CV-sida

Martin Schroeder

Martin Schroeder
Martin Schroeder är professor i skogsentomologi vid institutionen för ekologi. Nuvarande forskning rör främst ekologi och populationsdynamik hos granbarkborren (Ips typographus). Andra forskningsintressen är invasiva skogsskadeinsekter och naturvårdsåtgärder för bevarandet av skalbaggar som är beroende av död ved.

Presentation

Min forskning är huvudsakligen inriktad på följande områden:

  • ­ vilka faktorer som styr granbarkborrens populationsdynamik
  • ­ vad som avgör om en invasiv skogsinsekt lyckas etablera sig eller inte i ett nytt område
  • ­ ekologiska risker med odling av främmande trädslag

Syftet med min forskning är att kunna utveckla ekologiskt hållbara och kostnadseffektiva motåtgärder för att minska risken för skador orsakade av skogsinsekter. Exempel på frågeställningar när det gäller granbarkborren är: (1) Hur mycket vindfällda granar kan lämnas kvar i skogen efter stormar utan att ett utbrott på stående skog uppkommer? (2) Är det någon skillnad i granbarkborrens populationsdynamik mellan södra och norra Sverige?  (3) Hur påverkas risken för skador av den pågående klimatförändringen? När det gäller invasiva arter handlar min forskning om hur risken för etablering påverkas av hur många individer som introduceras och av skogens beskaffenhet där introduktionen sker. För främmande trädslag är målet att ur ett skadeperspektiv studera hur stor risken är för skador orsakade av inhemska barkborrar och att ur ett biodiversitetsperspektiv undersöka vilket värde den döda veden har för vedlevande skalbaggar och svampar.

Bakgrund

Professor i skogsentomologi vid SLU (2008)

Docent i skogsentomologi vid SLU (1992)

Skoglig doktor i skogsentomologi vid SLU (1988)

 

Handledning

Huvudhandledare för doktorander

Simon Kärvemo, FD 2015 – Utbrottsdynamik hos granbarkborren

Line B Djupström, FD 2010 – Bevarande av vedlevande arter – en utvärdering av avsatta områden och substrat i boreal skog

Erik Sahlin, SkogD 2009 – Habitat krav hos vedlevande skalbaggar på asp

Anders Lindhe, FD 2004 – Bevarande av vedlevande organismer genom skötsel

Per Olof Hedgren, FD 2002 – Lämnande av död ved och risken för barkborreskador

Biträdande handledare för doktorander

Cornelia Roberge, FD 2017 - Inventeringsstrategier för skador på skog

Diana Rubene, FD 2014 – Diversitet av insekter på hyggen

Ylva Strid, FD 2012 – Barkborrar bidrar till etablering av svampar i gran

 

Publikationer i urval

Publikationslista

Mina senaste publikationer

Birkhof K et al. Methods to identify the prey of invertebrate predators in terrestrial field studies. Ecology and Evolution, in press.

Marini L, Økland B, Jönsson AM, Bentz B, Carroll A, Forster B, Grégoire J-C, Hurling R, Nageleisen LM, Netherer S, Ravn HP, Weed A, Schroeder M. (2017) Climate drivers of bark beetle outbreak dynamics in Norway spruce forests. Ecography (doi: 10.1111/ecog.02769).

Pajares JA, Alvarez G, Hall DR, Ibarra N, Hoch G, Halbig P, Cocos D, Johansson H, Schroeder M (2016) Attractants for management of the pine sawyer beetle Monochamus sutor, a potential vector of Bursaphelenchus xylophilus.  Journal of Applied Entomology (published online 10 may 2016).

Kärvemo S, Johansson V, Schroeder M, Ranius T (2016) Local colonization-extinction dynamics of a tree-killing bark beetle during a large-scale outbreak. Ecosphere 7(3):e01257.10.1002/ecs2.1257

Klapwijk et al (2016) Reducing the risk of invasive forest pests and pathogens. Combining legislation, targeted management and public awareness. Ambio 45: 223-234.

Klapjwijk M, Bylund H, Schroeder M, Björkman C (2016) Forest management and natural biocontrol of insect pests. Forestry 89: 253–262

Ranius T, Korosuo A, Roberge J-M, Juutinen A, Mönkkönen M, Schroeder M (2016) Cost-efficient strategies to preserve dead wood-dependent species in a managed forest landscape. Biological Conservation 204: 197-204.

Ranius T, Mestre, L, Bouget C, Schroeder M (2016) Fragmentation effects on species associated with disturbed forest habitats: implications for stump harvesting. Scandinavian Journal of Forest Research (published online 16 September 2016).

Schroeder M, Dalin P (2016) Differences in photoperiod-induced diapause plasticity among different populations of the bark beetle Ips typographus and its predator Thanasimus formicariusAgricultural and Forest Entomology (published online 27 September 2016).

Björklund N, Lindelöw Å, Schroeder ML (2016) Erroneous conclusions about current geographical distribution and future expansion of forest insects in Northern Sweden: Comments on Hof and Svahlin (2015). Scandinavian Journal of Forest Research 31: 126-127.  

Rubene D, Schroeder M, Ranius T (2015) Diversity patterns of wild bees and wasps in managed boreal forest: effects of spatial structure, local habitat and surrounding landscape. Biological Conservation 184: 201-208.

Rubene D, Schroeder M, Ranius T (2015) Estimating bee and wasp (Hymenoptera: Aculeata) diversity on clear-cuts in forest landscapes – an evaluation of sampling methods. Insect Conservation and Diversity 8: 261-271.

Lindelöw Å, Isacsson G, Ravn HP, Schroeder M (2015) Tetropium gabrieli and Ips cembrae (Coleoptera; Cerambycidae and Curculionidae) –invasion of two potential pest species on larch in Sweden. Entomologisk Tidskrift 136: 103-112.

Rahmani R, Hedenström E, Schroeder M (2015) SPME collection and GC-MS analysis of volatile compounds emitted during attack of male Polygraphus poligraphus (Coleoptera, Curculionidae) on Norway spruce. Zeitschrift für Naturforschung 70: 265-273.

Ranius T, Johansson V, Schroeder M, Caruso, A (2015) Relative importance of habitat characteristics at multiple spatial scales for wood-dependent beetles in boreal forest. Landscape Ecology 30: 1931-1942.

Björkman C, Bylund H, Nordlander G, Schroeder M, Nilsson U (2015) Effects of new forest management on insect damage risk in a changing climate. In: Climate change and insect pests 248-266.

Sutherland W J et al (2014) Solution Scanning as a Key Policy Tool: Identifying Management Interventions to Help Maintain and Enhance Regulating Ecosystem Services. Ecology and Society 19 (2): 3.

Strid Y, Schroeder M, Lindahl B, Ihrmark K, Stenlid J (2014) Bark beetles have a decisive impact on fungal community in Norway spruce stem sections. Fungal Ecology 7: 47-58.

Kärvemo S, Boeckel TP, Gilbert M, Gregoire JC, Schroeder M (2014) Large-scale risk mapping of an eruptive bark beetle – importance of forest susceptibility and beetle pressure. Forest Ecology and Management 318: 158-166.

Kärvemo S, Rogell B, Schroeder M (2014) Dynamics of spruce bark beetle infestation spots: Importance of local population size and landscape characteristics after a storm disturbance. Forest Ecology and Management 334: 232-240.

Jonsell M, Schroeder M (2014) Proportions of saproxylic beetle populations that utilise clear-cut stumps in a boreal landscape - Biodiversity implications for stump harvest. Forest Ecology and Management 334: 313-320.

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för ekologi; Enheten för skogsentomologi
Telefon: +4618672332
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala