Ny sökning
LB0119

Avancerad praktik

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för LB0119

Läsåret 2022/2023

Avancerad praktik (LB0119-50020)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2022/2023

Avancerad praktik (LB0119-40071)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Avancerad praktik (LB0119-30113)

2023-01-16 - 2023-03-21

Läsåret 2022/2023

Avancerad praktik (LB0119-20073)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Avancerad praktik (LB0119-10120)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Avancerad praktik (LB0119-50059)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Avancerad praktik (LB0119-40047)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Avancerad praktik (LB0119-30119)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Avancerad praktik (LB0119-20054)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Avancerad praktik (LB0119-10124)

2021-08-30 - 2021-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

LB0119 Avancerad praktik, 15,0 Hp

Advanced Practice

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Minst 30 hp kurser på avancerad nivå.

Mål

Kursens syfte är att ge de studerande en insikt i möjliga arbetsuppgifter kopplade till det framtida arbetslivet, samt hur teoretiska kunskaper från utbildningen kan omsättas i praktik.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- utföra vissa praktiska moment kopplade till arbetet vid den organisation där man genomfört sin praktik (praktikplatsen)

- redogöra för de viktigaste färdigheterna som krävs för arbete vid praktikplatsen

- föra ett ingående resonemang om betydelsen av kunskaper från den egna utbildningen för verksamheten vid praktikplatsen

- föreslå hur ens egna teoretiska kunskaper kan omsättas i praktiska arbetsuppgifter vid praktikplatsen

- utförligt redogöra för arbetsvillkoren och de olika yrkesrollerna vid praktikplatsen

- utförligt beskriva organisationens/företagets (praktikplatsen) roll i samhället

- reflektera över sitt eget behov av ytterligare kunskap för att vara verksam vid praktikplatsen

Innehåll

Under ungefär 80 % av kurstiden deltar studenten i det dagliga arbetet vid praktikplatsen. Den studerande tilldelas en akademisk handledare samt en handledare vid praktikplatsen som en resurs för frågor och diskussion. Efter praktikperioden sammanfattar studenten sina erfarenheter och redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt. Den skriftliga rapporten ska innehålla en presentation av praktikplatsen, en beskrivning av arbetsuppgifterna samt studentens egen redogörelse för hur hen har uppfyllt kursens lärandemål.Studenten ordnar själv sin praktikplats utifrån önskemål och möjligheter. Förberedelse för praktikperiod görs av studenten genom att etablera kontakt med en möjlig praktikplats i Sverige eller utomlands. Kursledare måste godkänna praktikplats och praktikplan. Studenten specificerar i samråd med kursledare och representant för praktikplatsen de specifika arbetsuppgifter som praktiken medför.Den praktiska handledningen på praktikplatsen utformas individuellt mellan handledare och student.

Närvaro på praktikplatsen samt deltagande i slutseminarium (studenternas muntliga redovisning av erfarenheter från praktikperioden) är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av erfarenheter från praktiken och uppfyllda obligatoriska moment: närvaro på praktikplatsen samt deltagande i slutseminarium.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Studenten tillfrågar och föreslår praktikplats. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen godkännas av kursledare. Student som är registrerad på kursen är försäkrad av Kammarkollegiet genom SLU. Blankett för godkännande av en praktikplats samt instruktioner för skriftliga uppgifter finns på aktuell kurshemsida.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0119 Anmälningskod: SLU-10106 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%