CV-sida

Odd Höglund

Odd Höglund

Presentation

Jag är universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan (samverkanslektor) sedan 2020-03-01.
Bakgrund: jag är legitimerad veterinär, disputerad (Klinisk vetenskap, inriktning kirurgi) och docent (Veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning smådjurskirurgi).
Min tid fördelas mellan att utveckla samverkan, forska och undervisa i klinik.

Jag utbildade mig till veterinär vid SLU (examen år 1995). Efter ett par år med erfarenheter från olika arbetsplatser och inriktningar inom det breda veterinäryrket arbetade jag snart endast med sällskapsdjur. 1997-1998 arbetade jag som klinikveterinär i England, därefter på Regiondjursjukhuset i Helsingborg och efter det sju år på Arninge Djurklinik i Täby. Det blev således drygt tio år som kliniker inom privat smådjurssjukvård.

2007 sökte jag mig tillbaka till SLU och påbörjade min forskarutbildning. Jag disputerade 2012 (länk till avhandling). Halva avhandlingen handlade om utveckling av en resorberbar medicinteknisk produkt för att åstadkomma hemostas, i princip ett buntband modifierat för att förhindra blödning. Andra halvan av avhandlingen handlade om mätning av kirurgisk stress i syfte att utvärdera och jämföra olika kirurgiska metoder.

Docent inom ämnesområdet veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning smådjurskirurgi (Veterinary Science with focus on Small Animal Surgery) sedan december 2016. Ämnesansvarig Smådjurskirurgi sedan 2018 tillsammans med professor Franck Forterre.

Fellow of the Academy of Translational Medicine Professionals (FAcadTM) sedan 2018-10-01.

Utnämnd till Excellent Lärare vid SLU 2022.

Undervisning

Jag undervisar i ämnet kirurgi (framförallt mjukdelarnas kirurgi och endoskopiska tekniker) på smådjur vid Institutionen för Kliniska vetenskaper. Undervisningen varvas med forskning. Undervisningen är riktad till studenter på veterinärprogrammet vid SLU med enstaka andra undervisningsuppdrag på SLU och Uppsala Universitet.

Forskning

Min forskning är inriktad på att utveckla och utvärdera nya kirurgiska tekniker/produkter med syfte att skapa snabbare, enklare och säkrare kirurgi (Research & Development). Området biomaterial, resorberbara polymerer och keramiska material, är forskningsområden där jag samarbetar med forskare både vid Uppsala Universitet och KTH i Stockholm. Mycket av utvecklingsarbetet har möjliggjorts genom samverkan med medicinteknisk industri i Uppsala, Irland och USA.

Ytterligare ett forskningsområdet är mätning av kirurgisk stress. Objektiva metoder behövs för att utvärdera nya kirurgiska metoder. All kirurgi triggar en stressreaktion hos patienten. Denna stressreaktion kan mätas och användas för att jämföra olika kirurgiska tekniker eller olika anestesiprotokoll.

Institutionen utför viss extern uppdragsforskning där jag deltagit.

Aktuell forskning
1. Utvecklingen av ett kirurgiskt självlåsande implantat i resorberbart material.
Den första produkten syftar till att förhindra blödning. Ytterligare produkter under utveckling syftar till urologisk och ortopedisk användning. Hur ska implantat vara konstruerade i detalj? Vilka materialval är optimala, både ur användarsynpunkt och också tillverkningssynpunkt?

2. Translationell forskning, i samverkan SLU - UU: kirurgi och materialvetenskap, biomaterial vid spinal fusion; i samverkan med professor Franck Forterre.

3. Validering av VR simulatorer för kirurgi, i samverkan med företaget Surgical Science 

4. Mätning av intraoperativ kirurgisk stress
Frekventa intraoperativa mätningar av blodtryck och hjärtfrekvens visar att förändringar av parametrarna är väl korrelerade till olika moment under operationsförloppet. Jämförelser visar också på skillnader mellan olika kirurgiska tekniker. Vilka biomarkörer för stress kan användas för jämförelse av olika delar ett kirurgiskt ingrepp eller för jämförelse av olika kirurgiska tekniker? Kan dessa markörer kopplas till andra fysiologiska registrerbara förändringar?

Samverkan

Ny kunskap och nya upptäckter ska komma till nytta i världen utanför akademin. Samverkan och kommersialisering är viktiga beståndsdelar i vårt arbete på SLU (Samverkan vid SLU). Jag har grundat och driver företag med syfte att kommersialisera forskningsresultat och bevaka IP-rättigheter (www.LigaTie.com).

Min samverkan med medicinteknisk industri sker framförallt med företag i Uppsala, Irland och USA. En uttalad strategi på SLU är att våra forskningsresultat ska synliggöras på Wikipedia, vilket också är viktigt för samverkan. Jag har författat den här artikeln om kirurgisk stress

Jag har gått igenom den utbildning för kommersialisering av forskningsresultat som erbjuds av Uppsala Innovation Centre (www.uic.se).

Utveckling av VR simulatorer för kirurgi sker i samverkan med företaget Surgical Science.

Handledning

Post-doc

Michael Palmer. Forskare inom biomaterial. Finansierad via U-Share.

 

Tidigare doktorander

Karolina Engdahl. Disputerade 2021-11-26. Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi. Huvudhandledare var professor Ulf Emanuelson. Ämnet för forskningsprojektet var knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund. Länk avhandling https://pub.epsilon.slu.se/25993/ 

Karolina Enlund. Disputerade 2021-05-21. Kartläggning av svenska hundägares och veterinärers erfarenheter, rutiner och attityder kring profylaktisk hemtandvård på hundar. Huvudhandledare var docent Ann Pettersson. Länk avhandling https://pub.epsilon.slu.se/23249/

Thanikul Srithunyarat. Disputerade 2017-04-28. Länk avhandling http://pub.epsilon.slu.se/14210/

Supranee Jitpean. Disputerade 2015-10-09. Länk avhandling http://pub.epsilon.slu.se/12581/ 

Publikationer i urval

Länkar

Research Gate       http://www.researchgate.net/profile/Odd_Hoeglund/                                          http://www.researchgate.net/profile/Odd_Hoeglund/publications/

Google Scholar    https://scholar.google.se/citations?user=AoYn05EAAAAJ&hl=sv

LinkedIn              https://www.linkedin.com/in/odd-viking-höglund-20734426/  

PubMed                

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/myncbi/1ZAFR86-5qVA9/bibliography/public/

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0978-836X

ResearcherID        I-2492-2016 http://www.researcherid.com/rid/I-2492-2016

PUBLONS, Web of Science, Verified peer reviews  https://www.webofscience.com/wos/author/record/455431    

 

Övrigt

Sakkunnig granskare av vetenskapliga artiklar inför publicering i olika vetenskapliga tidskrifter.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Smådjurskirurgi
Telefon: +4618671328
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala