Databeskrivning

SITES Water – limniska data från infrastrukturen SITES

Senast ändrad: 13 maj 2024

SITES Water är ett övervakningsprogram inom den nationella infrastrukturen SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science), inriktat på hydrologiska, fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar i sjöar och vattendrag vid sex svenska forskningsstationer, varav tre tillhör SLU.

SITES Water utgör en grund för studier av hur grundläggande ekologiska, hydrologiska och biogeokemiska mönster, processer och regimskiften påverkas av klimatförändringarna. Förutom de tidsserier som produceras av övervakningsprogrammet finns bakgrundsdata om exempelvis marktäcke för de sjöar, vattendrag och landskap där mätningarna utförs.

Data från SITES Water är öppet tillgängligt genom SITES dataportal och inkluderar meteorologiska data för avrinningsområden, vattenbalans (d.v.s. vattenstånd och vattenflöde), vattenkemi i sjöar och vattendrag, samt fysiska sjövariabler. För de tre SLU-stationerna som medverkar i SITES Water gör två stationer (Svartbergets fältforskningsstation och Asa försökspark) mätningar i vattendrag och sjöar, medan den tredje (Röbäcksdalens forskningsstation) endast gör mätningar i vattendrag. Dessutom finns det data från sex andra sjöar och vattendrag som ingår eller har ingått SITES Water, från forskningsstationerna Abisko, Bolmen, Erken, Skogaryd och Tarfala.

Ladda ned data

Data laddas ned från SITES dataportal.