CV-sida

Lukas Hallberg

Jag är mark/växt-agronom och doktorand inom jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet. I mitt doktorandprojekt studerar jag tvåstegsdiken för att utvärdera dess effektivitet som åtgärd att minska närings- och sedimentförluster från åker till vattendrag.

Forskning

Mitt doktorandprojekt är en del av ”Utvärdering av svenska tvåstegsdiken” som leds av Magdalena Bieroza. Projektet pågår under 2020-2024 och är finansierat av Formas, HaV och Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne. Syftet är att utvärdera svenska tvåstegsdikens närings- och sedimentuppehållande kapacitet vid låga och höga flöden och jämföra detta med traditionella diken i jordbrukslandskap. Det finns sedan 10 år tillbaka ett 30-tal tvåstegsdiken i Sverige, men deras kapacitet att begränsa näringsförluster och erosion för att förbättra vattenkvalitet nedströms är ännu inte klarlagd.

I mitt forskningsprojekt utvärderar jag 10 befintliga tvåstegsdiken i mellersta och södra Sverige. Både högfrekvent och månatlig mätning av näringskoncentrationer jämförs med vattenflöde för att undersöka kapaciteten att minska näringsförluster i tvåstegsdiken vid olika hydrologiska betingelser. Näringsretention relateras till ekosystemprocesser i tvåstegsdiken såsom denitrifikation, fosforsorption, sedimentation och växtupptag för att utreda vilka processer som bidrar till  förbättrad vattenrening i tvåstegsdiken.

Bakgrund

Kandidatexamen i biologi från Sveriges Lantbruksuniversitet 2017

Masterexamen i biologi från Sveriges Lantbruksuniversitet 2019

Agronomexamen, mark/växt från Sveriges Lantbruksuniversitet 2019

Handledning

Tidigare studenter (assisterande handledare):

Emma Ryding, MSc, 2022, The role of bed sediments for fractionation of phosphorus in remediated ditches in Sweden.

Linus Holgersson, MSc, 2022, The role of bed sediments for sorption of phosphorus in remediated ditches in Sweden.

Sheryl Åström, MSc, 2021,  A two-stage ditch - a source or sink of nutrients and sediments?

Neerajaa Nagarajan, MSc, 2021, The role of agricultural drainage in controlling the effectiveness of two-stage ditches in Sweden.

Emilien Casali, MSc internship, 2021, The role of stream bed sediments in controlling dentirification and phosphorus sorption. 

Côme Gire, MSc internship, 2021, Hydrochemical and biogeochemical controls of nutrient removal in agricultural streams.

Publikationer i urval

Bieroza, M., Acharya, S., Benisch, J., Ter Borg, R. N., Hallberg, L., Negri, C., ... & Kirchner, J. W. (2023). Advances in Catchment Science, Hydrochemistry, and Aquatic Ecology Enabled by High-Frequency Water Quality Measurements. Environmental Science & Technology. https://doi.org/10.1021/acs.est.2c07798

Hallberg, L., Hallin, S., Bieroza, M. (2022). Catchment controls of denitrification and nitrous oxide production rates in headwater remediated agricultural streams. Science of The Total Environment, 156513. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156513


Kontaktinformation