CV-sida

Rimvydas Vasaitis

Rimvydas Vasaitis
Rimvys (Rimvydas) Vasaitis är forskare, skogspatolog och samverkanslektor vid SLU. Han är expert på skogens hälsa och skogsskydd, mykologi, ekologi, urban skogshälsa och skogsbruk.

Presentation

Min bakgrund är i skogsbruket och under hela min 35-åriga karriär har jag arbetat som skogs- och trädpatolog. Min forskning fokuserar på främmande invasiva trädsjukdomar och skadeinsekter, både sådana som redan etablerat sig i Europa och Sverige, men även sådana som riskerar att komma hit. Jag är också intresserad av frågor kring ekologi och skogsvård av historiskt välkända sjukdomar och skadedjur som orsakar kroniska skador på skogsbestånd och urbana skogsområden. Det viktigaste målet med min forskning är att förstå biologin och de underliggande processerna för skogs-/trädsjukdomar och att föra vidare den kunskapen till intressenter och samhället i stort. Motto: sanningen finns ute i fält!

Undervisning

Föreläsningar om skogspatologi: kurser på grund-, doktorand- och forskarnivå. Presentationer för intressenter.

Forskning

Mitt forskningsområde är skogshälsa och främst inriktad på svampsjukdomar hos träd i alla skeden av livet, från plantor till äldre träd. Det handlar om träd i skogen och i urbana miljöer och inkluderar svamppatogener och skadeinsekter.

Huvudämnen: i) skogspatologi och skydd; ii) skogsodling; iii) mykologi.

Ekosystem: tempererade och boreala skogar i Europa.

Kompetensområden (i alfabetisk ordning): biologisk mångfald och naturvård; trädsjukdomar; identifiering och diagnos av sjukdom; sjukdomshantering, skogsvård och biologisk bekämpning; abiotiska skador från torka, brand och vind; ekonomisk påverkan; endofyter och mykorrhiza; avskogning och självföryngring; undersökning och modellering av skogssjukdomar, skogsbruk och skogsodling, ekologi hos svampsamhällen soch populationsgenetik; svamp och-insektsinteraktioner; invasiva och nya sjukdomar och skadeinsekter. skogsavverkning och skogsskador från vilda djur. svampar efter brand; rotröta i skogsbestånd; skott- och bladsjukdomar; stamsjukdomar.

Samverkan

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter som samverkanslektor är att kommunicera, interagera och ge råd till intressenter och samhället kring problem relaterade till träd- och skogssjukdomar. Ofta är intressenterna Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Regionförvaltningarna och privata markägare.

Bakgrund

Utbildning

Doktorsexamen i skogsskydd (1989) St.Petersburg Forest Technology University. Avhandling: “Wound decay in stands of Picea abies associated with logging damage and bark stripping”

Doktorsexamen i skogspatologi (1998) SLU, Uppsala. Avhandling: “Ecology of fungi colonizing wounds of Picea abies with special emphasis on Stereum sanguinolentum

Doktor Habilitus i biologi (september 1999). Vilnius University. Dissertation: “Population biology and silvicultural significance of fungi colonizing wounds of spruce, oak and ash”

Docent: år 1994 (Lithuanian University of Agriculture) och 2009 (SLU)

Nuvarande anställning: forskare och fältmykolog vid insitutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU

Tidigare anställningar:

  • 1986-1989: Doktorand, St.Petersburg Forest Technical Academy, Ryssland
  • 1989-1992: Forskare, Lithuanian Forest Research Institute
  • 1992-2001: Universitetslektor, sedan docent, Lithuanian University of Agriculture
  • 1999-2001: postdoktor, institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
  • 2001-2009: forskare
  • Sedan 2010: nuvarande anställning vid SLU

Handledning

Doktorande på SLU

  • Vaidotas Lygis. “Root infecting fungi in conifer plantations in Lithuania: biology and management”. Thesis No. 2005:4
  • Audrius Menkis. “Root associated fungi of conifer seedlings and their role in afforestation of agricultural land”. Thesis No. 2005:106
  • Natalija Arhipova. “Heart rot of spruce and alder in forests of Latvia: impact and possibilities for silvicultural control”. Thesis No. 2012:49
  • Remigijus Bakys. “Dieback of Fraxinus excelsior in Baltic Sea region: associated fungi, their pathogenicity and implications for forestry”. Thesis No. 2013:10

(biträdande handledare för sex andra doktorander)

Publikationer i urval


Kontaktinformation

Fältmykolog vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig patologi
Telefon: +46-737-644159
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala