Sveriges lantbruksuniversitet

Husdjur och vilt

SLU forskar om husdjurens foder, skötsel, sjukdomar, hälsa och beteende. Var tredje svensk har daglig kontakt med sällskapsdjur, t.ex. hästar och hundar. Lantbrukets djur, som nötkreatur, grisar, får, getter, höns och gäss, har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen. Renen är ett tamdjur som har stor ekonomisk betydelse för samerna. Betande husdjur sätter också sin prägel på det svenska landskapet. Viltforskningen vid SLU omfattar bland annat hur djuren rör sig under näringssök, ekologiska frågor om djurens förflyttningar och resursutnyttjande, interaktioner mellan växter och djur, effekter av klimatförändringar på vilt samt människor och ekosystem. Rovdjursfrågor och jakt är en del av viltförvaltningen. Viltskadecenter i Grimsö är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom och inventering av stora rovdjur.


Det finns 438 sidor som är taggade med Husdjur och vilt:

Finns samband mellan drivkrafter för djurvälfärdsarbete och vinst?

Mjölkföretagares drivkraft för att arbeta med djurvälfärd består av bruksvärden där djurvälfärden kopplas till vinst och produktivitet och icke-bruksvärden där djurvälfärden är viktig oavsett hur

Flera fästingburna bakteriearter hos lamm på Gotland

Trots regelbunden fästingprofylax har man funnit att lamm smittats av fästingburna patogener. Överraskande, och glädjande, är att ingen resistens upptäcktes i den gotländska fästingpopulationen,

Korsningsavel på mjölkkor är positivt oavsett besättningsnivå

I de nordiska länderna finns en uppfattning om att korsning mellan mjölkraser enbart ger effekt i besättningar med låg avkastning. En ny studie som bygger på data från den danska kokontrollen visar

Effekten av ekologiska avelsmål i mjölkproduktionen

För att undersöka den långsiktiga effekten av olika avelsmål har vi gjort genetiska simuleringar baserade på ekonomiska modeller, producenters preferenser och IFOAM:s principer för ekologisk

Stor skillnad i välfärd mellan olika kycklinghybrider

Svensk ekologisk kycklingproduktion har tagit fart i och med introduktionen av mer långsamväxande kycklinghybrider. Snabbväxande kycklingar väljs bort trots sin effektiva foderomvandlingsförmåga.

Optimering av kortisoltest för säkrare diagnos

Hormonet kortisol associeras ofta till stressreaktioner men är viktigt i många av kroppens funktioner och vid många sjukdomstillstånd. Kortisolnivån i blodet varierar över dygnet och mellan olika

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Widman et al. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society

Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning

Utvärdering av ny markör för nedsatt njurfunktion hos hund

Njursjukdom är vanligt förekommande hos hundar. Under sjukdomens tidiga stadium visar hundarna ofta inga tydliga symptom och det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen. För säker tidig diagnos behöver

Bornavirus påvisat hos svensk papegoja

Bornavirus är en grupp av virus som orsakar neurologisk sjukdom hos flera olika djurarter. I Sverige har viruset främst rapporterats i samband med vingelsjuka hos katt. För omkring 10 år sedan

Träning och umgänge är bra för hundars beteende

Schäfer är en av de mest populära hundraserna, både som sällskaps- och brukshund. De senaste åren har dock antalet schäferhundar i Storbritannien minskat och aggressivt beteende har pekats ut som en

Hållbar matproduktion kräver djurvälfärd

Hållbar miljö och livsmedelsproduktion blir en allt viktigare fråga internationellt. Men hur kan man säkerställa att djurvälfärd blir en del av utvecklingen mot hållbarhet? Det är nödvändigt att

Loading…