Integritetspolicy SLU Fundraising

Senast ändrad: 08 november 2023

Vi är måna om att du som engagerar dig och stöttar SLU känner dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Här beskriver vi varför vi kan behöva spara uppgifterna, vilka uppgifter som sparas, vilka krav som finns på SLU som myndighet och vilka rättigheter du har. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.

Varför behöver vi spara dina uppgifter?

Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet, vilket innebär tillhandahållande av högklassig forskning och utbildning samt samverkan med det omgivande samhället. I det verkar SLU Fundraising för en ökad extern finansiering av bl.a. forskning. SLU behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra kommunikation och administration kring detta.

Vi använder uppgifterna för t.ex.

  • registrering av donationer och gåvor
  • återkoppling om projekt och gåvor
  • utskick av tackbrev, inbjudningar och administration för deltagande vid evenemang, seminarier och ceremonier

SLU kommer att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att SLU ska följa reglerna kring allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Vilka uppgifter sparas?

Vi sparar följande uppgifter:

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • information om gåvan
  • information om donatorn önskemål rörande kommunikation och anonymitet
  • relevanta mötesanteckningar
  • eventuell organisationstillhörighet

Rättslig grund

SLU bedriver fundraising för att stärka universitetet, dess forskning och utbildning vilket är fastställt i lag. SLU har även i uppdrag att samverka med det omgivande samhället samt informera om verksamheten. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter är därför nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Behandling av dina personuppgifter för utskick, inbjudningar och tillhörande administration baseras på ditt samtycke.

Behandling av personuppgifter i samband med arkivering av allmänna handlingar är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser SLU har i egenskap av myndighet.

Offentlighetsprincipen

Som statlig myndighet omfattas SLU av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall omfattas dock uppgifter av sekretess och lämnas därför inte ut.

Lagring

Dina personuppgifter lagras lagras internt hos SLU så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv, eller så länge du är intresserad av att få information om SLU och av att stödja vår verksamhet.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, rättade, begränsade och att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, samt rätten att invända mot behandlingen. För att använda dig av dina rättigheter, kontakta integritets- och dataskyddsfunktionen på SLU via dataskydd@slu.se eller 018-67 20 90.

Personuppgiftsansvarig

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling gällande donationer och fundraising är Anna Lehrman och Åsa Formo.

Du kan läsa mer om SLU:s hantering av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter

Synpunkter

Om du har synpunkter på SLU:s personuppgiftsbehandling kan du vända dig till integritets- och dataskyddsfunktionen på dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.

Om du inte är nöjd med SLU:s svar, kan du vända dig med klagomål på SLU:s behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se eller 08-657 61 00.

Du kan läsa mer om Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn på www.imy.se.


Kontaktinformation

Anna Lehrman, fundraiser, PhD
Ledningskansliet
anna.lehrman@slu.se, 018 67 22 32, 070 930 63 90

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/Ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu.se, 018-67 25 70, 070-689 30 33