CV-sida

Tommy Lennartsson

Tommy Lennartsson
Arbetar tvärvetenskapligt med historisk ekologi bevarande av biologisk mångfald baserat bl.a. på populationsdynamik och hävdhistorik. Framför allt i jordbrukslandskapet och infrastrukturens biotoper (väg- och järnvägsmiljöer). Forskningen innefattar tillämpade aspekter på skötsel av biotoper, såväl som grundläggande biotopekologi och evolution av anpassningar till förhållandena i gräsmarker, bl.a. hävd. Utvecklar metoder för inventering och tolkning av biologiskt kulturarv och kulturpräglad natur. Arbetar också tillsammans med agrarhistoriker med ekologiska aspekter på förindustriellt jordbruk och annat resursnyttjande. Forskningen bedrivs i stor utsträckning i samverkan med myndigheter och organisationer.

Forskning

In English: 
Works interdisciplinary with historical ecology and biodiversity, based on, i.e., population models and land use history. Mainly in the agricultural landscape and with infratructure biotopes, such as road verges. The research includes applied aspects of land use as well as basic habitat ecology and evolution of adaptations to land use, e.g. in grasslands. Research also concerns biological cultural heritage, in particular methods for surveying and interpreting. Some projects are together with agro-historians, in which I work with ecological aspects of pre-industrial agriculture. Much of the research is performed in collaboration with stakeholders, especially national and regional authorities.

Publikationer i urval

Scientific publications

Helldin, Jan Olof; Lennartsson, Tommy; Westin, Anna et. al  2022  Så har blomsterlupin spridit sig i Mellansverige.  Svensk Botanisk Tidskrift 116: 112-119

Eckstein R. Lutz, Welk Erik, Klinger Yves P., Lennartsson Tommy, Wissman Jörgen, Ludewig Kristin, Hansen Wiebke, Ramula Satu, 2022. Biological Flora of Central Europe–Lupinus polyphyllus Lindl. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, doi https://doi.org/10.1016/j.ppees.2022.125715

Fischer, Christina; Hanslin, Hans Martin; Hovstad, Knut Anders et. al  2022  The contribution of roadsides to connect grassland habitat patches for butterflies in landscapes of contrasting permeability.  Journal of Environmental management 311 DOI:10.1016/j.jenvman.2022.114846

Kroeger, Svenja B.; Hanslin, Hans M.; Lennartsson, Tommy et. al  2022  Impacts of roads on bird species richness: A meta-analysis considering road types, habitats and feeding guilds  Science of the Total Environment,   DOI:10.1016/j.scitotenv.2021.151478

Lindborg, Regina; Lennartsson, Tommy; Smith, Henrik G.  2021  Naturbetesmarker – en resurs för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I: Tunón H: & Sandell C. (red.) Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor, s. 169-177. CBM:s skriftserie 121.

Ebenhard, Torbjörn; Bergström, Lena; Hägerhäll, Caroline et. al  2021  Utarmning och restaurering av landekosystem : Ett svenskt perspektiv på IPBES-rapporten Land degradation and restoration. Naturvårdsverket rapport 6948, Stockholm. 

Helldin, Jan Olof; Lennartsson, Tommy; Stenmark, Magnus et. al  2019  Biodiversitet i jernbanehabitater – biologisk kulturarv og grøn infrastruktur  Jernbanehistorie 2019, sid. 7-35. Danmarks Jernbanemuseum, Odense.

Lennartsson, Tommy; Westin, Anna  2019  Ängar och slåtter. Riksantikvarieämbetet, Stockholm, http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1331194/FULLTEXT01.pdf  

Vrasdonk, Emke; Palme, Ulrika; Lennartsson, Tommy  2019  Reference situations for biodiversity in life cycle assessments: conceptual bridging between LCA and conservation biology  International Journal of Life Cycle Assessment 24(9): 1631-1642,  DOI:10.1007/s11367-019-01594-x

Ramula, Satu; Paige, Ken N.; Lennartsson, Tommy et. al  2019  Overcompensation: a 30-year perspective  Ecology 100(5)   DOI:10.1002/ecy.2667

Johansen, Line; Westin, Anna; Wehn, Solvi et. al  2019  Traditional semi-natural grassland management with heterogeneous mowing times enhances flower resources for pollinators in agricultural landscapes.  Global Ecology and Conservation 18,  DOI:10.1016/j.gecco.2019.e00619

Lennartsson, Tommy; Westin, Anna; Crumley, Carole L. et. al  2018  Historical Ecology in Theory and Practice: Editors' Reflections.  In: Crumley et al. (eds.) Issues and Concepts in Historical Ecology. Cambridge University Press,  DOI:10.1017/9781108355780.009

Lennartsson, Tommy; Lennartsson, T; Westin, A et. al  2018  Diversity in Ecological and Social Context.  In: Crumley et al. (eds.) Issues and Concepts in Historical Ecology. Cambridge University Press  DOI:10.1017/9781108355780.007

Westin, Anna; Lennartsson, Tommy; Bjorklund, Jan-Olov  2018  The historical ecology approach in species conservation - Identifying suitable habitat management for the endangered clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne L.) in Sweden.  AIMS Environmental Science 5:244-272  DOI:10.3934/environsci.2018.4.244

Lennartsson, Tommy; Ramula, Satu; Tuomi, Juha  2018  Growing competitive or tolerant? Significance of apical dominance in the overcompensating herb Gentianella campestris.   Ecology 99:259-269,  DOI:10.1002/ecy.2101

Crumley, Carole L.; Westin, Anna; Lennartsson, Tommy et. al  2018  Is there a future for the past?  In: Crumley et al. (eds.) Issues and Concepts in Historical Ecology. Cambridge University Press, DOI:10.1017/9781108355780.001

Eriksson, Ove; Ekblom, Anneli; Lane, Paul et. al  2018  Concepts for integrated research in historical ecology. In: Crumley et al. (eds.) Issues and Concepts in Historical Ecology. Cambridge University Press   DOI:10.1017/9781108355780.006

Lennartsson, Tommy; Svensson, Roger; Helldin, J-O et. al  2017  Biobränslen, gamla träd och död ved i jordbrukslandskapet. CBM Skriftserie 105, Uppsala, https://pub.epsilon.slu.se/16369/1/lennartsson_t_et_al_191009.pdf 

Westin, Anna; Isacson, Maths; Lennartsson, Tommy  2017  Land and labour as resources of an integrated peasant economy in a Swedish mining district during the 1860s great famine. In: Panjek, A. & Larsson, J: (eds), Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective. Alps, Scandinavia, and Beyond. Založba Univerze na Primorskem, Koper.  

Westin, Anna; Lennartsson, Tommy  2017  Tvärvetenskaplig källpluralistisk metod för att förstå landskap. En historisk-ekologisk undersökning av betet på Filehajdar - en Gotländsk utmark. CBM skriftserie 104, https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/filehajdar-cbms-skriftserie-104_22feb_b_low.pdf  

Lennartsson, Tommy  2016  Växter och vegetation som biologiskt kulturarv.  Riksantikvarieämbetet, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1234857/FULLTEXT01.pdf

Lennartsson, Tommy; Westin, Anna; Iuga, Anamaria et. al  2016  “The meadow is the mother of the field” Comparing Transformations in Hay Production in Three European Agroecosystems. Martor 2016: 103-126, https://www.researchgate.net/publication/311450256

Ljung, Tomas; Lennartsson, Tommy; Westin, Anna  2015  Inventering av biologiskt kulturarv. Riksantikvarieämbetet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1234613/FULLTEXT01.pdf

Jansson, Nicklas; Fargo, Maryann; Hultengren, Svante et. al  2015  Vägarnas träd – om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter. CBM skriftserie 93, Uppsala.  https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/vagarnas_trad_cbm93.pdf

Lennartsson, Tommy; Westin, Anna; Erikson, Marja et. al  2015  Between nature and society: the interpretation of an early nineteenth-century Swedish farmer’s diary.  Agricultural History Review 63:265-285, https://www.researchgate.net/publication/285576195

Helldin, Jan Olof; Wissman, Jörgen; Lennartsson, Tommy  2015  Abundance of red-listed species in infrastructure habitats - "responsibility species" as a priority-setting tool for transportation agencies' conservation action.  Nature Conservation 11:143-158,    DOI:10.3897/natureconservation.11.4433

Lennartsson, Tommy  2015  Åtgärdsprogram för fältgentianor i naturliga fodermarker 2015-2019. Naturvårdsverket Rapport 6681,   https://www.naturvardsverket.se/globalassets/media/publikationer-pdf/6600/978-91-620-6681-9.pdf

Wissman, Jörgen; Norlin, Karin; Lennartsson, Tommy  2015  Invasiva arter i infrastruktur.  CBM skriftserie 98, Uppsala. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/invasiva-arter-i-infrastruktur.pdf

Helldin, Jan Olof; Lennartsson, Tommy; Seiler, Andreas et. al  2015  Transportinfrastrukturens påverkan på biologisk mångfald.  Trafikverket Rapport 2015:210, Trafikverket, Borlänge. http://media1.triekol.se/2020/02/2015_210_transportinfrastrukturens_paverkan_pa_biologisk_mangfald.pdf

Eriksson, Ove; Bolmgren, Kjell; Westin, Anna et. al  2015  Historic hay cutting dates from Sweden 1873–1951 and their implications for conservation management of species-rich meadows.  Biological Conservation 184:100-107,   DOI:10.1016/j.biocon.2015.01.012

Lennartsson, Tommy; Björklund, Jan-Olov; Hermansson, Frida et. al  2013  Butterflies as indicators for grassland management and biodiversity.  Upplandsstiftelsen Report 13/13. https://www.researchgate.net/publication/291832705

Dahlström, Anna; Iuga, Ana Maria; Lennartsson, Tommy  2013  Managing biodiversity rich hay-meadows in the EU: a comparison of Swedish and Romanian grasslands. Journal of Environmental Conservation, 40(2): 194-205,  DOI:10.1017/S0376892912000458

Ottosson, Mats; Lennartsson, Tommy; Svensson, Roger  2012  Nya vägar till artrikedom.  CBM Skriftserie 66, 40 sidor. https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/cbm/dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/cbm-skrift66-webb.pdf

Lennartsson, Tommy; Jennersten, Ola; Borgegård, Sven-Olov  2012  High Nature Value Farming in Sweden.  in: Oppermann, R., Beaufoy, G. & Jones, G. (eds.) High nature Value Farming in Europe. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher. 

Lennartsson, Tommy; Wissman, Jörgen; Bergström, Hanna-Märtha  2012  The effect of timing of grassland management on plant reproduction.  International Journal of Ecology, Focus issue on Habitat Management. Volume 2012 DOI:10.1155/2012/156274

Lennartsson, Tommy; Björklund, Marie  2011  Biologisk mångfald i fjällen. I: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM skriftserie nr 48. https://www.researchgate.net/publication/303285634

Björklund, Marie; Lennartsson, Tommy; Moen, Jon et. al  2011  Storslagen fjällmiljö – för vem? I: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM skriftserie nr 48. https://www.researchgate.net/publication/303287078

Lennartsson, Tommy; Axelsson Linkowski, Weronika  2011  Traditionell markanvändning och biologisk mångfald. I: Almstedt Jansson, M., Ebenhard, T. & de Jong, J. (red.) Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. CBM skriftserie nr 48. https://www.researchgate.net/publication/301613483

Gustavsson, Eva; Dahlström, Anna; Emanuelsson, Marie et. al  2011  Combining Historical and Ecological Knowledge to Optimise Biodiversity Conservation in Semi-Natural Grasslands. Ch 10 in: Pujol, J.L (ed) The importance of biological interactions in the study of biodiversity pp 173-196. In Tech Publishers    DOI:10.5772/24634

Lennartsson, Tommy  2010  Biologiskt kulturarv som källa till kunskap om traditionellt brukande. I. Tunón, H. & Dahlström, A. (red.): Nycklar till kunskap. Om människans bruk av naturen. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala & Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.

Tommy Lennartsson 2010. En analys av åtgärdsprogram för hotade arter i jordbrukslandskapet - Arter som vägvisare för skötsel. Naturvårdsverket Rapport 6356.

Lenoir, Lisette; Lennartsson, Tommy  2010  Effects of timing of grazing on arthropod communities in semi-natural grasslands.  Journal of Insect Science, 10:60  DOI:10.1673/031.010.6001

Pihlgren A, Lennartsson T  2008  Shrub effects on herbs and grasses in semi-natural grasslands: positive, negative or neutral relationships?  Grass and forage science 63: 9-21  DOI:DOI: 10.1111/j.1365-2494.2007.00610.x

Dahlström, Anna; Lennartsson, Tommy; Wissman, Jörgen et. al  2008  Biodiversity and Traditional Land Use in South-Central Sweden: The Significance of Management Timing  Research article. Environment and history 14: 385-403    DOI:10.3197/096734008X333572

Gustavsson E, Lennartsson T, Emanuelsson M  2007  Land use more than 200 years ago explains current grassland plant diversity in a Swedish agricultural landscape. Biological Conservation 138:47-59, DOI:10.1016/j.biocon.2007.04.004

Lennartsson, Tommy; Simonsson, Louise  2007  Biologisk Mångfald och klimatförändringar: vad vet vi, vad behöver vi veta, vad kan vi göra?  I: SOU 2007:60, Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter; Slutbetänkande av Klimat- och sårberhetsutredningen. Bilaga B 30

Lennartsson, T  2002  Extinction thresholds and disrupted plant-pollinator interactions in fragmented plant populations.  Ecology 83: 3060-3072

Lennartsson, T; Oostermeijer, JGB  2001  Demographic variation and population viability in Gentianella campestris: effects of grassland management and environmental stochasticity. Journal of Ecology 89, 451-463.  DOI:10.1046/j.1365-2745.2001.00566.x

Juenger, T; Lennartsson, T; Tuomi, J  2000  The evolution of tolerance to damage in Gentianella campestris: natural selection and the quantitative genetics of tolerance.  Evolutionary Ecology 14, 393-419  DOI:10.1023/A:1010908800609

Huhta, AP; Lennartsson, T; Tuomi, J et. al  2000  Tolerance of Gentianella campestris in relation to damage intensity: an interplay between apical dominance and herbivory. Evolutionary Ecology 14, 373-392  DOI:10.1023/A:1011028722860

Lennartsson, T; Nilsson, P; Tuomi, J  1998  Induction of overcompensation in the field gentian, Gentianella campestris.  Ecology, 79: 1061—1072.  DOI:10.2307/176601

Lennartsson, T; Tuomi, J; Nilsson, P  1997  Evidence for an evolutionary history of overcompensation in the grassland biennial Gentianella campestris (Gentianaceae).  The American Naturalist, 149: 1147—1155.  DOI:10.1086/286043

 

 


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
Telefon: +4618-672436, +46705868381

Publikationslista: