Hoppa till huvudinnehåll

SLU ekologisk produktion och konsumtion, EPOK

EPOK arbetar med kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.


Det finns 214 sidor som är taggade med SLU Ekologisk produktion och konsumtion:

Innovativa metoder för att stödja omställningen till ekologiskt jordbruk

European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI) har tagit fram en broschyr som beskriver olika exempel på hur lantbrukare kan nå framgång i omställningen

Är uteduschar ett bra sätt att svalka ekogrisar?

Värmestress påverkar grisarnas välfärd negativt och leder till minskad foderkonsumtion vilket i sin tur leder till minskad tillväxt. Redan idag upplever många grisproducenter mer och mer utmaningar i

CO Pleiades

Nätverket CORE Organic Pleiades som startade i höstas är ett samarbete mellan 33 partners i 24 länder. Däribland SLU Ekologisk produktion och konsumtion som ska fungera som en så kallad ”stakeholder

Nytt Horizon Europe-projekt ska stötta ekomålen

EU:s mål om att minst 25 procent av jordbruksarealen ska vara ekologisk återfinns i både Farm to Fork-strategin och i biodiversitetsstrategin. Det nystartade projektet OrganicTargets4EU är tänkt att

Dansk forskning: biogasproduktion minskar inte kolinlagring i jord

Effektivare biogasproduktion med längre uppehållstid för materialet i biogasanläggningar minskar inte den långsiktiga kolbindningen i marken. Dessutom uppnås en bättre gödningseffekt av rötresten

Agroekologiska metoder i kombination med förändrad kost kan hjälpa EU nå mål för livsmedelsproduktionen

I en nyligen publicerad studie utvärderades fem framtidsscenarier för möjliga livsmedelssystem år 2050 i EU. Det studien främst visade var att agroekologiska metoder enbart inte räcker till för att

Organic RDD8

ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer publicerade för en kort tid sedan vilka projekt som beviljats medel i den senaste omgången av Organic RDD (nr 8).

Onödigt att värmebehandla åkerböna till mjölkkor

I dag är den ekologiska mjölkproduktionen beroende av importerad soja och det är därför angeläget att hitta inhemska proteinkällor som alternativ. Åkerböna är välkänd i de svenska ekologiska

Sortrapport eko

Hushållningssällskapets rådgivare är mitt uppe i produktionen av Ekologisk försöksrapport 2022. I den kommer det att finnas intressanta försöksresultat kopplade till ekologisk odling men redan nu

Ekospecial

I den vetenskapliga tidskriften Renewable Agriculture and Food Systems finns i volym 37, nummer 6, från 2022 en samling artiklar som på olika sätt belyser hur den ekologiska sektorn utvecklats sedan

Breddad hållbarhetsanalys av spanska djurgårdar

Tidigare har man använt sig av energianalyser för att jämföra effektiviteten mellan olika produktionssystem, men dessa analyser tar inte hänsyn till ekologisk hållbarhet utan grundar sig helt på hur

Mångfalden av grödor skiljer sig mellan konventionella och ekologiska gårdar

Mångfalden av grödor som odlas på ett fält, på en gård och i landskapet tenderar att ha en positiv påverkan på den biologiska mångfalden, grödproduktionen och ekosystemfunktioner som understödjer och

Loading…