Databeskrivning

SERS - Databasen för provfiske i vattendrag

Senast ändrad: 28 juni 2022

Databasen för provfiske i vattendrag (SERS - Svenskt elfiskeregister) är en nationell databas för elfiskedata och den har varit i bruk sedan 1989. Databasen innehåller data från mer än 70 000 utförda elfisken fördelade på cirka 20 000 elfiskelokaler.

Data används bland annat i nationella utvärderingar som Artdatabankens rödlista, vid bedömning av ekologisk status av vattendrag och vid uppföljning av fiske- och vattenvårdsåtgärder (till exempel kalkning, uppförande av fiskvägar, biotoprestaurering). Data från databasen används också i forskningsprojekt.