Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Senast ändrad: 29 april 2024

SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling av skogsbruk. Sista ansökningsdatum för ht 2024 är 6 oktober.

Vilken typ av projekt kan du ge förslag på?

 1. Korta projekt/pilotstudier som kan ligga till grund för större tvärvetenskapliga projekt, till exempel etablering av fältförsök, inventeringar, surveys eller intervjustudier samt vetenskapliga sammanställningar.
 2. Medel för att skriva ansökningar med ett inter-, multi-, eller transvetenskapligt angreppssätt.

Medlen kan användas som lönemedel, för att täcka logi och resor för projektdeltagare och för att organisera seminarier och workshops.

Vem kan söka?

Forskare och doktorander på SLU, Skogforsk och Umeå universitet. Vi uppmuntrar att inkludera juniora kollegor i projektet. Vi uppmuntrar även ansökningar med en medsökande partner från samhälle eller sektor.

Hur mycket kan du söka?

Du kan söka 50 000-100 000 SEK per förslag. Upp till fem förslag kommer att bli beviljade.

Ansökan

Ansökningsförfarande

Skicka ansökan som en PDF till futureforests@slu.se.

Förslaget ska innehålla följande information:

 • Kort CV över projektledare och medsökande, som inkluderar de tre mest relevanta publikationerna för projektet (maximalt en A4-sida CV per sökande).

 • Projektbeskrivning (maximalt en sida, typsnitt 11, Arial) som redogör för:
  • Syfte och mål och hur projektet kan utvecklas till att vara inter-, trans- eller multidisciplinärt.
  • Planerade aktiviteter, inklusive tidsplan och budget.
  • Deltagare och deras planerade medverkan till projektet

Sista ansökningsdatum

6 oktober 2024. 

Behörighet

Förslaget behöver uppnå följande kriterier:

 • Huvudsökande måste vara anställd på SLU, Skogforsk eller Umeå universitet.
 • Projektet måste vara relevant för hållbar utveckling av framtida skog

Urvalskriterier

Förslagen kommer att prioriteras utifrån följande kriterier:

 1. Projektets potential att bidra till tvärvetenskaplig forskning.
 2. Projektets relevans för skogsvetenskap och praktik.
 3. Deltagande från juniora forskare och/eller aktörer utanför akademin.
 4. Genomförbarhet med tanke på budget och tidsplan.
 5. Nytänkande och projektets möjlighet att bidra till innovativa lösningar för skogssektorn.

Beslutsgång, utvärdering och redovisning

Efter ansökningstidens slut kommer arbetsgruppen i Future Forests att kontakta de sökande och diskutera möjligheten för förslaget. Vid behov utvecklar vi konceptet vidare tillsammans. Slutgiltigt beslut tas av plattformens styrgrupp samt dekan vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU efter beredning av Future Forests arbetsgrupp. Beslut tas cirka en månad efter ansökningstidens slut.

Ett beslutat projekt kan påbörjas direkt efter att avtal är upprättat och signerat och pågå upp till 12 månader. En slutrapport ska lämnas till Future Forests administration högst två månader efter projektets slutdatum.

Beslut tas i och med styrgruppsmöte i slutet av mars.