CV-sida

Paulina Bergmark

Paulina Bergmark
Doktorand vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö. I min forskning undersöker jag vilka effekter olika skogsrestaureringsåtgärder har på insekter och svampar knutna till död ved.

Presentation

År 2009 startade det omfattande inventeringsprogrammet Effekt 20 i sex av Sveaskogs ekoparker. Syftet är att under lång tid utvärdera löpande naturvårdssatsningar för att säkerhetsställa och öka förekomsten av hotade arter. 

En ekopark är stora sammanhängande landskap med höga naturvärden och möjlighet till rekreation. I en ekopark kombinerar Sveaskog, som är Sveriges största skogsägare, skogsbruk med naturvård för att både bevara och utveckla höga naturvärden. Idag finns 37 ekoparker runt om i hela Sverige med en genomsnittlig storlek av 50 kvadratkilometer.

I min forskning kommer jag specifikt att titta på insekter och svampar knutna till död ved, för att utvärdera om ekoparkskonceptet är ett effektivt sätt att bedriva naturvård på. 

Bakgrund

Masterexamen i biologi med intriktning mot ekologi från Umeå Universitet. Har jobbat flera år med naturvärdesinventering på Sveaskog, som naturvårdskonsult på Ecogain samt som forskningsassistent på Umeå Universitet vid institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap.

Handledning

Joakim Hjältén, Professor vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö

Anne-Maarit Hekkala, Forskare vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö

Johan Svensson, Forskare vid institutionen för Vilt, Fisk och Miljö

Publikationer i urval

P. Bergmark & D. Jørgensen. (2014) Lophelia pertusa conservation in the North
Sea using obsolete offshore structures as artificial reefs. Marine Ecology Progress
Series Vol. 516: 275–280, 2014.