Release notes

Senast ändrad: 24 augusti 2020

I version 2.11 finns inledningsvis data insamlat från närmare 14 miljoner mätvärden fördelade på mer än 43 000 stationer inom datavärdskapen för sjöar och vattendrag, samt för jordbruksmark. De parametrar som i dagsläget finns inlagda är  vattenkemi, växtplankton, bottenfauna, makrofyter, bentiska kiselalger, samt matjord, gröda, alv och nederbörd. Nya och reviderade index för sötvatten finns utvecklade enligt den nyligen uppdaterade versionen av HVMFS 2019:25, samt för jämförelser även enligt den äldre HVMFS 2013:19.

Systemet fylls på med mer data vartefter de har kvalitetsgranskats. Inom DV sjöar och vattendrag har merparten av data förts över från våra gamla system. För fullständiga dataserier av framförallt samtliga riksinventeringarna, samt några enstaka SRK-program hänvisas tillsvidare till våra ”gamla” databaser där äldre data kan ligga om de inte återfinns här i det nya systemet.

Version 2.11.11 – 2.11.12

 • Rättade specialsidor som visas vid något fel såsom UserUnauthorized, ServerError

Version 2.11.10

 • Alltid SSL (Secure Sockets Layer), Always On SSL
 • Fixade visning "Diagram och tabeller" på kartsidan
 • Dela-länk funktionen utökad med flera sökparametrar
 • Statistik per program på sidan "Datainnehåll"
 • Sök prov på provsida utför nu sökning vid tryck på enter, förutom klick på knapp.
 • Förbättrat utseende på några sidor

Version 2.10.00 - 2.11.00

 • Enhetskonverterade mätvärden för vattenkemiska data
 • Förbättrad prestanda vid sök på parameterfilter i datasök
 • Flikarna "Stationer och prov" samt "Diagram och tabeller" sorterar nu stationer på stationsnamn
 • Fliken "Diagram och tabeller" sorterar nu parametrar först med samtliga kemiparametrar, därefter biologiparametrar
 • Sidan för PX-Web uppdaterad för att stödja både RPD och ODB

Version 2.07.00 – 2.09.00

 • Vi tillåter nu bredare sökningar.

Version 2.06.00

 • Rättade val av "Alla" i produktmenyn
 • Rättade söklänk ska inte utföra sökning när den innehåller ogiltiga stationer
 • Logga ut omdirigerar numera till startsidan (tidigare till söksidan)

Version 2.00.00

 • Nytt utseende i gränssnittet och en ny startsida med länkar till andra delar i systemet
 • Ny sökmeny där man inte kommer direkt till kartsöken utan har samma alternativ att välja mellan som på startsidan

Version 1.23.0

 • Sidan med information kring indexberäkningar och indexvikter har reviderats i enlighet med den reviderade föreskriften (HVMFS 2013:19)
 • De olika indexberäkningarna för bottenfauna sker nu enligt respektive operativa standardlista som anges i den reviderade föreskriften (den äldre från 2013 eller den nyare för 2018)
 • Vattenförekomster har i möjligaste mån kopplats till övervakningsstationer baserat på de stationer som finns i VISS

Version 1.22.0

 • Ny Omnidialista för kiselalger version 3.0 (2018-09-06)
 • Web service manual (pdf) nu i engelsk översättning

Version 1.21.0-1.21.03

 • Ett fel har korrigerats rörande fältet Ackreditering i nedladdningar
 • Stöd för snabbval av flera undersökningar i sökmeny (ex. Alla NMÖ)
 • Ny indexberäkning växtplankton PTI
 • Modifierad indexberäkning BQI
 • Ett fel i offline-exporten har korrigerats

Version 1.20.0-1.20.3

 • Ett problem har korrigerats för presentation av mätvärden i diagram och tabeller med stora resultat (årtal, vissa parametrar)
 • Begränsningen för antalet stationer som visas i tabellen på statonssidan har tagits bort (efter ny implementation)
 • Provsida visar nu texten "DynTaxa saknas" om en artobservationen saknar  DynTaxa Id
 • Kan nu söka taxon med text som matchar taxonnamn utöver taxonid
 • För webbserviceklienter så har "action url" till de generella metoderna "AreYouThere" och "GetServiceVersion" ändrats till original

Version 1.19.0

 • Indexberäkningar kan flaggas i användargränssnittet och vid datanedladdning när användaren behöver få information om att det finns någon anledning till att undersöka underliggande rådata.
 • Leveransmallarna har reviderats och den nya versionen är anpassad för att hantera informationen i de nya mallarna.
 • Leverantörer kan ändra information om mätosäkerhet via webbgränssnitt genom "AddOrUpdateAnalysis".

Enbart för direktleveranser från labbdatasystem (LIMS)

 • Funktion har tillkomit för radering av levererat LIMS-prov
 • Sidan med tabell över levererade LIMS-prov visar nu valideringsresultat, inklusive vilka rader som är ogiltiga.

Version 1.17.7-1.18

 • Ny responsiv statistik-sida för inramning av Mark och gröda.
 • Justeringar har genomförts av följesedel och kvalitetsflaggor vid export.
 • Ny leverantörssida har skapats med valideringsregler av LIMS-prov (endast SLU), samt där alla leverantörer kan filtrera provlista per provtagningsår.

Version 1.16.1-1.17.07

 • Transportberäkningar av olika ämnen kan utföras intern, men har ännu inte implementerats för extern åtkomst (planerat att ske under början av hösten 2017)
 • Administrativa stödet för att hantera förändringar som återkallande, omleveranser och uppdateringar i levererade dataset har förbättrats
 • Administrativt stöd för att flagga prov som behöver åtgärdas/verifieras har implementerats
 • Den interna versionshanteringen har vidareutvecklats

Version 1.15.1-1.16.0

 • Stationslistan som visas på söksidan har ändrats så att periodkolumnen alltid är på 2 rader och stationsikonen placeras före stationsnamnet.
 • Ändrade stilar och utseende av tabeller i gränssnittet
 • Liten länk till kartinformation finns numera under kartan
 • Sida visas med "planerat avbrott" när systemunderhåll eller uppgradering pågår.
 • Buggfix där parametrar som inte kommit med till offline-exporten åtgärdats
 • För Web service klienter: "SecureTokenService.Login" returnerar numera samma token om det redan finns en giltig token. Tokens giltighetstid förlängs då. Webbmetoden "GetFullSample" returnerar nu fler attribut. Metoden "GetServiceVersion response" har ändrats.

Version 1.14.3-1.15.0

 • Ett antal produkter under utsökningsdelen har tagits bort, samt de som ännu inte är implementerade har gråats ut för att markera att de för närvarande inte är sökbara
 • Exportfunktion implementerad för stationsinformation på stationssidan (Under Innehåll)
 • Webservice-metod för hämtning av stationslista per stationstyp vilket inkluderar EU-Id (ffa önskat av VISS)
 • Den gällande s k Omnidialistan för bentiska kiselalger kan laddas ner som Excelfil (Under Innehåll-Indexberäkningar)
 • Informationsrutans information har ändrats för när sökfrågan är för stor
 • Modifierad webservice ”SubmissionService” för leveranser av provdata med fler funktioner
 • Dataleverantörer kan leverera ”preliminära” (InProgress) prov som behöriga användare har tillgång till
 • För webservice-klienter har flertalet undantag (exceptions) ändrats från ”FaultException” till ”WebFaultException”
 • Ny sida med kontaktinformation
 • ”Mejla”-länk skall nu även fungera i FireFox
 • Tabellerna har nu fått ett nytt utseende
 • Vi använder oss nu av HTML-5

Version 1.14.3

 • Antalet decimaler i nedladdningar har justerats
 • Justeringar för prov utan mätvärde (pga exvis trasig provflaska)
 • Presentation av antal mätvärden har korrigerats och är inte längre beroende på om man är inloggad eller inte

Version 1.14.0

 • Sökval på undersökningar och stort tidspann tillåter nu mer komplexa sökningar- även val av produkt och provtagningsmedium
 • Funktionen "inkludera skyddade stationer är borttagen". Istället är dessa dynamiskt tillgängliga för användare som är inloggade och behöriga att se dem (gäller i dagsläget endast DV Jordbruksmark)
 • Ändrad sortering av kolumner i nedladdningen baserad på kolumnrubriker till bokstavsordning (parameternamn och enhetsnamn)

