CV-sida

Tommy Lennartsson

Tommy Lennartsson
Arbetar med artbevarande i jordbrukslandskapet baserat bl.a. på populationsdynamik och hävdhistorik. Forskningen gäller både tillämpade aspekter på gräsmarksskötsel och evolution av anpassningar till förhållandena i gräsmarker. Arbetar även med klimatförändringar och biologisk mångfald.

Publikationer i urval

Scientific publications

Eva Gustavsson, Tommy Lennartsson & Marie Emanuelsson 2008. Eighteen century land use – a path to future conservation of grassland plant diversity. In: Hopkins, A., Gustafsson, T., Bertilsson, J., Dalin, G., Nilsdotter-Linde, N., Spörndly, E. (eds.) Biodiversity and animal feed – Future challenges for grassland production. Proc. of the 22nd General meeting of the European Grassland Federation, Uppsala, Sweden 9-12 June 2008. SLU, Uppsala.

Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson & Åke Berg 2008. Is the grass always greener on the other side of the fence? Primula veris L. as an example of plant survival at different management intensities. In: Hopkins, A., Gustafsson, T., Bertilsson, J., Dalin, G., Nilsdotter-Linde, N., Spörndly, E. (eds.) Biodiversity and animal feed – Future challenges for grassland production. Proc. of the 22nd General meeting of the European Grassland Federation, Uppsala, Sweden 9-12 June 2008. SLU, Uppsala.

Aina Pihlgren & Tommy Lennartsson, 2008. Shrub effects on herbs and grasses in semi-natural grasslands - positive, negative or neutral relationships? Grass and forage science63: 9-21.

Anna Dahlström, Tommy Lennartsson, Jörgen Wissman, and Ingemar Frycklund 2008. Biodiversity and traditional land use in south-central Sweden - the significance of timing of management. Environment and history 14: 385-403.

Eva Gustavsson, Tommy Lennartsson & Marie Emanuelsson 2006 Land-use more than 200 years ago explains current grassland plant diversity in a Swedish agricultural landscape.Biological Conservation 138:47-59.

Ekaterina Kozuharova, Valentin Lavchiev & Tommy Lennartsson 2005. Flies of the genusTrichops (Muscidae, Diptera) as pollinators of plants with bell-shaped flowers in the mountains of Bulgaria. Studia dipterologica 12(2): 409-418.

Tommy Lennartsson 2002. Extinction Thresholds in Fragmented Plant Populations - an Experimental Field Study of Disrupted Plant-Pollinator Interactions. Ecology 83: 3060-3072.

Tommy Lennartsson & J. Gerard B. Oostermeijer 2001. Demographic variation and population viability in Gentianella campestris: effects of grassland management and environmental stochasticity. Journal of Ecology 89, 451-463.

Tommy Lennartsson, Gerard B. Oostermeijer, Jiska van Dijk & Hans C.M. den Nijs 2000. Ecological significance and heritability of floral reproductive traits in Gentianella campestris(Gentianaceae). Basic and Applied Ecology 1 69-81.

Tommy Lennartsson 2000. Management and population viability of the pasture plantGentianella campestris: The role of interactions between habitat factors. Ecological Bulletines 48: 111-121.

Ari-Pekka Huhta, Tommy Lennartsson, Juha Tuomi, Pasi Rautio & Kari Laine 2000 Tolerance of Gentianella campestris in relation do damage intensity: an interplay between apical dominance and herbivory. Evolutionary Ecology 14, 373-392.

Thomas Juenger, Tommy Lennartsson & Juha Tuomi 2000. The evolution of tolerance to damage in Gentianella campestris: natural selection and the quantitative genetics of tolerance. Evolutionary Ecology 14, 393-419.

Thomas Juenger & Tommy Lennartsson 2000. Tolerance in plant ecology and evolution: toward a more unified theory of plant-herbivore interaction – Preface. Evolutionary Ecology14, 283-287.

Johannes Järemo, Juha Tuomi, Patric Nilsson & Tommy Lennartsson 1999. Plant adaptations to herbivory: mutualistic versus antagonistic coevolution. OIKOS 84: 313—320.

Tommy Lennartsson, Patric Nilsson & Juha Tuomi 1997a. Induction of overcompensation in the field gentian, Gentianella campestris. Ecology, 79: 1061—1072.

Tommy Lennartsson 1997. Demography, reproductive biology and adaptive traits inGentianella campestris and G. amarella. - Evaluating grassland management for conservation by using indicator plant species. Acta Universitatis Agriculturae Suecicae - Agraria 46. Doctoral thesis.

