CV-sida

Lukas Hallberg

Lukas Hallberg
Jag är mark/växt-agronom och doktorand inom jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet. I mitt doktorandprojekt studerar jag tvåstegsdiken för att utvärdera dess effektivitet som åtgärd att minska närings- och sedimentförluster från åker till vattendrag.

Forskning

Mitt doktorandprojekt är en del av ”Utvärdering av svenska tvåstegsdiken” som leds av Magdalena Bieroza. Projektet pågår under 2020-2024 och är finansierat av Formas och Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne. Syftet är att utvärdera svenska tvåstegsdikens närings- och sedimentsuppehållande kapacitet vid låga och höga flöden och jämföra detta med traditionella diken. Det finns sedan 10 år tillbaka ett 10-tal tvåstegsdiken i Sverige, men deras förmåga att minska näringsförluster och inverkan på vattenkvalitet nedströms är ännu inte klarlagd.

I forskningsprojektet kommer tvåstegsdiken att studeras i de två regionerna östra Götaland och Skåne/Halland. Både högfrekvent och månatlig mätning av näringskoncentrationer jämförs med vattenflöde och vattenstånd för att undersöka kapaciteten att minska näringsförluster i tvåstegsdiken vid olika hydrologiska betingelser. Sedimentation och dentrifieringspotential på terrasser undersöks även, samt påverkan av dikesrensning.

Bakgrund

Kandidatexamen i biologi från Sveriges Lantbruksuniversitet 2017

Masterexamen i biologi från Sveriges Lantbruksuniversitet 2019

Agronomexamen, mark/växt från Sveriges Lantbruksuniversitet 2019


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +46 18 67 26 23, +46 738 402 936
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala