Ny sökning
BI1103

Genetic diversity and plant breeding

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1103

Läsåret 2021/2022

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20036)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-M2036)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20019)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20118)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20095)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20003)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20019)

2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20022)

2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20147)

2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20049)

2013-11-11 - 2014-01-19

Läsåret 2012/2013

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20028)

2012-11-12 - 2013-01-20

Läsåret 2011/2012

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20063)

2011-11-07 - 2012-01-15

Läsåret 2010/2011

Genetic diversity and plant breeding (BI1103-20116)

2010-11-08 - 2011-01-16

Kursplan

BI1103 Genetic diversity and plant breeding, 15,0 Hp

Genetic diversity and plant breeding

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Literature project 5,0 0303
Written examination 5,0 0304
Laboratory practicals 5,0 0302

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp biologi samt kunskaper motsvarande engelska B.Som alternativ till ovan, kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst 60 hp biologi inklusive minst 5 hp genetik och minst 5 hp växtbiologi/växtfysiologi samt kunskaper motsvarande engelska B.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för begreppet genetisk diversitet samt för hur evolutionära processer och domesticering påverkar genetisk diversitet

- redogöra för kvantitativa genetiska begrepp, förädlingsmetoder och rådande regelverk för sortframställning

- förstå principerna för att kartlägga kvantitativa karaktärer i växtgenom och hur man använder detta som ett första steg för att identifiera gener som kontrollerar fenotypiska egenskaper

- översiktligt redogöra för "next-generation" sekvenseringsteknologier samt utföra enklare sekvensanalyser

- beskriva olika bioteknologiska tillämpningar inom växtförädlingen

- självständigt söka, sammanfatta och tolka litteratur inom ämnesområdet och presentera informationen skriftligt och muntligt

- utföra laborativt arbete för att påvisa genetisk variation på molekylär nivå, sammanställa resultaten och skriva en labrapport

Innehåll

I kursen behandlas frågeställningar inom evolution, domesticering och växtförädling. Därutöver ingår fördjupningar i olika reproduktionssystem och deras växtförädlingsstrategier, kartering av komplexa egenskaper, "next-generation" sekvenseringsteknologier för att sekvensera hela genom och hur detta används inom växtförädling. Viktiga kvalitativa och kvantitativa egenskaper kommer att belysas såväl genetiskt som fenotypiskt. Praktiska övningar ingår som en del i kursen och innefattar både laborationer, fenotypning av plantor och datorövningar. Tillämpning av molekylära markörsystem i selektionsprocessen samt övriga växtbiotekniska metoder utgör ett delmoment i kursen tillika bioetiska aspekter. Lagstiftning som berör sortframställning och ägande av sortmaterial kommer att belysas.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen, godkända presentationer, godkända litteratur- och labrapporter och genomförda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Minst 5 hp Genetik och 10 hp Växtbiologi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekologi, mark och miljö
Biologiområde: Genetik
Ersätter: BI1103

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1103 Anmälningskod: SLU-20061 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 100%