Tommy Lennartsson, Juha Tuomi & Patric Nilsson 1997b. Evidence for an evolutionary history of overcompensation in the grassland biennial Gentianella campestris(Gentianaceae). The American Naturalist, 149: 1147—1155.

Tommy Lennartsson 1997. Seasonal differentiation - a conservative reproductive barrier in two Gentianella (Gentianacea) species. Plant Systematics and Evolution 208: 45—69

Tommy Lennartsson & Roger Svensson 1996. Patterns in the decline of three species ofGentianella (Gentianaceae) in Sweden, illustrating the deterioration of semi-natural grasslands. Symbolae Botanicae Upsaliensis 31: 169—184.

Kjell Sjöberg & Tommy Lennartsson 1995. Fauna and flora management in forestry. -In: Marjatta Hytönen (ed.), Multiple-use forestry in the Nordic countries. The Finnish forest res. Inst./Gummerus, Jyväskylä. Ch. 8, pp. 191—243.

Tommy Lennartsson & Torleif Ingelög 1992. Flora conservation in broad-leaved deciduous forests in Sweden. - Memoranda Societatis pro Flora et Fauna Fennica 68:99—101.

Submitted manuscripts

Lisette Lenoir & Tommy Lennartsson. Effects of timing of grazing on the above- and below-ground arthropod communities in semi-natural grasslands.

Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson & Hanna-Märtha Jansson, a. Timing of grazing and plant reproduction in semi-natural grasslands.

Jörgen Wissman, Tommy Lennartsson & Erik Sjödin, b. Floral density and the facilitation of pollination – an empirical study

Aina Pihlgren & Tommy Lennartsson, b. Floral resources in semi-natural grasslands - significance of grazing intensity and spatial variation.

Other publications

Tommy Lennartsson & Louise Simonsson 2007. Biologisk Mångfald och klimatförändringar: vad vet vi, vad behöver vi veta, vad kan vi göra? I: SOU 2007:60, Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter; Slutbetänkande av Klimat- och sårberhetsutredningen. Bilaga B 30. (Biodiversity and Climate Change – Current knowledge of Swedish ecosystems, in Swedish)

Jan-Olov Björklund & Tommy Lennartsson 2007. Inventeringsmetodik för hotade arter på krissla. Upplandsstiftelsen och Åtgärdsprogram för hotade arter. Upplandsstiftelsen, Uppsala.

Jan-Olov Helldin & Tommy Lennartsson 2007. Agricultural landscapes in East Europe as Reference Areas for Swedish Land Management. In: Vasile Surd & Vasile Zotic (eds.) Rural Space and Local Development. Int. Conference dedicated to The 31st Congress of the International Geographical Union, Tunis. Presa Universitară Clujeană.

Tommy Lennartsson & Jan-Olov Helldin 2007. Agricultural landscapes in Eastern Europe as reference areas for Swedish land management. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift 5: 26-30.

Tommy Lennartsson, Jörgen Wissman & Jan-Olov Helldin 2007. Synpunkter på inlägg om hävdintensitet. HagmarksMISTRAs årsrapport 2006: 18-21

Jan-Olov Helldin & Tommy Lennartsson 2006. Lagom är bäst. Ett måttligt betestryck ger den största mångfalden. Biodiverse 11(4): 17-19.

Weronika I. Linkowski & Tommy Lennartsson 2006a. Biologisk mångfald i fjällbjörkskog - en kunskapssammanställning. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapport 2/2006. (Biodiversity in subalpine birch forest - a literature review, in Swedish.)

Weronika I. Linkowski, Tommy Lennartsson, Greger Hörnberg, Bengt Ehnström 2006. Naturvärden i fjällbjörkskog. Dokumentation av seminarium. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapport 3/2006. (Biodiversity in subalpine birch forest. Workshop documentation. In Swedish.)

Weronika I. Linkowski & Tommy Lennartsson 2006b. Renbete och biologisk mångfald. Dokumentation av seminarium. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapport 16/2006. (Biodiversity and reindeer grazing. Workshop documentation. In Swedish.)

Weronika I. Linkowski & Tommy Lennartsson 2006c. Renbete och biologisk mångfald. Kunskapssammanställning. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Rapport 18/2006. (Biodiversity in subalpine birch forest. Literature review. In Swedish.)

Tommy Lennartsson & Kristoffer Stighäll 2005. Landmiljöer i kust och skärgård. Naturvårdsverket Rapport 5482. Naturvårdsverket. (Terrestrial coastal and archipelago habitats. In Swedish.)

Sara Overud, Tommy Lennartsson, Jan-Olov Björklund, Anett Persson 2005. Roslagshagar – landskap att vårda. Upplandsstiftelsen, Uppsala.

Sara Overud & Tommy Lennartsson 2004. Skötsel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. En sammanställning av den regionala naturvårdens kunskaper och erfarenheter. Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet. Jordbruksverket Rapport 2004:11. (Management and restoration of seminatural grasslands. A review of practical conservation knowledge. In Swedish)

Tommy Lennartsson 2004. Att ta det onda med det goda. Växternas vardag i betesmarkerna.Biodiverse 9: 3. (Advantages and disadvantages of being a plant in a pasture, in Swedish).

Weronika I. Linkowski & Tommy Lennartsson 2004. Traditionell kunskap och biologisk mångfald. i: Tunón, H. 2004. Traditionell kunskap och lokalsamhällen: artikel 8j i Sverige. CBMs skriftserie 10; Studia ethnobiologica nr 15. (Traditional knowledge and biodiversity, a literature review, in Swedish)

Weronika Linkowski, Tommy Lennartsson 2004. Biotopfragmentering och biologisk mångfald – en kunskapssammanställning. Jordbruksverket. (Habitat fragmentation and biodiversity — a literature review, in Swedish)

Tommy Lennartsson 2003. Vilken traditionell kunskap är relevant för naturvården? - några svar från fältgentianans horisont. Biodiverse 8:7. (Which traditional knowledge is relevant in conservation? — some answers from the horizon of the field gentian, in Swedish)

Henrik Weibull, Svante Hultengren, Tommy Lennartsson, & Jonas Stenström 2002. Kärlväxter. I: Weibull, H., Hultengren, S. & Stenström, J: Indikatorarter för övervakning av biologisk mångfald i ängs- och betesmarker. Jordbruksverket/Naturcentrum AB. (Indicators for biodiversity monitoring in seminatural grasslands, in Swedish).

Tommy Lennartsson 2001. Skötsel av naturliga fodermarker – viktiga kunskapsluckor och forskningsuppgifter. CBM:s skriftserie 4, pp. 23-31. (Rapport från Mångfaldskonferensen 2000: Biologisk Mångfald i Odlingslandskapet). (Management of seminatural grasslands – missing links of knowledge – important research tasks, in Swedish).

Cederberg, B., Dahlberg, A., Egnell, G., Ehnström, B., Hallingbäck, T., Ingelög, T., Kjellin, P., Lennartsson, T., Lönnell, N., Scroeder, M., Thor, G., Thuresson, T., Tjernberg, M., Weslien, J., Westling, O. 2001. Skogsbränsle, hot eller möjlighet? - Vägledning till miljövänligt skogsbränsleuttag. Skogsstyrelsen, Jönköping. (Forest biofuel, threat or opportunity, in Swedish)

Tommy Lennartsson, Mora Aronsson, Tomas Hallingbäck, Torleif Ingelög, Niklas Lönnell, Börge Pettersson & Johan Samuelsson 1999. Selecting Important Plant Areas in Sweden: Which species should be included? In: Synge H. & Akeroyd J. (eds.) Planta Europa – Proceedings of the second European conference on the conservation of wild plants. Swedish Threatened Specis Unit & Plantlife, Uppsala. Ch. 1.4: pp. 78—82.

Sanna Simán & Tommy Lennartsson 1999. Slåtter eller bete i naturliga fodermarker — ett skötselförsök med slåtteranpassade växter. Svensk Botanisk Tidskrift 92: 199—210.(Mowing or grazing in seminatural grasslands – an empirical study including mowing-adapted plants; In Swedish).

Bengt Jonsell, Örjan Nilsson & Tommy Lennartsson 1999. Gentianella amarella, ängsgentiana; Datablad. I: Aronsson, M. (red.) Rödlistade kärlväxter i Sverige, Artfakta. ArtDatabanken, Uppsala. Vol. 1: pp. 356-358. (Data sheet on the redlisted Gentianella amarella; In Swedish).

Tommy Lennartsson 1999. Gentianella aurea, blekgentiana; Datablad. I: Aronsson, M. (red.)Rödlistade kärlväxter i Sverige, Artfakta. ArtDatabanken, Uppsala. Vol. 1: pp. 359-360. (Data sheet on the redlisted Gentianella aurea; In Swedish).

Bengt Jonsell, Örjan Nilsson & Tommy Lennartsson 1999. Gentianella campestris ssp.baltica, kustgentiana; Datablad. I: Aronsson, M. (red.) Rödlistade kärlväxter i Sverige, Artfakta. ArtDatabanken, Uppsala. Vol. 1: pp. 361-362. (Data sheet on the redlisted Gentianella campestris ssp. baltica; In Swedish).

Örjan Nilsson, Bengt Jonsell & Tommy Lennartsson 1999. Gentianella campestris ssp.campestris, fältgentiana; Datablad. I: Aronsson, M. (red.) Rödlistade kärlväxter i Sverige, Artfakta. ArtDatabanken, Uppsala. Vol. 1: pp. 363-365. (Data sheet on the redlisted Gentianella campestris ssp. campestris; In Swedish).

Tommy Lennartsson, Bengt Jonsell & Örjan Nilsson 1999. Gentianella campestris ssp.islandica, sätergentiana; Datablad. I: Aronsson, M. (red.) Rödlistade kärlväxter i Sverige, Artfakta. ArtDatabanken, Uppsala. Vol. 1: pp. 366-368. (Data sheet on the redlisted Gentianella campestris ssp. baltica; In Swedish).

Tommy Lennartsson 1997. Tolkning av makrofossilmaterial. In: Arkeologi på väg — Skäggesta, Fiskvik och Prästtorp. Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar, UV-Uppsala Rapport 1996:54. (Land use in a Swedish village since the bronze age, as interpreted from plant seed macrofossiles; In Swedish).

Tommy Lennartsson 1997. Om gentianornas gronings- och blomningsfenologi. Svensk Botanisk Tidskrift 90: 263—265. (Phenology of germination and flowering in the Gentians; In Swedish).

Tommy Lennartsson 1997 (ed.) Sumpskog i Uppsala län. Upplandsstiftelsens stencilserie 1997:6. (Conservation values in moist forest biotopes in the Province of Uppland; In Swedish).

Tommy Lennartsson, Sebastian Sundberg & Torbjörn Persson 1996. Landskapets historia i Uppland. Ch. 3, pp. 51—91 In: Rickard Fredriksson & Martin Tjernberg (eds.) Upplands Fåglar - fåglar människor och landskap genom 300 år, Fåglar i Uppland, suppl. 2, Uppsala.(Landscape history in the Province of Uppland; In Swedish).

Tommy Lennartsson & Karolina Vessby 1996. Ledskärsområdet: naturvärden, vegetation och förslag till skötselplan. Upplandsstiftelsens stencilserie 1996:6. (Conservation biology in the salt marshes of Ledskär; In Swedish).

Tommy Lennartsson 1995. Mälarlandskapet - bevarande och vård. Ekologisk landskapsplanering i Mälarområdet. Upplandsstiftelsens stencilserie. (Ecological landscape planning in the agricultural landscape around Lake Mälaren; In Swedish).

Tomas Hallingbäck & Tommy Lennartsson 1994 Hygget och floran. - Skogen 4:23—27.(Forestry clearcuttings and the flora; In Swedish).

Tommy Lennartsson 1993. Gentianorna och det försvinnande odlingslandskapet.Fältbiologen 1993:3. (The Gentians and the disappearing agricultural landscape; In Swedish).

Tommy Lennartsson 1993. Ängar och ängsskötsel. In: Jan Gustafsson-Berge (ed.),Handbok i vardagsekologi. Informationsbyrån, Lund. (Hay-meadows and their management; In Swedish).

Bengt Jonsell, Örjan Nilsson & Tommy Lennartsson 1993. Ängsgentiana. in: Ingelög m.fl. (eds.), Floravård i Jordbrukslandskapet - skyddsvärda växter. Databanken för Hotade Arter, Uppsala. (Conservation staus of Gentianella amarella; In Swedish).

Örjan Nilsson, Bengt Jonsell & Tommy Lennartsson 1993. Fältgentiana. in: Ingelög m.fl. (eds.), Floravård i Jordbrukslandskapet - skyddsvärda växter. Databanken för Hotade Arter, Uppsala. (Conservation status of Gentianella campestris; In Swedish).

Tommy Lennartsson 1991. Alla skogsarter kan bevaras. Skog & Forskning 1/91: 9—15. (All forest species can be preserved; In Swedish).

Torleif Ingelög & Tommy Lennartsson 1991. Åtgärder för att stärka Biologisk Mångfald i odlings- och skogslandskap - idékatalog för beslutsfattare. Databanken för hotade arter, Uppsala. (reprint 1994). (Action means to preserve biodiversity in the forest landscape and the agricultural landscape – catalogue of ideas for decision-makers; In Swedish).


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för stad och land; SLU Centrum för biologisk mångfald (CBM)
Telefon: +4618-672436, 070-5868381
Postadress:
Inst.för stad och land, Box 7012
75007 Uppsala