansvar för LTV-fakultetens verksamhet kring bebyggd miljö.

Samverkan

Samverkan är en central del i SLU:s verksamhet och ett område som LTV-fakulteten prioriterar högt. Genom Partnerskap Alnarp och framtidsplattformen Future Food, där jag fortsatt medverkar, har mötesplatser och utbyten vuxit och utvecklats. Just livsmedel är ett område där det behövs många samlade krafter. 

Bakgrund

Anställdes som forskningsassistent hos Mårten Carlsson 1978 och tog över ansvaret för ämnet trädgårdsekonomi när han blev rektor vid SLU 1982. Professor i hortikulturell ekonomi 2008, docent i trädgårdsvetenskap 2002, universiteslektor i miljövetenskap vid Malmö högskola 1999-2001, fil dr i nationalekonomi vid Lunds universitet 1991, doktorand vid London School of Economics, hortonomexamen 1980. Prodekan vid LTV-fakulteten 2016-2018 och vicedekan för forskning inom livsmedel och trädgård 2019-2021.

Handledning

Doktorandernas forskning fokuserar på företagaren och handlar bland annat om  mervärden, kunskapsutveckling och innovation. Vera Sadovskas intresserar sig för mervärden och värdeskapande i lantbrukets företag i ett hållbarhetsperspektiv. Lisa Germundssons forskarstudier handlar om kunskap och innovation i hortikulturell företagsutveckling. Annie Drottberger studerar hur innovationer och ny teknik tas upp av nya och etablerade företag i grönskasbranschen.

Publikationer i urval

Scientific Publications

·       Ekelund, L. & Jönsson, H. (2011) How does Modernity Taste? Tomatoes in the Societal Change from Modernity to Late Modernity, Culture Unbound, Volume 3, 2011: 439-454 Linköping 

·       Fernqvist, F. & Ekelund, L. (2013) Consumer Attitudes towards Origin and Organic – The Role of Credence Labels on Consumers’ Liking of Tomatoes, Europ.J.Hort.Sci. 78(4): 184-190

·       Ekelund, L., Hunter, E., Spendrup, S., and Tjärnemo, H. (2013) Communicating GHG Mitigating Food Consumption In-Store: An Observational Study of Food Retailers in Five European Countries. British Food Journal, Vol. 116 Iss: 10, pp.1618 – 1635

·       Fernqvist, F. & Ekelund, L. (2013) Credence and the Effect on Consumer Liking of Food – A Review. Food Quality and Preference, Volume 32, Part C, March 2014, Pages 340–353

·       Röös, E., Ekelund, L., Tjärnemo, H. (2014) Communicating the environmental impact of meat production: challenges in the development of a Swedish meat guide. Journal of Cleaner Production Volume 73, 15 June 2014, pp. 154–164

·       Fernqvist, F., Ekelund, L. & Spendrup, S.(2015)  "Changing consumer intake of potato, a focus group study", British Food Journal Vol 117 Iss 1 pp. 210-221

International Conference Papers

-   Ekelund, L. (2014) Regional Identity and Authenticity as a Means of Reaching the Consumer, SHE 2nd International Symposium on Horticulture in Europe, July 2-5, 2012, Angers, France, Invited speaker.  Acta Horticulturae 1099:181-192, Leuven, Belgium

-   Ekelund, L., Spendrup, S. (2016) Climate labelling and the importance of increased vegetable consumption, 18th International Symposium on Horticultural Economics and Management, Alnarp , Sweden, May 31- June 3 2015. Acta Horticulturae 1132:191-197, Leuven, Belgium

Books and Book Chapters

·       Ekelund, Axelson, L. (2016) Agricultural knowledge chain – Examples from SLU, Alnarp, Sweden, pp. 68-73 Ch. VII. In: Huyghe, Christian, Bergeret, Pascal, Svedin, Uno, editors (2016) Diffusion and transfer of knowledge in agriculture. Quae Editions, Versailles, France

National Research Conferences and Reports

·       Ekelund, Axelson, L. (2017) Välkomna! Ur: Symposiet Nya satsningar, nya idéer, nya möjligheter, Lund 18 maj 2017, s. 6-9. Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund

·       Sandin, Per; Brunius, Carl; Moula, Payam; Röös, Elin; Ekelund Axelson, Lena; Rydhmer, Lotta (2017) Etiska hänsyn vid offentlig upphandling av mat. SLU Framtidens lantbruk, Uppsala (8 s.)  file:///C:/Users/lenaeke/AppData/Local/Temp/etiska-hansyn-_2017_webb.pdf

Popular Science Papers

·       Andersson, M., Ekelund, L. (2012) Konsumenter om märken på mat. Information eller förvirring? LTJ-fakultetens Faktablad 2012:3, SLU. Alnarp

·       Ekelund, L., Persson, K. (2012) Konsumenter om klimat, mat och klimatmärkning. LTJ-fakultetens Faktablad 2012:43, SLU. Alnarp

·       Hansson, T., Ekelund, L. (2013). Utlandsfödda växthusföretagare ser tillväxtmöjligheter. LTJ-fakultetens faktablad 2013:3, SLU, Alnarp

·       Isgren, E., Ekelund, L. (2013). Signalering av mervärde på nötkött. LTJ-fakultetens faktablad 2013:15 SLU, Alnarp

·       Franzén, S., Ekelund, L. (2014) Ökat värde i svenska prydnadsväxtodling – en strategi för BOOST. LTV-fakultetens Faktablad 2014:26, SLU. Alnarp

·       Ekelund Axelson, L., Hunter, E., Röös, E.,Spendrup, S., Tjärnemo, H, Schütt, E., Södahl, L. (2015). Klimatmärkt livsmedelsbutik. Rapport 2015:6. Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Alnarp

·       Ekelund, Axelson, L. (2017) "Välkomna!" Ur: Symposiet Nya satsningar, nya idéer, nya möjligheter, Lund 18 maj 2017, s. 6-9. Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund

·       Sandin, Per; Brunius, Carl; Moula, Payam; Röös, Elin; Ekelund Axelson, Lena; Rydhmer, Lotta (2017) Etiska hänsyn vid offentlig upphandling av mat. SLU Framtidens lantbruk, Uppsala (8 s.)  file:///C:/Users/lenaeke/AppData/Local/Temp/etiska-hansyn-_2017_webb.pdf

-   Ekelund Axelson, L. (2017) ”Alnarp – En hortikulturell mötesplats”. Ur: Von Bothmer, R., Nilsson, A. och Carlsson, M (red.). SLU Ett universitet mitt i samhällsutvecklingen., s. 217. Uppsala

·       Ekelund, L.; Hansson, T.; Johnson, L.; Kristoffersson, A.; Lundqvist, S.; Malmström, F.; Nilsson, U.; Persson, B.; Persson, M. (redaktör); Sandin, H. & Spendrup, S. 2017. Branschbeskrivning Trädgård. SLU, LTV-fakulteten, Enheten för samverkan och utveckling. ISBN 978-91-576-9536-9

-   Ekelund, Axelson, L. (2018) Inledning ”Trädgårdsmästaren som forskningsideal” Ur: Symposiet Forskning och trovärdighet, Lund 16 maj 2017, s. 81-85. Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund


Kontaktinformation

Professor emeritus vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +46709144416
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp