CV-sida

Sara Sandström

Sara Sandström
Jag är nyligen disputerad på Institutionen för vatten och miljö, och min avhandling handlade om att undersöka källor, sammansättning och roll hos suspenderat material och tillhörande fosfor i små jordbruksbäckar. Detta genom fält- och labbundersökningar, analys av miljöövervakningsdata samt identifiering av viktiga källområden för fosfortransport med hjälp av distribuerade högupplösta erosionsmodeller.

Presentation

Jag är nyligen disputerad på Institutionen för vatten och miljö i Oktober 2022, och tillhör sektionen för geokemi och hydrologi. Mitt huvudfokus har varit att undersöka fosfor bundet till suspenderat material i små jordbruksbäckar. Förutom mitt eget projekt, så har jag även jobbat mycket med Geografiska informationssystem (GIS) och automatisering av bland annat GIS-beräkningar i Python. 

Undervisning

Jag har undervisat i hydrologi i kursen Energisystem ur ett biogeovetenskapligt perspektiv för civilingenjörer i Energisystem under hösten 2018, 2019 och 2020, under 2020 har den dock bytt namn till Energisystemens biogeokemiska förutsättningar. 

Jag har även varit administratör och övningsassistent i doktorandkursen Multivariate methods for ecologists under hösten 2020.

Forskning

Förhöjda fosforkoncentrationer i ytvatten är en känd orsak till övergödning och försämrad vattenkvalitet. Fosfor (P) från jordbruksmark är en stor källa till detta. Rollen och sammansättningen hos fluvialt sediment och partikulärt P som transporteras med sedimentet är desto mindre känt. Genom detta projekt vill vi öka förståelsen för detta, dels genom att förbättra modelleringen av utbytet av P mellan sediment och vattenfas och identifiera kritiska källområden till P-transport med hjälp av distribuerade högupplösta erosionsmodeller, och dels genom fält- och labbundersökningar av det suspenderade materialet och vad för typ av P som är bundet till partiklarna. 

Den första delen av projektet består av fält och labbundersökningar där suspenderat material samlas in från små jordbruksbäckar i fyra olika jordbruksområden med hjälp av tidsintegrerade Philippes provtagare. Dessa områden är alla så kallade typområden, som är en del av den nationella miljöövervakningen. Provtagarna har tömts och återinstallerats ca en gång var 8-10 vecka, och materialet har sedan analyserats med främst P-fraktionering för att bestämma de olika P-fraktionerna under höst 2017, 2018 samt 2019. Analyserna visade bland annat att det fanns en tydlig säsongsbunden variation av järnbundet P i det fluviala suspenderade sedimentet, med höga koncentrationer under sommaren och låga koncentrationer under vintern. Hela artikeln går att läsa i Journal of Environmental Quality: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jeq2.20210 

Den andra delen av projektet har baserats på historiska data från dessa typområden, där vi har tittat på sambandet mellan partikulärt fosfor och koncentrationen suspenderat material, samt hur detta kan kopplas till områdets egenskaper, som t. ex. jordart. Starka samband mellan lerhalt, andel jordbruksmark i avrinningsområdet och suspenderat sediment kunde fastställas, samt mellan suspenderat sediment och partikulärt fosfor. Se gärna följande artikel i Science of the Total Environment: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719346078

De sista delarna av projektet har varit fokuserade dels på identifiering av kritiska källområden för partikel transport samt hur dessa områden förändras över tid med hjälp av vidareutveckling av distribuerade högupplösta erosionsmodeller, samt en uppskalning av relationer mellan P och SS i bäckarna och avrinningsområdets egenskaper. Allt detta har sammanfattats i min avhandling som försvarades den 6e oktober, 2022.

Bakgrund

Civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet (2012-2017). 

Handledning

Huvudhandledare: Faruk Djodjic, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Martyn Futter, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Kevin Bishop, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Katarina Kyllmar, Institutionen för mark och miljö, SLU

Publikationer i urval

Sara Sandström, Martyn N. Futter, Katarina Kyllmar, Kevin Bishop, David W. O'Connell, Faruk Djodjic,
Particulate phosphorus and suspended solids losses from small agricultural catchments: Links to stream and catchment characteristics,
Science of The Total Environment,
2020,
134616,
ISSN 0048-9697,
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134616.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719346078

Emma E. Lannergård, Oskar Agstam-Norlin, Brian J. Huser, Sara Sandström, Jelena Rakovic, & Martyn N. Futter.

New Insights into Legacy Phosphorus from Fractionation of Streambed Sediment. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences,

2020,

https://doi.org/10.1029/2020JG005763

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020JG005763

 
Sara Sandström, Martyn N. Futter, David W. O'Connell, Emma E. Lannergård, Jelena Rakovic, Katarina Kyllmar, Laurence W. Gill & Faruk Djodjic

Variability in fluvial suspended and streambed sediment phosphorus fractions among small agricultural streams. Journal of Environmental Quality, 

2021,

https://doi.org/10.1002/jeq2.20210

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jeq2.20210

 

Avhandling: Sources, composition and transport of fluvial suspended sediment and attached phosphorus in agricultural catchments: A cross-scale analysis.

https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=118804