 Mark och gröda (statistik) - Gränssnittet

 • Nytt utseende överlag, ny information i info-ruta
 • Fler geografiska indelningar finns nu tillgängliga, texPO8, PO18 och huvudavrinningsområde
 • Visning av data något justerad med ny text i teckenförklaring, info-rutan för sökningen något ändrad
 • Ny teckenförklaring

 Mark och gröda - Exporter

 • Justering av kolumners positioner, för gröda tillkommer kolumnen provmaterial
 • Justering av decimaler för mätvärdesdata och beräknad statistik
 • Flikarna har sorterats om och kommer nu i en mer logisk ordningsföljd
 • Justering av felaktig beräkning för antal värden under rapporteringsgräns

Mark och gröda - Övrigt

 • Man måste vara inloggad för att kunna göra dynamiska sökningar med produkten Åkermark och gröda
 • Alla parametrar kommer i systematisk ordning, både i gränssnitt och i export
 • Om en geografisk plats saknar stationer med data så visas tecknet "-" i statistiken. Om det finns för få mätvärden visas [n<10]. Om det finns mer än 50% som har "<" tecknet visas [>50]. Gäller både för nedladdning och i gränssnittet 

Version 1.13.2-1.13.5

 • Stöd för "större än"-tecken i beräkningar. 

Version 1.12.0-1.13.1

 • Nytt utseende för gränssnittet för statistik (DV Jordbruksmark), samt justeringar för statistik-exporter.
 • Mark- och gröda-data tillgängliga för statistiksammanställningar
 • Nya indexberäkningar för bottenfauna (nu ingår samtliga index som finns beskrivna i bedömningsgrunderna)
 • Export och offline-exporterna uppdaterade med nya indexberäkningar
 • Informationen som användare ser när direktlänk på EU-Id inte finns i systemet har förändrats
 • Buggfix i offline-exporten åtgärdad. Tidigare kunde windows-servicen tro att den är upptagen och därmed kördes aldrig nya exporter
 • Offline-export funktionalitet tillagd för statistik-nedladdning (DV Jordbruksmark)

Version 1.10.1-1.12.0

 • Direktlänkar implementerade med möjligheter att dela länk för det aktuella sökvalet, samt dynamiska sök med sökfilter i URL.
 • Omnidiakoder för påväxtalger har lagts in under "Innehåll"
 • Standardiserad taxonomisk lista för bottenfauna har lagts in under "Innehåll"
 • Makrofyter finns nu även med svenska namn utöver de latinska i provrutan
 • Dynamiska sök med sökfilter i URL och Direktlänkar har implementerats
 • Informationen kring  indexberäkningar under "Innehåll" har uppdaterats

Version 1.10.0-1.10.1

 • Makrofyter är inkluderade och kan sökas ut och data kan exporteras
 • Bentiska kiselalger är inkluderade och kan sökas ut och data kan exporteras
 • Statistiksidan uppdaterad med nytt utseende när man väljer vilka data som statistiken ska baseras på
 • Användare kan förstora fönstret för station- och provpresentationen
 • Ny funktionalitet där ett urval visualiseras som ett sökresultat i kartan. Precis som för den vanliga söken så visas data där som rutor om man inte har behörighet att se exakt var stationerna ligger, annars får man se flaggor som vanligt

Version 1.9.8-1.9.13

 • Kartan har flyttats lite norrut för att få med hela Sveriges utsträckning
 • Ny sida har skapats för leverantörer med information om kontrollhalter, leveransvalideringar och annan viktig information
 • Nedladdningar kan beställas för att köras vid ett senare tillfälle (offline export)
 • Ändringar i LifeWatch web service API. Fler mätvärden och fler attribut ingår numera
 • BQI-värden syns i provpresentationen
 • Länk "tillbaka till stationen" har lagts till i provpresentationen
 • Nedladdningar är nu begränsade till personer och ej tillåtna för maskiner

Version 1.9.7

 • Ändrat användargränssnitt för statistiksidan
 • Ändrad avrundning i nedladdning istället för trunkering till x decimaler
 •  Nedladdningar av statistik är nu tillåtna 

Version 1.9.2-1.9.6

 • Nytt utseende på statistiksidan
 • Vid nedladdning av statistik så syns inte enskilda mätvärden om man har färre än 10 värden per prov och saknar behörighet
 • Adminsida för stationsmatchning och skapa station
 • Bugg-fix när flera sökningar utfördes vid enskilda användarsök. Javascript fix med binding events
 • Stationsmatchning på MD MVM Id från SubmissionService (LIMS) nekar numera inte omatchade EU Id om något EU id saknas
 • Stationer som man inte har behörighet till visas med mvm-id istället för namn i gränssnittet
 • Checksummor beräknas och jämförs för säkrare staging-import från Excel
 • Justerad stationsmatchning

Version 1.9.1

 • Nya importrutiner och ny funktionalitet i applikationen
 • Ändrad presentation av skyddade provplatser i provpresentationen
 • Nya begrepp datavärd, dataägare och utförare införda (samt uppdragsgivare sedan tidigare)
 • Nya begrepp kvantifieringsgräns och detektionsgräns
 • Estimering av sökfrågor tar numera hänsyn till hur många stationer som ingår i en undersökning. Ingår inga stationer i en undersökning påverkas inte estimeringen
 • Nedladdningen av data har förfinats utseendemässigt, t ex så har kolumnerna fast bredd och följesedeln vid nedladdning i textformat motsvarar den för excel-nedladdningen. Alla kolumner som ska ingå är på plats
 • buggfix skall säkerställa att alla data som ska ut i nedladdningen kommer med
 • DynTaxa-hämtning av den taxonomiska hierarkin exkluderar nu ogiltiga taxa

Version 1.8.01

 • Mediumfilter på statistiksidan
 • Nya kolumner delprogram och program för exporten i mätvärdesfliken
 • Fix som gör att man nu som inloggad utan behörighet ser skyddade stationer som rt90 rutor
 • Smärre justeringar i gränssnittet och ändringar av texter
 • När prov inte innehåller några djur (Biota = 0) så står det "Inga fynd i provet" i exportfilen

Version 1.8.0

 • Ordningen av sökfilter ihar ändrats  sökmenyn.
 • Det går nu att söka på EU-Id i platssök
 • Stationslista nu sorterad på stationsnamn
 • Sidan "Stationer "nu innehåller val av stationstyp
 • Ny ingång för mark och gröda med tillägget "Aker" i webadressen
 • Sökning på enbart produkten "Mark och grödaW eller på undersökningen "Nationell jordartskartering" ger samma resultat som den egna ingången "Aker"
 • Felet när saknade provdjup visades som "0" i "Visa tabeller" vyn har åtgärdats
 • Felet med att textvärden inte visades i "Visa tabeller" vyn (blev "NaN") har åtgärdats
 • Formattering av provdjup med komma-decimaltecken i "Visa tabeller" vyn
 • Formattering av numeriska mätvärden i "Visa tabeller" vyn nu med decimal-komma
 • Fixade formattering av platssök i IE när plats valts
 • Provstatus visas inte längre i provpresentationen
 • Sök på medium implementerad även på statistik sida
 • Web service API metod för GetSiteByCriteria kräver nu parameter stationstyp
 • Förbättrad sida med information om taxonomi
 • Ny tabell har lagts till med "Laboratory" med validering av registrerade analyslabb
 • Nytt attribut "Produkt-typ"
 • Taxonomi-hierarkin och gruppsummeberäkningarna har justerat
 • Indexberäkningen av andelen cyanobakterier har justerats

Version 1.7.0 - 1.7.0.2

 • Nya flikrubriker
 • Maxgräns för antal stationer eller kluster som visas i karta. Konfiguerbart
 • Panorering i karta som första event resulterar inte längre inte i en ny sökning
 • Kartan klustrar nu mer vid minsta kartskala
 • Nedladdningen inkluderar nu text- och boolean-värden (tex klassificeringar, samt prov utan observationer)
 • Förändrad provpresentationen för prov utan djur
 • Läns- och kommunnamn, samt kod inkluderas i nedladdningarna av statistik
 • Åkermark och gröda har egen ingång med ett informations meddelande första gången man använder den
 • Effektivare sökning på platser som kommun och län i statistik-fliken
 • Diverse justeringar för sökning i statistik fliken
 • Buggfix som åtgärdade att rt90-rutor visades felaktigt vid sökning på kommun
 • Justering så att alla kommuner och län kommer med vid statistik-export även om de helt saknar data.
 • Kollapsbar sökfilter-panel
 • Möjliggjort sökning på provtagningsmedium
 • Provlista nu tillgänglig per station från stationslistan.
 • Prov-knappen under Diagram och tabeller har tagits bort.
 • Nedladdningen inkuderar nu län- och kommuninformation i fliken Mätvärden.
 • Förbättrad presentation av provinformation
 • Förbättrad prestanda av statistikberäkningen
 • Kopplingar mellan stationer och län/kommuner lagras och kan levereras eller beräknas från geometri

Version 1.6.6 (inkl. 1.6.2 till 1.6.5)

 • Ny kolumn för statistik som visar antal värden under rapporteringsgränsen ("<" tecken)
 •  Mätosäkerhet finns nu i datamodellen och vid nedladdningar
 • Rättade bugg där biologiska prov kunde förväxlas vid nedladdning 
 • Sök på kommun för obehöriga användare får inte längre felet "Kunde ej hämta nödvändiga data"
 • Skyddade rutor visas nu även för inloggade användare

Version 1.5.7 (inklusive 1.5.6 och 1.5.5)

 • Ny sida med taxonomiska parametrar och artgrupper har lagts till
 • EU-Id visas i stationsinfo-fönstret.
 • Förkortningar i indexberäkningarna defineras i lista

Version 1.5.04

 • Loggor till HaV och NV har lagts till i sidfoten
 • Användarmanual för Öppet API web services
 • Användare kan aktivera och få tillgång till så kallade Publika tickets som ger tillgång till resurser
 • Administrationssidan visar systemkonfigurationen
 • Förvaltare kan ändra Systemkonfigurationen i SystemSetting
 • Leverantörer kan använda SubmissionService ws
 • Kartskalan vid val av station har ändrats till 1:43000
 • Kalender årlista i meny visar alla år med data
 • Skyddade stationer klustras nu korrekt
 • Buggfixade vid val av "Alla" i produktlistan
 • Ny produkt ”Radioekologi”
 • Nytt provtagningsmedium ”Gröda”
 • Nya webtjänst-metoder i ObservationsService
 • Saknade provdjup stöds numera
 • Prestandaförbättringar vid presentation av diagram och tabeller
 • Exkluderar nu artobservationer vid nedladdningar pga bugg. Beräknas vara åtgärdat till nästa version
 • Sök på alla år tillåts nu för en enskild station
 • Stationer kan skyddas med en fördefinierad yta, t.ex. RT90 ruta eller kommun. Kartsymbolen för rutan har uppdaterats till genomskinlig vit ruta med brun kant
 • Möjlighet att se alla observerade egenskaper i biologiprov inklusive analysvärden från delprov
 • Stationsinformation är tillgänglig från flera ställen i gränssnittet, t.ex. stationslistan och provfönstret
 • Ny sida med stationslista med detaljinformation om stationer
 • Modernare stil på kartans ikoner och knappar
 • Ny sida "Öppet API" med information för utvecklare om användning av systemets webtjänster
 • Skyddade stationers exakta position kan skyddas genom att använda en diffusionsruta
 • RT90 rutor kan användas som diffusionsruta
 • Numeriska värden under en detektionsgräns ska tolkas i beräkningar som hälften av denna gräns
 • Presentera behörigheter till skyddad data på användarens profil sida
 • Presentera sida med användarvänligt meddelande när användare navigerar till ogiltigt url. Redirect to PageNotFound när 404, fel url
 • Presentera meddelande när användare anroppar en resurs de inte har behörighet till, inte rätt roll (Unauthorized)
 • Stationsinformation presenteras från provpresentationen
 • Platsnamn presenteras som etikett på valda platser såsom kommuner och ritade polygoner
 • Minska bredden på sidhuvud och anpassa dynamiskt till sidans bredd till minimum 750px

