CV-sida

Sara Sandström

Sara Sandström
Jag jobbar som postdoc på institutionen för mark och miljö. Min postdoc tjänst är baserad på två projekt, där det ena ingår i projektet NORDBALT-Ecosafe där jag ska sätta upp avrinningsområdesmodellen SWAT+ för Örsundaåns avrinningsområde. Den andra delen handlar om vidareutveckling av fosformodellering på fältnivå.

Presentation

Jag jobbar som postdoc på institutionen för mark och miljö. Min postdoc tjänst är baserad på två projekt, där det ena ingår i projektet NORDBALT-Ecosafe där jag ska sätta upp avrinningsområdesmodellen SWAT+ för Örsundaåns avrinningsområde. Projektet är baserat på flertalet avrinningsområden i Norden och Baltländerna där motsvarande modellering utförs i alla länder. Den andra delen av tjänsten handlar om vidareutveckling av fosformodellen ICECREAM som ingår i beräkningssystemet NLeCCs. 

Tidigare disputerade jag på institutionen på vatten och miljö på SLU där jag tittade på fosfor i suspenderat sediment i små jordbruksbäckar.

Undervisning

Jag har undervisat i hydrologi i kursen Energisystem ur ett biogeovetenskapligt perspektiv för civilingenjörer i Energisystem under hösten 2018, 2019 och 2020, under 2020 har den dock bytt namn till Energisystemens biogeokemiska förutsättningar. 

Jag har även varit administratör och övningsassistent i doktorandkursen Multivariate methods for ecologists under hösten 2020.

Forskning

Förhöjda fosforkoncentrationer i ytvatten är en känd orsak till övergödning och försämrad vattenkvalitet. Fosfor (P) från jordbruksmark är en stor källa till detta. Rollen och sammansättningen hos fluvialt sediment och partikulärt P som transporteras med sedimentet är desto mindre känt. Genom min avhandling vill vi öka förståelsen för detta, dels genom identifiering av kritiska källområden till P-transport med hjälp av distribuerade högupplösta erosionsmodeller, och dels genom fält- och labbundersökningar av det suspenderade materialet och vad för typ av P som är bundet till partiklarna. 

Den första delen av projektet består av fält och labbundersökningar där suspenderat material samlas in från små jordbruksbäckar i fyra olika jordbruksområden med hjälp av tidsintegrerade Philippes provtagare. Dessa områden är alla så kallade typområden, som är en del av den nationella miljöövervakningen. Provtagarna har tömts och återinstallerats ca en gång var 8-10 vecka, och materialet har sedan analyserats med främst P-fraktionering för att bestämma de olika P-fraktionerna under höst 2017, 2018 samt 2019. Analyserna visade bland annat att det fanns en tydlig säsongsbunden variation av järnbundet P i det fluviala suspenderade sedimentet, med höga koncentrationer under sommaren och låga koncentrationer under vintern. Hela artikeln går att läsa i Journal of Environmental Quality: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jeq2.20210 

Den andra delen av projektet har baserats på historiska data från dessa typområden, där vi har tittat på sambandet mellan partikulärt fosfor och koncentrationen suspenderat material, samt hur detta kan kopplas till områdets egenskaper, som t. ex. jordart. Starka samband mellan lerhalt, andel jordbruksmark i avrinningsområdet och suspenderat sediment kunde fastställas, samt mellan suspenderat sediment och partikulärt fosfor. Se gärna följande artikel i Science of the Total Environment: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719346078

De sista delarna av projektet har varit fokuserade dels på identifiering av kritiska källområden för partikel transport samt hur dessa områden förändras över tid med hjälp av vidareutveckling av distribuerade högupplösta erosionsmodeller, samt en uppskalning av relationer mellan P och SS i bäckarna och avrinningsområdets egenskaper, som nu är publicerad i Frontiers in Environemntal Science: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2023.1196048/full. Allt detta har sammanfattats i min avhandling som försvarades den 6e oktober, 2022.

 

Min nuvarande forskning bygger vidare på min tidigare kunskap kring modellering och fosfors bindning i sediment.

Bakgrund

Civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet (2012-2017). 

Tekonologiedoktor i miljöanalys på SLU (2017-2022).

Handledning

Handledare under doktorandtid:

Huvudhandledare: Faruk Djodjic, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Martyn Futter, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Kevin Bishop, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Katarina Kyllmar, Institutionen för mark och miljö, SLU

Publikationer i urval

Sara Sandström, Martyn N. Futter, Katarina Kyllmar, Kevin Bishop, David W. O'Connell, Faruk Djodjic,
Particulate phosphorus and suspended solids losses from small agricultural catchments: Links to stream and catchment characteristics,
Science of The Total Environment,
2020,
134616,
ISSN 0048-9697,
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134616.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719346078

Emma E. Lannergård, Oskar Agstam-Norlin, Brian J. Huser, Sara Sandström, Jelena Rakovic, & Martyn N. Futter.

New Insights into Legacy Phosphorus from Fractionation of Streambed Sediment. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences,

2020,

https://doi.org/10.1029/2020JG005763

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020JG005763

 
Sara Sandström, Martyn N. Futter, David W. O'Connell, Emma E. Lannergård, Jelena Rakovic, Katarina Kyllmar, Laurence W. Gill & Faruk Djodjic

Variability in fluvial suspended and streambed sediment phosphorus fractions among small agricultural streams. Journal of Environmental Quality, 

2021,

https://doi.org/10.1002/jeq2.20210

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jeq2.20210

 

Avhandling: Sources, composition and transport of fluvial suspended sediment and attached phosphorus in agricultural catchments: A cross-scale analysis.

https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=118804

Sandström Sara, Markensten Hampus, Futter Martyn N., Kyllmar Katarina, O’Connell David W., Bishop Kevin, Djodjic Faruk. 
     
Distributed dynamic modelling of suspended sediment mobilization and transport from small agricultural catchments. Frontiers in Environmental Science,    

2023   
        
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2023.1196048    


Kontaktinformation

Postdoktor tjl vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +46761394786
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala