Användargränssnittet

Senast ändrad: 04 september 2023
Gränssnittet för databasen Miljödata-MVM. Skärmdump.

Söklogiken för data är utformade på så sätt att användaren fritt kan ange en eller flera valfria sökdimensioner (plats, tid, parameter). Geografisk sökning kan om så önskas göras direkt i kartverktyget inom egendefinierade områden. Alla sökvillkor är byggda så att man som användare endast kan söka/välja data som finns i systemet.

När en sökning startas ges en översikt av antalet träffar i en ”träfföversikt”. Där kan man snabbt bedöma antalet stationer som uppfyller angivet sökvillkor eller om data finns eller saknas under vissa delar av sökperioden. Detaljer om data kan lätt fås genom att navigera till ytterligare tabellpresentationer.

De olika delarna i gränssnittet är integrerade på så sätt att markerar man en provplats på kartan så markeras också data för denna provplats i tabellsammanställningar och vice versa.

Användaren kan välja en översiktlig analys i diagram eller tabeller begränsad till vissa variabler eller platser av ett sökresultat genom att markera sitt önskemål i en särskild valmatris. Diagram-funktionerna har utformats så att användaren ska kunna få en uppfattning om trender eller nivåer. Data kan sedan laddas ner för vidare analys med egna verktyg, dvs. detaljgranskning och vidarebearbetning av data erbjuds för närvarande inte i Dataportalen.

Fakta:

Nedladdning av data kan göras i textformat och som en excelfil (MS Excel). Textfiler laddas ner som ett zip-komprimerat arkiv med separata metadataspecifikationer (analysmetod, laboratorium, provtagningsmetod etc.). Excelfiler kan laddas ner i s k brett eller smalt format. I det breda formatet så ligger parametrar som enskilda kolumner, vilket kan ge väldigt många kolumner vid utsökningar som innehåller många olika parametrar. I det smala formatet så är varje observation av ett mätvärde/parameter på en egen rad, vilket kan ge mycket långa tabeller vid stora datautsökningar. Denna typ av datafiler är framförallt anpassad för s k maskin-till-maskin-överföring. Om information kring metoder och analysdetaljer önskas vid nedladdning så krävs det smala exportformatet, då ett brett format skulle bli alltför otypligt med ett mycket stort antal kolumner. 

 Vid nedladdning av mycket omfattande datautsök rekommenderar vi att använda s k köad nedladdning då man får ett meddelande per e-post när den aktuella datausökningen är klar för nedladdning.


Kontaktinformation