Ny sökning
HV0206

Husdjurens genetik och avel

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0206

Läsåret 2022/2023

Husdjurens genetik och avel (HV0206-40097)

2023-03-22 - 2023-06-04

Kursplan och övrig information

Kursplan

HV0206 Husdjurens genetik och avel, 15,0 Hp

Animal breeding and genetics

Ämnen

Biologi Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Populationsgenetik 2,5 0001
Variansanalys och matrisalgebra 2,5 0002
Husdjursavel - obligatoriska moment 5,0 0003
Husdjursavel – skriftlig tentamen 5,0 0004

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

- 40 hp husdjursvetenskap eller biologi

- 5 hp statistik

Mål

Kursen syftar till att ge generella kunskaper i husdjursavel, tillämpbara för olika situationer av avelsarbete med husdjur och för bedömning av konsekvenser av avelsprogram.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- utföra enklare beräkningar med matrisalgebra och beskriva dess tillämpningar inom husdjursaveln

- sätta upp enkla linjära modeller för att analysera och tolka biologiska data

- definiera grundläggande genetiska begrepp, samt på ett lättbegripligt sätt förklara vad husdjursavel syftar till

- förklara vad biologisk variation innebär, vad som orsakar den och hur den kan beskrivas; dels för egenskaper som styrs av enstaka gener och dels för egenskaper som styrs av många gener och av miljön

- utföra beräkningar för att skatta allelfrekvenser, genetisk variation, egenskapers arvbarhet och genetiska samband, och djurs avelsvärden och inavelsgrad med olika metoder

- diskutera strategier för selektion och korsningsavel i olika miljöer, och även förutsäga genetiskt framsteg

- översiktligt jämföra avelsprogram under olika förutsättningar (t.ex. djurslag, populationsstorlek) och även diskutera programmens uthållighet, samt åtgärder för att minimera inavel och bevara husdjursgenetiska resurser.

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av husdjursavel och dess syfte. Kursen innehåller följande ämnesblock: matrisalgebra, variansanalys, populationsgenetik, metoder för att skatta genetiska parametrar, strategier för selektion, skattning av genetiskt framsteg, och avelsprogram. Hållbarhetsfrågor såsom avelsprogrammets inverkan på lantbrukarens ekonomi, miljö och klimat, konsumentacceptans samt djuretiska frågor diskuteras fortlöpande genom kursen. Varianskomponentskattning med ANOVA ingår, för enklare linjära modeller.

Föreläsningar varvas med dator- och räkneövningar. Studenten befäster sina kunskaper genom gruppdiskussioner. Obligatoriska moment förekommer inom tex. gruppdiskussioner.

I kursen tränas följande generella kompetenser: problemlösning, kommunikation i tal och skrift

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination samt godkänt deltagande i obligatoriska moment
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen förutsätter kunskap om grundläggande genetik, reglering av genuttryck samt grundläggande statistiska kunskaper såsom genomsnitt och variation, statistisk felmarginal och statistiskt säkerställd skillnad, samt analys och tolkning av samband mellan variabler.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjursgenetik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Genetik
Ersätter: HV0081, HV0131 och HV0132

Litteraturlista

Kursen kommer att använda följande böcker:

**Genetic improvement of farmed animals
**Författare: Simm, G., Pollott, G., Mrode, R., Houston,R. & Mashall, K.
ISBN: 9781789241716

**Variansanalys och försöksplanering
**Författare: Ulla Engstrand & Ulf Olsson
Finns till försäljning i Servicecenter i Ulls hus, c:a 250 kr.

Kompendier och artiklar kommer att delas ut under kursen, kontakta kursledaren vid frågor.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0206 Anmälningskod: SLU-30014 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjursgenetik Studietakt: 100%