CV-sida

Sara Sandström

Sara Sandström
Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka källor, sammansättning och roll hos suspenderat material och tillhörande fosfor i små jordbruksbäckar. Detta genom fält- och labbundersökningar, modellering av fosforutbyte mellan sediment och vattenfas och identifiering av viktiga källområden för fosfortransport med hjälp av distribuerade högupplösta erosionsmodeller.

Presentation

Jag är doktorand på Institutionen för vatten och miljö sen hösten 2017 och tillhör sektionen för geokemi och hydrologi. Mitt huvudfokus är att undersöka fosfor bundet till suspenderat material i små jordbruksbäckar. Förutom mitt eget projekt, tycker jag om att arbeta med Geografiska informationssystem (GIS) och automatisering av bland annat GIS-beräkningar i Python. 

Forskning

Förhöjda fosforkoncentrationer i ytvatten är en känd orsak till övergödning och försämrad vattenkvalitet. Fosfor (P) från jordbruksmark är en stor källa till detta. Rollen och sammansättningen hos fluvialt sediment och partikulärt P som transporteras med sedimentet är desto mindre känt. Genom detta projekt vill vi öka förståelsen för detta, dels genom att förbättra modelleringen av utbytet av P mellan sediment och vattenfas och identifiera kritiska källområden till P-transport med hjälp av distribuerade högupplösta erosionsmodeller, och dels genom fält- och labbundersökningar av det suspenderade materialet och vad för typ av P som är bundet till partiklarna. 

Den första delen av projektet består av fält och labbundersökningar där suspenderat material samlas in från små jordbruksbäckar i fyra olika jordbruksområden med hjälp av tidsintegrerade Philippes provtagare. Dessa områden är alla så kallade typområden, som är en del av den nationella miljöövervakningen. Provtagarna töms och återinstalleras en gång i månaden, och materialet analyseras med främst P-fraktionering för att bestämma de olika P-fraktionerna. Analyser med NMR och XANES kommer även att utföras under senare del av projektet med hjälp av våra samarbetspartners på Irland och i Kanada för att få ytterligare fördjupad kunskap om P-fördelningen i materialet. 

Den andra delen av projektet kommer bygga på historiska data från dessa typområden, där vi kommer titta på sambandet mellan partikulärt fosfor och koncentrationen suspenderat material, samt se hur detta kan kopplas till områdets egenskaper, som t. ex. jordart. 

De sista delarna av projektet kommer vara fokuserade på modellering, där den ena delen handlar om att bygga vidare på resultat från labbundersökningar och därmed förbättrad modellering av utbyte av P mellan sediment och vattenfas. Identifiering av kritiska källområden för P-transport kommer utföras med hjälp av vidareutveckling av distribuerade högupplösta erosionsmodeller. 

Bakgrund

Civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet (2012-2017). 

Handledning

Huvudhandledare: Faruk Djodjic, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Martyn Futter, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Kevin Bishop, Institutionen för vatten och miljö, SLU

Katarina Kyllmar, Institutionen för mark och miljö, SLU


Kontaktinformation
Doktorand vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för geokemi och hydrologi
Postadress:
Institutionen för vatten och miljö
Box 7050
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala