CV-sida

Per-Olof Lundquist

Per-Olof Lundquist
Docent i växtfysiologi, forskar om fleråriga sädesslag och om biologisk kvävefixering, undervisar om växters biologi.

Presentation

Naturen har varit ett stort intresse sedan tidigt - skog, växter och djur. Jag studerade biologi och disputerade i växtfysiologi vid Umeå Universitet 1994 på en avhandling om fysiologin hos kvävefixerande symbiotiska rotknölar hos gråal. Genom postdoc i USA och forskning vid SLU har jag fortsatt intressera mig för rot-biologi hos växter med kvävefixerande symbioser bl a havtorn och baljväxter, men också om mykorrhiza-symbioser. Jag drivs av att bidra till kunskap om växter för tillämpad odling som i det pågående projektet om fleråriga sädesslag.

Undervisning

Jag arbetar inom undervisning på flera olika sätt. På grundnivå handlar mina föreläsningar om dessa ämnen: biologisk kvävefixering, kvävemetabolism, fotosyntes, växters vattenbehov, transport och stressfaktorer, mineralnäring och tillväxt, grundläggande cellbiologi och metabolism, anpassningar till vinter-förhållanden. Inom kurser på avancerad nivå föreläser jag om symbiotisk biologisk kvävefixering och effektiv användning av näringsämnen. De kurser jag undervisar inom är BI1112 Biologi, MV0224 Marken som växtplats och växtkännedom 3, LK0358 Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap, BI1279 Växtbiologi, BI1281 Växtfysiologi, BI1295 Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå, BI1354 Växt-mikrobinteraktioner.

Jag är ansvarig för kurser och kursmoduler om biologi och växtfysiologi inom programmen Civilingenjör vatten- och miljöteknik, Landskapsarkitekt och Landskapsingenjör; kurserna BI1112, MV0224 och LK0358.

Som institutionsstudierektor arbetar jag också med administration och kursutveckling. Genom att vara biträdande programstudierektor för Livsmedelsprogrammet (kandidat) och masterprogrammet Agronom livsmedel bidrar jag till programutveckling.

Forskning

Mina forskningsintressen inom växtfysiologi och växt-mikrob-interaktioner är:

Biologisk kvävefixering i symbioser mellan baljväxter och rhizobium-bakterier och mellan actinorhiza-växter och Frankia-bakterier. Diversitet, funktion och effektivitet.

Fleråriga sädesslag, Hordeum bulbosum (släkting till korn) och Thinopyrum intermedium (intermediate wheatgrass, släkting till vete).

Just nu arbetar jag inom ett forskningsprojekt där vi försöker förstå och utveckla en ny typ av gröda – sädesslag som är fleråriga. Fysiologiska och genetiska anpassningar för att dessa ska odlas och ge en bra skörd är de utmaningar vi fokuserar på. Dessa fleråriga sädesslag har stor potential att bidra till ett klimat-smart uthålligt jordbruk av flera skäl bl a genom färre insatser av jordbrukaren och möjlig kolinlagring i marken. Ett sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är också att samodla med baljväxter som fixerar kvävgas från luften och därmed tillför det näringsämne som växter behöver i störst mängd till odlingssystemet.

Min bakgrund inom växters fysiologi och genuttryck – om hur de växer, utvecklas, skaffar mineralnäring som ofta är en bristvara - och om biologisk kvävefixering, ger mig många intressanta infallsvinklar när vi utvecklar sädesslag som ska ingå i fleråriga odlingssystem för produktion av mat.

Publikationer i urval


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för växtbiologi; Växtfysiologi, Per-Olof Lundquist
Telefon: +4618673232
Postadress:
Inst för växtbiologi, Box 7080
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, BioCentrum, Uppsala