CV-sida

Oleksiy Guzhva

Oleksiy Guzhva
Min forskning handlar om innovation och nya teknologiska utvecklingar för lantbruket (sensorteknik, datorseende, IoT och digitalisering, smarta stallar).

Undervisning

Jag undervisar om djurfysiologi, djurhälsa och djurvälfärd, smittskydd och produktionssystem för lantbruksdjur i våra animalieproduktionskurser, bl.a. på kursen Animalieproduktion II, på Lantmästareprogrammet.

Jag är också kursledare för BI1219 Animalieproduktionens driftledning och system, 15 hp kurs.

Forskning

Pågående projekt:

1. SmartResilience: mot hållbar, framtidsorienterad grisproduktion

Projektmål: att utveckla sensorbaserad lösning (primärt med hjälp av datorseende och maskininlärning) för analys av kritiska parametrar som bidrar till förbättrad och hållbar grisproduktion.

2. InnoBroilerImage

Projektmål: utveckling av kostnadseffektivt kamerasystem och artificiell intelligens lösningar för automatiserad bevakning och analys av broilerkycklingar i produktionsmiljö. Kombination av 2D och 3D kameror kommer användas för kontinuerlig bevakning av kycklingarnas beteende, rörelse, välfärd samt som interaktioner med deras miljö.

3. Digital tillsyn på bete

Projektmål:  målet med projektet är att utveckla ett intelligent övervakningssystem för betande djur som hjälper djurägaren att effektivt sköta den dagliga tillsynen av djurens position och hälsa. Systemet består av en hårdvara som sitter på djuret med ett serversystem. Systemet registrerar avvikande beteende och rörelsemönster som indikerar risker för djurets hälsa och skapar rekommendationer till djurägaren.

4. Väg och mät mjölkkor med mobilen

Vår plan är att utveckla ett enkelt, billigt och säkert verktyg som skattar storlek och vikt på mjölkkor utifrån fotografier tagna med smartphones. Verktyget skulle bidra till att förbättra lönsamhet, arbetsmiljö och djurvälfärd inom mjölkproduktionen. Det skulle även bidra till en mer hållbar produktion genom att hindra utvecklingen mot större kor som är mer ineffektiva foderutnyttjare och har större klimatpåverkan. För att utveckla den algoritm som skall skatta storlek och vikt på mjölkkor kommer vi använda neurala nätverk, bildanalys och fotografier tagna av både forskare och av lantbrukare själva. Verktyget skulle kunna ha en enorm potential för att stödja ett hållbart avelsarbete och vara användbart vid uppföljningen av ett resurseffektivt nyttjande av foder, samt skötselåtgärder. Verktyget kommer att vara en digital och lättillgänglig lösning som stärker konkurrenskraften hos mjölkproducenter samt dialogen mellan lantbrukare och rådgivare om skötseln av individuella kor.

 

Avslutade projekt (2018 - 2019):

1. Digitaliserad grisproduktion: Hur långt har vi kommit och hur går vi vidare?

Projektmål:

- Ge information och förbättra kunskapen om hur managementstrategier i produktionssystem för gris påverkar lantbrukares dagliga arbetseffektivitet;


- Ge information och förbättra kunskapen om datarelaterad infrastruktur på gårdsnivå samt möjligheter till datautbyte mellan olika parter; lantbrukare, forskare, rådgivare, veterinärer;


- Ta de första stegen i utvecklingen mot en lantbrukar-orienterad smartphone-app för bättre produktionsmanagement;


För att uppfylla projektets mål undersöks det dagligt arbetsflödet, datarelaterade rutiner och faktiskt behov av digitalisering hos lantbrukare, rådgivare och veterinärer. Utvalda grisproducenter följs i sitt dagliga arbete för att samla in detaljerade uppgifter för att kartlägga grisproducenternas specifika behov och göra ett första försök att utforma en
mobilapplikation för datahantering och presentation.

Grisproduktionen i Skåne utgör ungefär en tredjedel av Sveriges, nästan 400 000 grisar av totalt 1,3 miljoner.

Bakgrund

Jag är veterinär (DVM), MSc i husdjursvetenskap med inriktning i mjölkproduktion och djurvälfärd, PhD i veterinärmedicin med fokus på sensorteknik för animalieproduktion (precisionsdjurhållning). 

Publikationer i urvalLänkar

CV


Kontaktinformation

Forskare, Universitetslektor, biträdande vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-41 50 58
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: