CV-sida

Peter Lundqvist

Peter Lundqvist
Professor in Work Science at SLU. Work environment and working life issues with a special focus on agriculture, horticulture and other rural enterprises. Engaged in issues related to social sustainability, rural development and the dynamics between rural and community. National and international collaborations with interdisciplinary in focus. Professor i Arbetsvetenskap vid SLU. Engagerad i arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor med särskilt fokus på de gröna näringarna och i frågor som rör social hållbarhet, landsbygdsutveckling och dynamiken mellan landsbygd och samhälle. Nationella och internationella samarbeten med tvärvetenskapen i fokus.

Presentation

Professor i Arbetsvetenskap vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Långvarig och omfattande erfarenhet av forskning, utbildning och samverkan med näringsliv och samhälle vad gäller arbetsliv, hälsa och social hållbarhet, både nationellt och internationellt, såväl med ett landsbygds- som ett tätortsperspektiv samt dess interaktion. Har och har haft många uppdrag och befattningar inom den akademiska världen och har stort och omfattande nätverk med forskare, näringsliv och aktörer på olika nivåer i samhället. Har flera internationella uppdrag bl a som Associate Editor och Evaluation expert, President och Vice President för olika organisationer och anlitas som expert, utvärderare och föreläsare nationellt och internationellt. Erfarenhet av många styrelseuppdrag både nationellt och internationellt. Genomgående kännetecken är samverkan, samarbete och engagemang med mångvetenskap som den innovativa vägen mot att finna lösningar på utmaningar inom hälsa, arbetsliv och social hållbarhet. Ett exempel är Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), som jag var med om att bygga upp först som ledamot i Fakultetsnämnden och sedan som Prefekt under 9 år. Det egna forskningsområdet "Arbetsvetenskap" blev 2018 utvärderat av en internationell grupp som gav goda omdömen och som även pekade på värdet av den framgångsrika samverkan med arbetslivet som kännetecknar verksamheten.

Social media: Linkedin: linkedin.com/in/peter-lundqvist-1a858314, Twitter: @PeterLundqvist1 (Swedish Ag Safety) & Facebook: @SwedishAgSafety

Undervisning

Undervisar och föreläser inom och utom SLU gällande arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor inom de gröna näringarna.

Projekt om arbetsmiljöutbildning vid Naturbruksgymnasiernas lantbruksprogram (SLO-fonden/KSLA)

Ledamot i Programnämnden vid NJ-fakulteten som representant för LTV-fakulteten och i Programrådet för Lantmästarutbildningen

Forskning

Forskning om arbetsmiljö & arbetslivsfrågor - några exempel:

* "Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion - Lantbruksföretagarnas perspektiv (Stiftelsen Lantbruksforskning)

* "Safety Culture and Risk Management in Agriculture (SACURIMA)" EU/COST www.sacurima.se

* "Exchange of occupational health & safety system and preventive technology in agriculture" (Rural Development Administration (RDA), South Korea) 

*  "Utveckling av och säkrare användning av fyrhjulingar" (Trafikverket, Vinnova & SLO-fonden/KSLA) 

* "Hur mår Du, din familj och ditt företag inom de gröna näringarna i Nordvästra Skåne" (Stiftelsen Gripen)

Samverkan

Aktiv med uppdrag inom olika nationella och internationella organisationer och nätverk, t ex: 

Internationellt

International Society for Agricultural Safety and Health (Past President, Board of Directors); International Association of Rural Health and Medicine (Vice president); International Section of the ISSA on Prevention of Occupational Risks in Agriculture
(Advisory Board); International Ergonomics Association (Chair Tech. Committee Agriculture); Honorary Scientist and Advisor on Agricultural Science and Technology at the Rural Development Administration (RDA), Republic of Korea

Nationellt

Ledamot i Kungliga Skogs och Lantbruksakademien (KSLA), Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK) och SLUs vetenskapliga råd för djurskydd

Medverkan i vetenskapliga tidskrifter

Associate Editor för "Journal of AgroMedicine" (Taylor & Francis), Topic Editor MDPI Journal "Agriculture" samt Member Editorial Board: "Journal of Agricultural Safety and Health" (ASABE); "Journal of Rural Medicine" (IARM); "International Journal of Rural Criminology", Kwartalnik Magazine "Insurance in Agriculture. Materials and Studies", KRUS, Polen samt medlem i Redaktionsrådet för "Arbetsliv i Omvandling" (Lunds universitet/Malmö Universitet & SLU Alnarp).

Guest Editor 2021: Special Issue "Sustainable Healthy Working Life for All Ages – Work Environment, Age Management and Employability" ("Sustainability" samt "International Journal of Environmental Research and Public Health")

"Reviewer of the Year 2015", Journal of AgroMedicine (Taylor & Francis)

Bakgrund

Uppvuxen på företag inom lantbruk (jordbruk/trädgård)  i Halland; Gymnasieingenjör-bygg (1974); Anställd Lantbrukshögskolan/SLU (1975-...); Fil kand. Lunds universitet – samhällsvetenskap (1981); Agr Dr, SLU i lantbrukets byggnadsteknik - Arbetsmiljö i djurstallar & växthus (1988); Docent i arbetsmiljöteknik vid LTH/Lunds universitet (1993), Professor i arbetsmiljöteknik, SLU – befordrad (1999), Professor i arbetsvetenskap, SLU – rekryterad (2007- ....), Fakultetsnämnden / Vice Ordförande LTJ (2003-2007), Prefekt AEM (2007-2016); Verksamhetsledare Kompetenscentrum Företagsledning, KCF (2016-2017)

Handledning

Handledning av studenter och doktorander. Varit huvudhandledare till sex doktorander och biträdande handledare till fyra doktorander som disputerat vid SLU och andra lärosäten.

Publikationer i urval

Driscoll M, Dalton D, Jenkins P, Tinc P, Murphy D, Douphrate DI, Lundqvist P, Pate M, Lindahl C, Meyerhoff A, Scott E, Carrabba J, Hagevoort GR, Sorensen J. A Scoping Review of Safety and Health Interventions in the High-Risk Dairy Industry: Gaps in Evidence Point to Future Directions in Research. J Agromedicine. 2020 Nov 14:1-13. doi: 10.1080/1059924X.2020.1837703. Epub ahead of print. PMID: 33191879.

Lundqvist, P. 2020. Debatt: Lantbruksjobben måste få högre status. ATL nr 62, sid 19. 18 September 2020. https://www.atl.nu/debatt/lantbruksjobben-maste-fa-hogre-status/

Lundqvist, P. 2020. Debatt: Vem bryr sig om hur våra lantbrukare mår? Land Lantbruk. 7 Januari, 2020. https://www.landlantbruk.se/debatt/vem-bryr-sig-om-hur-vara-lantbrukare-mar/

Alwall Svennefelt C, Lundqvist P. 2020. Safe Farmer Common Sense’ - A National Five-Year Education-Based Program for Prevention of Occupational Injuries in Swedish Agriculture-Background, Process, and Evaluation, Journal of Agromedicine. 25 (2), 221–230, DOI: 10.1080/1059924X.2019.1659203

Göransson, E., Lundqvist, P. 2019. Arbetsmiljöutbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk. Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet. SLU LTV Rapport 2019: 9. Alnarp. https://pub.epsilon.slu.se/16427/7/goransson_e_lundquist_p_191108.pdf

Pinzke S, Alwall Svennefelt C, Lundqvist P. 2018. Occupational Injuries in Swedish Agriculture: Development and Preventive Actions. Journal of Agricultural Safety and Health. 24(4): 193-211. (doi: 10.13031/jash.12816)

Alwall Svennefelt C, Hunter E, Lundqvist P 2018 Evaluating The Swedish Approach to Motivating Improved Work Safety Conditions on Farms: Insights from Fear Appeals and the Extended Parallel Processing Model, Journal of Agromedicine, 23:4, 355-373, DOI: 10.1080/1059924X.2018.1501454

Caffaro F, Lundqvist P, Micheletti Cremasco M, Nilsson K, Pinzke S, Cavallo E. 2018 Machinery-Related Perceived Risks and Safety Attitudes in Senior Swedish Farmers, Journal of Agromedicine, 23:1, 78-91, DOI: 10.1080/1059924X.2017.1384420

Göransson, E. , Lundqvist, P. 2018. Företagare inom de gröna näringarna i Nordvästra Skåne – framtidstro och tillväxt? SLU LTV-rapport 2018:9. Alnarp. https://pub.epsilon.slu.se/16442/7/goransson_e_lundqvist_p_191119.pdf

Stave, C., Lundqvist, P., Göransson, E. 2017. Barn och fyrhjulingar. Riskacceptans och attityder kring användningen av fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv. VTI Rapport 922 & SLU LTV rapport 2017:15. Alnarp. https://pdfs.semanticscholar.org/ba89/6fc2cd2b9354b4be9b394418dca8865f97e1.pdf & https://pub.epsilon.slu.se/16483/7/lundqvist_p_et_al_191204.pdf

Lunner Kolstrup, C., Lundqvist, P. 2016. Section C Agricultural Medicine in: The European Community. In: Donham, K.J and Thelin, A (ed). Agricultural Medicine: Rural Occupational and Environmental Health, Safety, and Prevention, 2nd Edition.

Oust Torske M, Hilt B, Glasscock D, Lundqvist P, Krokstad S. 2016 Anxiety and Depression Symptoms Among Farmers: The HUNT Study, Norway, Journal of Agromedicine, 21:1, 24-33, DOI: 10.1080/1059924X.2015.1106375

Andersson, E. Lundqvist, P. 2016 "Gendered time in Swedish family farming: Operationalising an agrarian typology using the Swedish Farm Accountancy Data Network", Journal of Family Business Management, Vol. 6 No. 3, pp. 310-329. https://doi.org/10.1108/JFBM-07-2015-0023

Lindahl C, Pinzke S, Keeling L, Lundqvist P. 2015. The Effect of Stress, Attitudes, and Behavior on Safety during Animal Handling in Swedish Dairy Farming Journal of Agricultural Safety and Health. 21(1): 13-34. (doi: 10.13031/jash.21.10514)

Pinzke, S. Nilsson, K., Lundqvist, P. 2014. Farm Tractors on Swedish Public Roads – Age-related Perspectives on Police Reported Incidents and Injuries. WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 49(1), pp 39-49.

Andersson E & Lundqvist P 2014 Gendered Agricultural Space and Safety: Towards Embodied, Situated Knowledge, Journal of Agromedicine, 19:3, 303-315, DOI: 10.1080/1059924X.2014.916644

Lindahl C, Lundqvist P, Hagevoort GR, Lunner Kolstrup C, Douphrate DI, Pinzke S, Grandin T. 2013. Occupational health and safety aspects of animal handling in dairy production.J Agromedicine. 2013;18(3):274-83.

Douphrate DI, Stallones L, Lunner Kolstrup C, Nonnenmann MW, Pinzke S, Hagevoort GR, Lundqvist P, Jakob M, Xiang H, Xue L, Jarvie P, McCurdy SA, Reed S, Lower T. 2013. Work-related injuries and fatalities on dairy farm operations-a global perspective.J Agromedicine. 2013;18(3):256-64.

Lunner Kolstrup C, Kallioniemi M, Lundqvist P, Kymäläinen HR, Stallones L, Brumby S. 2013. International perspectives on psychosocial working conditions, mental health, and stress of dairy farm operators. J Agromedicine. 2013;18(3):244-55.

Reed S, Douphrate DI, Lundqvist P, Jarvie P, McLean G, Koehncke N, Colosio C, Singh T. 2013. Occupational health and safety regulations in the dairy industry. J Agromedicine. 2013;18(3):210-8.

Reynolds SJ, Lundqvist P, Colosio C. 2013. International dairy health and safety. J Agromedicine. 2013;18(3):179-83.

Lundqvist, P, Alwall Svennefelt, C. 2012. “Health and Safety Strategy in Swedish Agriculture.” Work 41 Suppl 1.2 (2012): 5304–7.

Lindahl , C., Lundqvist , P., Norberg Lindahl, A. 2012 Swedish Dairy Farmers' Perceptions of Animal-Related Injuries. Journal of Agromedicine, 17(4), 364-376.

Lundqvist, P. 2012. Ökad säkerhet inom jordbruket – interventioner och andra strategier. Kunskapsöversikt. Arbetsmiljöverket. Rapport 2012:15. Stockholm. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/okad-sakerhet-inom-jordbruket-interventioner-och-andra-strategier-kunskapssammanstallningar-rap-2012-15.pdf

Svensson, M., Wigerfelt, S A., Urinboyev,R., Nilsson, U., Littorin, M., Lundqvist, P., Nyström, B., Westregård, A., Bohgard, M., Alkan-Olsson, J., Albin, M. 2012. Migrantarbetare inom jordbruket: Arbetsmiljö och arbetsvillkor. Kunskapsöversikt. Arbetsmiljöverket. Rapport 2012:14. Stockholm. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/migrantarbete-inom-den-grona-naringen-kunskapssammanstallningar-rap-2012-14.pdf

Lundqvist, P. (Red.). 2012. Health and Safey in Agriculture. Nordic and world-wide perspectives. Nordic Meeting on Agricultural Occupational Health and Safety. Ystad Saltsjöbaden, Ystad, Sweden, August 27 – 29, 2012. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). LTV-rapport 2012: 16. Alnarp. https://pub.epsilon.slu.se/9290/7/lundqvist_p_121205.pdf

 


Kontaktinformation

Senior Advisor vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415495, +46707296115
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp