Ny sökning
BI1053

Odling i trädgårdsföretag

Äntligen en kurs där du får fördjupa dig i odling! Fast vad kan göras i ett odlingsföretag januari när kursen startar? Det kommer du snart att få veta!I den här kursen får du möta många föreläsare som ger inspiration och delar med sig av erfarenheter från olika odlingsföretag. Vi besöker även flera olika odlingsföretag (exempelvis plantskola, fruktodling, grönsaksodling, prydnadsväxtodling, kryddodling osv) och får en inblick i hur de planerar och genomför sitt odlande under ett år.Föreläsningarna varvas med några praktiska övningar och laborationer, men framförallt får du ensam eller tillsammans i en mindre grupp planera för verksamheten i ett odlingsföretag med en inriktning som just du är intresserad av. Du får även lära dig att artbestämma träd och buskar på ”vinterkvist” genom att studera knopparna. Har du riktig tur (och är skicklig) kan du ta med ett alldeles eget ympat äppelträd hem senare under våren.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1053

Läsåret 2021/2022

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30142)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30135)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30274)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30124)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30076)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30070)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30251)

2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2014/2015

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30197)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30186)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30208)

2013-01-21 - 2013-03-31

Läsåret 2011/2012

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30235)

2012-01-16 - 2012-03-25

Läsåret 2010/2011

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-30234)

2011-01-17 - 2011-03-25

Läsåret 2009/2010

Odling i trädgårdsföretag (BI1053-20021)

2009-11-05 - 2010-01-15

Kursplan

BI1053 Odling i trädgårdsföretag, 15,0 Hp

Crop Management in Horticultural Business

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen 7,0 0302
Projektarbete 5,0 0303
Laborationer 2,0 0304
Växtkännedom 1,0 0305

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp i biologi samt 15 hp i företagsekonomi.

Mål

Syftet med kursen är att den ska ge kunskaper som behövs för rollen som odlingsansvarig i olika typer av företag och besöksanläggningar inom trädgård.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- utifrån vinterkaraktärer kunna namnge ett bassortiment av prydnadslignoser

- redogöra för odlingsrelaterade begrepp och företeelser

- planera en odling utifrån geografisk placering, försäljningskanal, företagsstorlek, teknisk standard och odlingssäkerhet

- analysera odlingstekniska problem och föreslå en åtgärd utifrån ett definierat odlingsrelaterat problem

- värdera, presentera och tillämpa odlingsteknisk information.

Innehåll

Kursen omfattar produktion av frukt och grönt samt prydnadsväxter, där odling bedrivs i trädgårdsföretag med frilands-, växthus- och/eller plantskolearealer. I kursen behandlas de vanligast förekommande trädgårdskulturerna och odlingsmetoderna. Produkten, i detta fall den vara som presenteras på marknaden, följs till och med en eventuell lagring.

Särskild vikt fästs vid följande aspekter:

-Analys av odlingsförutsättningar.

-Styrning av klimat, bevattning och växtnäringstillförsel.

-Val av växtnäringskällor.

-Val av energikällor.

-Metoder för att förebygga och bekämpa skadegörare och ogräs.

-Förökning och plantetablering.

-Vegetativ utveckling och styrning av plantans morfologi.

-Blombildning och fruktsättning.

-Växthus, lagerlokaler samt andra ekonomibyggnader.

-Logistik och arbetsorganisation.

-Maskinkedjor.

-Lagringsduglighet och hållbarhet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen utgörs av skriftliga och/eller muntliga tentamina och redovisning av grupparbeten och övningar. För godkänd kurs fordras godkända tentamina och inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PU trädgård
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI0921

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1053 Anmälningskod: SLU-30267 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%