Ny sökning
LB0108

Agroecology Basics

För översikt, se kurssida på engelska.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0108

Läsåret 2022/2023

Agroecology Basics (LB0108-10116)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Agroecology Basics (LB0108-10122)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Agroecology Basics (LB0108-10163)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Agroecology Basics (LB0108-10010)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

LB0108 Agroecology Basics, 15,0 Hp

Agroecology Basics

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp, varav 90 hp i något av ämnesområdena samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknologi, samt engelska 6.

Mål

Syftet är att ge en grundläggande och avancerad kunskap för att förstå mänskligt dominerade ekosystem och deras interagerande samt sammankoppling med den omgivande miljön (natur och kultur), med fokus på lantbrukssystemen.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och kritiskt analysera lantbrukssystem, inklusive hur interagerande mellan socio-ekonomiska och biologiska delar sker,

- visa på metodologiska förmågor genom att kunna använda en holistisk och systemisk ansats som inkluderar människan och lokala resurser i ett system.

Innehåll

Kursen innehåller följande:- Principer för systemtänkande och systemanalys, via föreläsningar, vetenskaplig litteratur, fallstudier, studentdrivna seminarier, studiebesök och uppgifter.

- Introduktion och diskussion kring olika aspekter från olika discipliner om agroekosystems produktion och funktion.

- Genomföranden av metoder som används inom "Participatory Rural Appraisal" (PRA) inom agroekologi på gårdar (t.ex. semistrukturerade intervjuer, "transect walks", kartläggning av gårdar, tidslinje, resursflödeskarta, gruppsamverkan och presentationer).

- Ekologiska och sociala förhållanden för utvecklande av hållbar markanvändning (agroekosystem formade i olika miljöer, med olika klimat-, geologiska och biologiska processer i samspel).

- Miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer som påverkar hållbarheten i jordbruks- och trädgårdsproduktion.Studenterna kommer att examineras genom 4 obligatoriska uppgifter (definition av agroekologi, rapport av intervju med lantbrukare, rapport av e-case samt analys av ett lantbrukssystem).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursexaminationen består av presentationer av projektarbeten och övningar. För att bli godkänd på kursen krävs godkänt deltagande i alla kursens delar, godkända rapporter samt godkända muntliga redovisningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LB0078

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master's Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Trädgårdsvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0108 Anmälningskod: SLU-10045 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtskyddsbiologi Studietakt: 100%