Förändringar sedan v. 1.3

 • Nytt vattenskikt har inkluderats för bottenfauna "Profundal/Sublitoral"
 • Numeriska mätvärden med "mindre-än-tecken" (<) tolkas som hälften av gränsvärdet vid beräkningar
 • Rubriker i dataexporter innehåller nu taxonnamn för biologiska data
 • Nya indexberäkningar för växtplankton och bottenfauna
 • Nya växtplankton indexberäkningar inkluderas nu i nedladdning. Gamla Vpl Totalvolym har tagits bort.
 • Ändrade sorteringen av indexresultat vid nedladdning av data till först växtplankton-indexen, därefter bottenfauna-indexen
 • Bakgrundsfärg har lagts till för rubriker i Excelnedladdningen av indexberäkningar
 • Användargränssnittet i Diagram och tabeller har ändrats. Ny knapp "Prov". Sökning görs nu inte automatiskt på fliken
 • Provlista med alla prov presenteras i sökresultatet
 • Sökfunktion på taxon-id på Parametersidan
 • Startsidan presenterar nu antal prover och mätvärden i systemet
 • Fixade en IE-bugg vid hanteringen av klick på "godkänn nedladdningsvillkoren"
 • Sök "plats" tillåter nu punkter i sökningen

Förändringar sedan v. 1.2

 • Inloggning med konto från Artdatabankens UserAdmin (samma konto som LifeWatch, Artportalen, mm)
 • Användare kan se sin användarprofil och rolltillhörigheter
 • Användare kan tilldelas roller genom Artdatabankens UserAdmin
 • Krypterad klient-server kommunikation över https med SSL certifikat
 • Utökad presentation av datainnehåll.
 • Nya indexberäkningar TPI (växtplankton) och ASPT (bottenfauna). Inkluderade vid datanedladdning
 • Web service som exponerar biologiska observationer i Artdatabanksens SpeciesObservation format
 • Grundläggande stöd för ändringshistorik av verksamhetsdata.

Buggrättningar:

 • Stationskoordinater vid datanedladdning var tidigare omkastade

Förändringar sedan v. 1.1

 • Samtliga Vattenkemi undersökningar till och med november 2011
 • Samtliga Växtplankton undersökningar till och med november 2011
 • Indexberäkningar av index ”Andelen cyanobakterier” och ”BQI”
 • Nedladdning i Excelformat
 • Stöd för dataleveranser av växtplankton och makrofyter
 • Presentation av aktuellt datainnehåll
 • Justerad sökspärr- större sökningar tillåts om valt mindre geografisk yta
 • Man kan nu avbryta medan man ritar en polygon
 • Mätvärden från delprov exkluderas från presentation och nedladdningar
 • Uppdatering av systemets DynTaxa taxonomi genom DynTaxa web service

Förbättrat användargränssnitt:

 • Fixad bugg i Internet Explorer med diagram och tabeller som gömdes bakom karta
 • Fixad bugg med scrollning i diagram och tabellfönster
 • Huvudrubrik i tabellfönster täcker nu hela fönstrets bredd
 • Ändrad sidlayout
 • Tidsspann kan nu väljas genom datumkalender
 • Nya diagram, vänstercentrerad diagramtitel
 • Högercentrerad stäng fönsterknapp i diagram/tabellfönster
 • Tabellfönstret kan nu förstoras
 • Bättre positionering av meny dialoger för Medium, Produkter, Parametrar
 • Stationslista har nu låsta rubriker vid scrollning
 • Bättre höjd och scrollning av stationslistan
 • Bättre positionering av hjälptext
 • Tooltips

Fakta:

Kända buggar
 • Dubbletter av stationsnamn kan förekomma om provtagning gjorts inom fler än en undersökning på en station
 • Olika undersökningar kan ha olika stationsnamn för samma plats (åtgärdas när nationellt stationsregister implementeras)
 • Resultatfiler som laddas ner kan ha skiftande antal värdesiffror i olika kolumner och värden i flertalet celler är i textformat
 • Resultatfiler som laddas ner innehåller decimalkomma-tecken, vilket kan orsaka problem om datorn filen öppnas på är inställd på decimalpunkt

Kontaktinformation