CV-sida

Mikaela Jardstedt

Mikaela Jardstedt
Jag är forskare på institutionen för husdjurens miljö och hälsa och arbetar i Skara. Jag disputerade i maj 2019 med min avhandling som fokuserade på utfodring av dräktiga dikor och hur vi kan använda fodret med resurseffektivt under stallperioden. I min fortsatta forskning kommer jag fokusera på nötköttsproduktion och utfodring, samt ekonomi och företagsledningsfrågor.

Presentation

Mit intresse ligger i hur vi genom forskning kan bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar produktion av svenskt nötkött. Nötkreaturen fyller en viktig roll i vårt land då de behövs för att förädla växtmaterial och biprodukter, som vi människor inte kan tillgodogöra oss, till livsmedel. Våra odlingsförutsättningar i Sverige gör att det på hälften av åkermarken idag odlas vall. Tack vare nötkreaturens unika egenskap är vallen en resurs som kan tillvaratas på ett effektivt sätt. Jordbrukslandskapets mest artrika biotoper, naturbetesmarkerna, är dessutom ett direkt resultat av denna djurhållning. Därtill bidrar nötkreaturen med gödsel och bättre växtföljder på våra åkermarker. Den svenska nötköttsproduktionen står dock inför en målkonflikt, där de globala hållbarhetsmålen ”ingen hunger” och ”ekosystem och biologisk mångfald” kolliderar med målet att ”bekämpa klimatförändringarna”. Idisslarnas klimatpåverkan utgörs till största del av metanutsläpp från deras fodersmältning, vilket i sig är svårt att påverka, men utsläppen per kilo kött kan sänkas genom att öka resurseffektiviteten i produktionen. En ökad resurseffektivitet och en ökad lönsamhet går hand i hand. Likaså är en god djurhälsa och djurvälfärd också en förutsättning för en hållbar nötköttsuppfödning och bibehållet konsumentförtroende. Genom min forskning vill jag ta reda på hur vi ökar resurseffektiviteten i nötköttsuppfödningen och minskar dess miljö och klimatavtryck, samt hur vi ger förutsättningar för att utnyttja sin fulla biologiska potential. Att vara lantbruksföretagare är dock komplext och inbegriper så mycket mer än bara produktionsperspektivet. Det handlar även om ekonomi, ledarskap, att ha koll på marknaden och förmågan att planera sin verksamhet strategiskt. Enbart när alla dessa faktorer samverkar, det är då vi når framgång.

Undervisning

Jag undervisar om utfodring av dikor i kurserna ”Marknadsinriktad nötköttsproduktion” och ”Animalieproduktion - idisslare” vid SLU.

Forskning

Min forskningsbakgrund finns inom idisslarnutrition och min tidgare forskning har fokuserat på utfodring av dräktiga dikor och hur grovfodret kan användas mer effektivt under stallperioden. Framöver kommer jag fortsatt inrikta mig på nötköttsuppfödning och nutrition, men röra mig mer mot ekonomi och företagsledningsfrågor.

Samverkan

Jag har en deltidstjänst som en av deltagarna i VH-fakultetens ekonomigrupp. Denna grupp ingår i SLU:s nationella samverkansplattform och centrumbildning Komptenscentrum företagslednin (KCF). KCF:s uppgift är att vara en drivande aktör för att initiera, inspirera, utveckla och sprida kunskap inom ämnesområdet företagsledning i de gröna näringarna för att bidra till framgångsrika, lönsamma och hållbara företag. I mitt uppdrag ingår bl.a. att bidra till komptensutveckling inom ekonomi- och företagsledning för VH-fakultetens forsakre och lärare, samt stötta de forsakre och lärare som vill få in mer av dessa frågor i projekt och undervisning.

Bakgrund

Jag är uppvuxen på en mjölkgård i Sjuhärad i Västra Götaland och mitt intresse för kor, mat och jorden vi brukar har alltid varit stort. Jag läste till husdjursagronom i Uppsala och gjorde även ett studieår på Purdue University i USA. Efter en sväng till länsstyrelsen i Karlstad där jag jobbade som djur- och tävrvillkorskontrollant landade jag på SLU i Skara. Vid sidan om jobbet är jag engagerad som ordförande i LRF Varas kommungrupp, odlar grönsaker och föder upp lamm.

Handledning

Jag handleder studenter på kandidat och masternivå.

Publikationer i urval

Jardstedt, M., E. Nadeau, M-O. Nielsen, P. Nørgaard, and A. Hessle. 2020. The effect of feeding roughages of varying digestibility prepartum on energy status and metabolic profiles in beef cows around parturition. Animals, 10, 496.

Jardstedt, M., 2019.  Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter: intake, utilization and energy status in pregnant cows. Diss. Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences. (2019:24).

Jardstedt, M., A. Hessle, P. Nørgaard, L. Frendberg, and E. Nadeau. 2018. Intake and feed utilization in two breeds of pregnant beef cows fed forages with high fiber concentrations. J. Anim. Sci. 96:3398-3411.

Jardstedt, M., A. Hessle, P. Nørgaard, W. Richardt, and E. Nadeau. 2017. Feed intake and urinary excretion of nitrogen and purine derivatives in pregnant suckler cows fed alternative roughage-based diets. Livest. Sci. 202:82–88.

Jardstedt, M., A. Hessle, W. Richardt, P. Nørgaard, and E. Nadeau. 2017. Nitrogen excretion in pregnant suckler cows fed different roughages ad libitum. Book of abstracts of the 19th Nitrogen workshop - Efficient use of different sources of nitrogen in agriculture – from theory to practice. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment, Skara, p. 183-184.

Jardstedt, M, Nørgaard, P., Nadeau, E., Hessle, A. 2013. Validation of the RuminActTM system for monitoring rumination in two breeds of beef cows. Book of abstracts of the 64th annual meeting of the European federation of animal science, No. 19, Nantes, France.


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för produktionssystem
Telefon: +4651167145
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 Skara
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara