CV-sida

Olov (Olle) Tranberg

Olov Tranberg
Doktorand på Institutionen för vilt, fisk och miljö. Undersöker effekterna av translokering av död ved som metod för att förbättra ekologisk kompensation.

Forskning

Ekologisk kompensation är en metod som används för att minska förlusten av biologisk mångfald genom att kompensera för förlusten.

Boliden AB fick 2016 tillstånd att att utöka sandmagasinet vid Aitikgruvan i Gällivare vilket innebar att ett område med mycket höga naturvärden måste avverkas. Boliden blev av mark- och miljödomstolen ålagda att kompensera detta genom ekologisk kompensation.

Boliden har därför initierat ett av Sveriges hittills mest omfattande projekt kring ekologisk kompensation i samarbete med Sveaskog och SLU. I projektet genomfördes en storskalig flytt av död ved. Mitt doktorandprojekt ska utvärdera de kortsiktiga ekologiska effekterna av flytten.

Jag jobbar med vedlevande svampar, mossor, lavar och insekter men har även stort intresse av skogshistoria.

Bakgrund

Jag påbörjade min forarutbildning i september 2019. Jag är utbildad jägmästare och har efter examen jobbat några år inom myndighetsvärlden på Länsstyrelsen i Jämtland och på Skogsstyrelsen i Dalarna, främst med naturvärdesinventering och förvaltning av Natura 2000-områden.

2017-2019; Skogskonsulent - Skogsstyrelsen Dalarna. Tillsyn enligt SVL och naturvärdesinventering.

2016-2017; Naturvårdshandläggare - Länsstyrelsen Jämtland. Natura 2000-områden.

2016. Master i Biologi, Sydvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp.

2016. Jägmästre, SLU.

2014. Kandidat i Skogsvetenskap, SLU, Umeå.

Handledning

Huvudhandledare

Joakim Hjältén; Professor, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Biträdande handledare

Anne-Maarit Hekkala; Forskare, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Mari Jönsson; Forskare, ArtDatabanken

Therese Löfroth, Universitetslektor, Institutionen för vilt, fisk och miljö

Jörgen Sjögren; Forskare, Institutionen för vilt, fisk och miljö