Ny sökning
BI1411

Djurens utfodring

Kursen syftar till att ge en översikt över utfodringens betydelse för hälsa och välfärd hos olika djurslag

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1411

Läsåret 2022/2023

Djurens utfodring (BI1411-30216)

2023-01-16 - 2023-02-15

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1411 Djurens utfodring, 7,5 Hp

Animal feeding

Ämnen

Husdjursvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

G1F

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

-30 hp biologi eller husdjursvetenskap

-5 hp biokemi

Mål

Kursen syftar till att ge en översikt över utfodringens betydelse för hälsa och välfärd hos olika djurslagEfter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för hur foder kan lagras och processas,

- redogöra för vanligt förekommande fodermedel och deras näringsmässiga sammansättning, samt hur djurens behov och fodermedlens näringsinnehåll kan uttryckas vid fodervärdering,

- beskriva lantbruks-, sällskaps- och vilda djurs näringsmässiga samt beteenderelaterade behov och krav på utfodringen,

- beskriva hur näringsmässiga och beteendemässiga krav kan tillgodoses i olika produktionssystem,

- redogöra för utfodringens och fodermedlens betydelse för hälsa och välfärd hos olika djurgrupper,

- identifiera situationer där utfodringen eller fodermedlen inte motsvarar djurens behov och reflektera över vilka konsekvenser det kan få,

- skriftligt och muntligt presentera ett arbete i grupp.

Innehåll

Kursen berör olika system för utfodring, djurs foderintag och konsekvenser av olämplig utfodring. Kursen tar upp lantbruksdjurs, sällskapsdjurs och vilda djurs utfodring ur ett jämförande perspektiv. Dessutom ges en inblick i olika tekniker för lagring och processande av foder. I kursen ingår föreläsningar, studiebesök, problembaserad undervisning och övningar, liksom att sammanställa och skriftligt och muntligt presentera litteratur relaterat till fodermedel och utfodring.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande vid obligatoriska övningar, studiebesök och problembaserade moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kostnader för studiebesök kan tillkomma.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: delvis HV0130

Litteraturlista

Animal Nutrition Science

Länk:https://www.cabidigitallibrary.org/doi/book/10.1079/9781845934125.0000

Författare: McL Dryden

Kommentar: Kurssamlingen Ultuna biblioteket

**Canine and Feline Nutrition **

Länk:https://www.sciencedirect.com/book/9780323066198/canine-and-feline-nutrition#book-description
Författare: Case, Daristotle, Hayek, Raasch 
Kommentar: Js Ref Smådjur

**Utfodringsrekommendationer till häst **
Länk:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/utfodringsrekommendationer-for-hast_2013_rapport_289.pdf

Wild mammals in captivity - principles and techniques.

Pp 107-148: Part Two: Nutrition 
Författare: Kleiman Devra, G. et al, 1996. 
ISBN: 0-226-44003-6 
Kommentar: Js 2 ex (1 ex ref, etologi). Ultuna 1 ex. Finns på canvas

Övrig litteratur som kommer att användas i kursen är en samling av bokkapitel, kompendier och andra pdf-filer som kommer att finnas tillängliga på Canvas i digital form.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Etologi och djurskydd (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: G1F
Ämne: Husdjursvetenskap Biologi
Kurskod: BI1411 Anmälningskod: SLU-30025 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 100%