CV-sida

Lisa Norfall

Lisa Norfall
Jag är landskapsarkitekt och arbetar som universitetsadjunkt inom planering och stadsbyggnad vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Har tidigare arbetat med stadsbyggnad och planering i olika svenska kommuner.

Presentation

Jag är landskapsarkitekt och arbetar som universitetsadjunkt inom landskaps- och samhällsplanering med inriktning mot stadsbyggnad och grönstruktur vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Har tidigare arbetat med stadsplanering, grönstrukturfrågor och projekt inriktade mot offentliga miljöer i olika svenska kommuner, bland annat i Strängnäs och i Svedala. Jag undervisar på Landskapsarkitektprogrammet, samt på programmen Landscape Architecture - Master’s programme (LAM) och Hållbar stadsutveckling (HSU).

Undervisning

Min undervisning fokuserar på stadsbyggnads- och landskapsfrågor utifrån de kommunala planerings- och byggprocesserna, översiktsplanering, detaljplanering och tillämpningen av svensk plan-, bygg- och miljölagstiftning. Frågor som intresserar mig särskilt är planeringens aktörer och den kommunala organisationen, dialog, demokrati- och samverkansfrågor, strategisk planering, ekologisk kompensation och grönstrukturplanering.

Handledning

Handleder studenter på kandidat- och masternivå inom mina ämnesområden.

Publikationer i urval

Kylin, M., Sjöstedt, V., Kristensson, E., Norfall, L., Robling, A., Dahlman, B. (2022). Inclusive Residential Areas. Report 2022:9. Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Swedish University of Agricultural Sciences. Tillgänglig: https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=118985

Östberg, J., Nilsson, L., Slagstedt, J. & Sjöman, H. (2015) Trädplaner, trädvårdsplaner och trädinventering. (kapitel i Sjöman, H. & Slagstedt, J. (red.) Träd i urbana landskap. Studentlitteratur, Lund)

Nilsson, L. (2013). Trädplanen som ett styrdokument i kommunal trädförvaltning. (Examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp). Tillgänglig: https://stud.epsilon.slu.se/6217/


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415155
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp