CV-sida

Pär Wilhelmsson

Jag är doktorand vid Inst. för skoglig resurshushållning, på avdelningen för skoglig planering. Min forskning rör dynamiska åtgärdsenheter, vilket är en ansats för skoglig planering som utnyttjar högupplöst data från fjärranalys för att planera framtida skogsbruk i enlighet med skogsägarens mål.

Undervisning

Jag undervisar främst på kurserna
Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd (SG0226)
Skogsindustriell försörjningsstrategi (SG0216)

Forskning

Skoglig planering har i Sverige traditionellt baserats på beståndskonceptet. Ett bestånd är ett sammanhängande område, ca 1-20 hektar stort, där skogen är homogen i för oss relevanta avseenden. Beståndets beskaffenhet beskrivs här med medelvärden för exempelvis höjd på träden och trädslagsfördelning. Ekosystemprocesser som tillväxt och mortalitet modelleras sedan på beståndsnivå, utan någon information om variation inom beståndet (som vi alltjämt vet förekommer). Denna paradigm har varit rådande under mycket lång tid och av goda skäl. Mer detaljerade data har varit dyra att erhålla och lagra och planeringen av skogsskötseln har varit tillfredsställande ändå.

Framgångar inom fjärranalys, där man kan skatta skogens beskaffenhet från satelliter, flygplan etc, har dock gett oss nya möjligheter. Numera finns information med mycket högre rumslig upplösning än vad bestånden har. Detta ger oss möjlighet att beskriva skogens tillstånd idag och imorgon med större rumslig noggrannhet. För att den informationen inte ska gå förlorad behöver man använda andra planeringskoncept, och bäst av allt, kan man öka måluppfyllnaden från skogsskötseln, vare sig det handlar om ekonomiska, sociala eller ekologiska värden som ska styra över den. 

Min forskning handlar om att producera, utvärdera och utveckla planeringsmodeller som tillvaratar de fina skogliga data som numera finns tillgängliga.

Bakgrund

Jägmästarexamen avlagd vid SLU i Umeå 2016.

Doktorand vid SLU sedan 2017.

Publikationer i urval

Wilhelmsson, P. et al. 2021. Dynamic treatment units in forest planning using cell proximity. https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0210


Kontaktinformation