CV-sida

Stefan Larsson

Stefan Larsson
Stefan Larsson är Senior miljöanalysspecialist vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och biträdande koordinator för programmet Kust och Hav inom SLU:s Fortlöpande miljöanalys. Stefan Larsson är också vetenskaplig redaktör för SLU Aquas kunskapsunderlag ”Fiskbarometern”, som årligen publicerar statusbedömningar av över 100 fisk- och skaldjursbestånd samt redaktör för institutionens rapportserier ”Aqua reports” och ”Aqua notes”. Stefan Larsson bedriver forskning om hur fritidsfisket påverkar fiskbestånden samt hur datainsamling från fritidsfiske kan utvecklas och nyttjas för analyser av fiskbeståndens status.

Presentation

Jag doktorerade 2002 med ett arbete i vilket jag studerade variation i temperaturanpasssning hos olika rödingpopulationer och dess påverkan på rödingens konkurrensförmåga. Under sju år därefter, först som post doc på Univerity of Bristish Columbia (Vancouver, Canada) och därefter på Umeå Universitet och Umeå Marina Forksningscentrum, ägnade jag min forskning åt att med hjälp av akustisk telemetri studera migration hos öring och lax, med fokus på deras smolt och post-smoltfas. Mellan 2011 och 2018 jobbade jag på länsstylsen i Västerbotten där jag i huvudsak ansvarade för förvaltning av länets 8 laxförande älvar. 

Sedan 2018 jobbar jag som Senior miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) där jag deltar i eller koordinerar ett antal projekt.

  • Kunskapsuppbyggnad fritidsfiske
  • Torsk i Ålands hav
  • Hållbart nyttjade fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav
  • Skattning av skarvens predation på öringsmolt
  • Ordförande för "Gruppen för kvalitet i vetenskapliga kunskapsunderlag, KVK"
  • Vetenskaplig redaktör för Fiskbarometern.se (Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten - resursöversikt) https://fiskbarometern.se/
  • Redaktör för institutionens rapportserier "Aqua Reports" och "Aqua Notes"
  • Biträdande koordinator, miljöanalysprogrammet "Kust och hav"
  • Som bissyla är jag sedan 2021 utsedd till särskild ledamot vid Mark- och miljödomstolen.

Miljöanalys

Årligen ger SLU Aqua biologiska bedömningar för mer än 100 arter och bestånd av fisk och skaldjur, vilka utgör kunskapsunderlag till olika myndigheters förvaltning av fiskresurserna. Kunskapsunderlagetr publiceras på webb-portalen "Fiskbarometern". Analyserna och efterföljande beödömningar nyttjar data från flera källor såsom de årliga provfisken som SLU Aqua utför men data samlas också från yrkes- och fritidsfisket. Hög kvalitet i bedömningarna säkerställs genom en beslutad trutin för kvalitetssäkring. 

Granskningen av Fiskbarometern sker vid ett gemensamt seminarium med alla skribenter och med öppen inbjudan till medarbetare vid Aqua, följt av en granskning av respektive art av två oberoende, sakkunniga granskare med högsta möjliga relevanta kompetens. Min huvudsakliga roll är att verka som vetenskaplig redaktör för Fiskbarometerns och därmed ansvara för dess kvalitetssäkring.  

Jag är också sedan 2022 biträdande koordinator för miljöanalysprogrammet "Kust och hav" ska bidra till att uppnå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. Program "Kust och hav" har ett särskilt ansvar för att analysera tillstånd och trender i Östersjön och Västerhavet och samarbetar med många myndigheter/organ som ansvarar för vattenmiljöfrågor i kust och hav.

Publikationer i urval

Ulf Bergström, Stefan Larsson, Mårten Erlandsson, Maria Ovegård, HenrikRagnarsson Stabo, Örjan Östman, Göran Sundblad, 2022. Long-term decline in northern pike (Esox lucius L.) populations in the Baltic Sea revealed by recreational angling data, Fisheries Research, Volume 251.

Stefan Larsson, Alessandro Orio, Filip Svensson, Håkan Wennhage och Jens Olsson. Indikatorrapportering för “Hållbart nyttjande av fisk- ochskaldjursbestånd i kust och hav” – bedömningsåren 2020 och 2021. Dnr: SLU.aqua.2021.5.2-351

Göran Sundblad, Stefan Larsson, Lovisa Wennerström, Rasmus Linderfalk, Anton Halldén. Fritidsfiskets omfattning  i Vättern - Fångster av röding, lax och öring 2017. Aqua reports 2019:7 

Robert Lefebure, Stefan Larsson, Pär Byström, 2014. Temperature and size-dependent attack rates of the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus); Are sticklebacks in the Baltic Sea resource-limited? Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 451:82–90.

R. Lefébure, R. Degerman, A. Andersson, S. Larsson, L-O. Eriksson, U. Båmstedt, P. Byström, 2013. Impacts of elevated terrestrial nutrient load and temperature on pelagic food-web efficiency and fish production. Global Change Biology 19(5)

Larsson, S., Serrano, I. & Eriksson, L-O. 2011. Effects of muscle lipipconcentration on wild and hatchery brown trout (Salmo trutta) smolt migration. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 69(1):1-12 

Ignacio Serrano, Stefan Larsson and Lars-Ove Eriksson.  2009. Migration performance of wild and hatchery sea trout (Salmo trutta L.) smolts - implications for compensatory hatchery programs.  Fisheries Research 99: 210-215. 

S.J. Cooke, S.G. Hinch, A.P. Farrell, D.A. Patterson, K. Miller-Saunders, D.W.Welch, M.R. Donaldson, K.C. Hanson, G.T. Crossin, M.T. Mathes, A.G. Lotto, K.A. Hruska, I.C. Olsson, G.N. Wagner, R. Thomson, R. Hourston, K.K. English, S. Larsson, J. M. Shrimpton, and G. Van der Kraak. 2008. Developing a mechanistic understanding of fish migrations by linking telemetry with physiology, behaviour, genomics and experimental biology: an interdisciplinary case study on adult Fraser River sockeye salmon. Fisheries 33:321-338.

Larsson, S., Forseth, T., Berglund, I., Jensen, A.J., Näslund, I., Elliott, J.M. &Jonsson, B. 2005. Thermal adaptation of Arctic charr: experimental studies of growth in eleven charr populations from Sweden, Norway and Britain. Freshwater Biol. 50 (2): 353-368.

https://www.researchgate.net/profile/Stefan-Larsson/publications


Kontaktinformation

Miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser; Beståndsanalys
Telefon: +46104784181
Postadress:
Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)
Box 7018
75007 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala