Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 338 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Skogslandskapets klimateffekter

Växthusgasutbyte mellan den borala biomen och atmosfären

Forskning

Forskning vid institutionen Forskning vid institutionen Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap

Researchers

tejshree.tiwari@slu.se

Staff

Tejshree.tiwari@slu.se Ruben Hoffmann Forskare vid institutionen för ekonomi; jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel                                                         Telefon:

Institutionen för skogsekonomi

Naturresurser generellt och skog specifikt är centralt inom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid institutionen inom områdena nationalekonomi, skogsekonomi, skogsindustriell ekonomi

Samverkan

Institutionen är delaktig i olika samarbeten och nätverk nationellt och internationellt. Här berättar vi kort om några, läs mer om dem genom att följa länkarna. Stora delar av personalen är knutna

Barents Forest Forum 2019

The Barents region in a biobased future 15-17 oktober, 2019 Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå Vi samlar all uppdaterad information som program, registrering och resa hit på den engelska sidan,

Ny rapport om skogsgödsling

I juli 2022 fick SLU i uppdrag av den dåvarande regeringen att utreda i vilken mån skogsgödsling kan bidra till ökad skogstillväxt samtidigt som negativa effekter minimeras. Regeringsuppdraget har

Skogsskötsel

Ämnet omfattar såväl grundläggande som tillämpade frågeställningar och utgår ifrån att utveckla medel och metoder för att uppnå mål definierade av skogsägare och samhälle. Samverkan och dialog med

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender

Bok för kontinuitet och klimat

Bok passar bra för kontinuerligt skogsbruk, frågan är bara vilken metod som är lämpligast. Nya försök kommer att ge vägledning. Det finns en hel del som talar för boken. Ädellövskog har höga

Seminar: The role of trees and forests in relation to climate change

The role of trees and forests in relation to climate change klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Trevor Fenning, UK Forest Research organisation. "The role of trees and forests in relation to

Loading…