Ny sökning
BI1233

Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö

Hydroponisk odling kan beskrivas som ”odling i vatten utan jord”. Denna typ av system är vanliga inom växthusodling av grönsaker och prydnadsväxter, men används också för planteringar i offentlig miljö och är populär inom mer småskalig odling.

Kursen behandlar hydroponik med inriktning på produktion och offentlig miljö men tar även upp möjligheterna inom småskalig odling. Har du grunderna i växtodling är detta en utmärkt kurs för insikt i de möjligheter som odlingstekniken erbjuder.

Trots en lång historia sker det för tillfället en snabb utveckling inom området. Vertikalodling, plant factories, stadsodling, användning av restprodukter är begrepp som ofta förknippas med denna odlingstekniks. I kursen får du biologiska och tekniska grunder för hur en modern hydroponisk odling fungerar, men även möjlighet att fördjupa dig inom områden där det sker snabb utveckling för tillfället.

Du får föreläsningar och övningar och en längre laboration där ni gruppvis bygger upp små odlingssystem som sköts under hela kursen. Vi gör även några kortare laborationer om vissa specifika delar av innehållet. Studiebesök hos företag inom såväl produktion som miljöskapande plantering ingår. Litteraturuppgiften är en del av kursen som ger möjlighet till fördjupning inom ett område du intresserar dig för. Redovisningarna ger förståelse för bredden som finns inom detta odlingssystem.

Tag chansen att lära mer om möjligheterna till effektiv och miljövänlig odling med hjälp av hydroponik.

BI1233

Dear students,

Welcome to the course in Hydroponics. Here is some important information about the first week.

The course BI 1233 Hydroponic Systems in Horticultural Production and Public Environment, 2021/2022 will start on Tuesday, November 2. The start of the course will be on campus as you can see in the schedule. We will go on meeting in Alnarp for practicals, seminars and some lectures. Still some of the lectures will be on zoom and the same zoom link will be used all the time. The link will be found on canvas.

The first day we will start at 09.15 for a course introduction and the first lectures in class room Articum 4. A short first assignment will be handed out so be sure not to miss out on this first day. At 10.15 a lecture will be given about hydroponic systems by Beatrix Alsanius.

I am looking forward to see you all and you are most welcome to the course.

Best regards

Håkan Asp /Course leader

PS. Some of you have not yet answered if you are planning to take the course or not. Please do, it will help me in my planning. DS.

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för BI1233

BI1233 Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö, 15,0 Hp

Hydroponic Systems in Horticultural Production and Public Environment

Kursplan fastställd

2017-11-06

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Laborationer 5,00 1002
Seminarium 5,00 1003
Litteraturtentamen 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp i biologi, trädgårdsvetenskap, teknologi eller landskapsarkitektur.

Mål

För hydroponiska system ska studenten efter genomgången kurs kunna:
- välja hydroponiskt system och tekniska lösningar utifrån specifika växtplatser eller odlingssituationer samt kunna motivera dessa val
- diskutera miljöpåverkan av hydroponiska system utifrån ett hållbarhetsperspektiv
- diskutera metodik vid anläggning, plantering/etablering, skötsel och skörd
- redogöra för egenskaper hos relevanta substrat
- redogöra för hur vatten och växtnäring kan styras och kunna beräkna vatten- och näringsbehov
- förutsäga växtresponser på olika styrande och reglerande åtgärder
- identifiera kritiska faktorer, bl.a. vattenkvalitet och förekomst av sjukdomsalstrare, samt kunna prioritera bland åtgärder
- tillämpa sina kunskaper för att förutse, förebygga och åtgärda odlingstekniska störningar.

Innehåll

Med hydroponiska system avses på denna kurs högteknologiska odlingssystem där växtnäring tillförs i flytande form. Kursen omfattar biologiska, teknologiska och trädgårdsvetenskapliga frågeställningar och rör såväl produktion av trädgårdsprodukter som odling och användning av växter i offentlig miljö. På kursen belyses miljöaspekter och grunder i växtfysiologi och teknologi integreras. Kursen tar upp en rad olika tillämpningsområden för hydroponiska odlingssystem och belyser hur dessa system kan anpassas efter växters behov. Under kursen bygger deltagarna själva hydroponiska system i växthus eller utomhus, tar analysprov, styr vatten- och växtnäringstillförsel, ansvarar för plantskötsel, löser odlingstekniska problem samt utvärderar resultaten. Stor vikt läggs vid att applikationer i offentlig miljö ska vara långlivade och att trädgårdsprodukter som odlas fram ska hålla hög kvalitet. Schemalagda laborationer, övningar, gruppdiskussioner, handledning, redovisningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av seminarier och skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete. För godkänd kurs fordras godkänd projektuppgift och inlämningsuppgifter samt aktiv medverkan vid seminarier, övningar och exkursioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1190, BI1206

BI1233 Grading criteria (2021-10-20)

Course goals – After the course the student will be able to:

1. Choose and justify the choice of a hydroponic system and technical solutions for a specific growing site or cultivation situation.

2. Discuss the environmental impact of hydroponic systems from a sustainability perspective.

3. Discuss methodology for setting up, planting/establishment, maintenance and harvest of hydroponic systems.

4. Describe the properties of relevant substrates used in hydroponic systems

5. Describe how water and plant nutrients can be regulated in hydroponic systems and be able to calculate water and nutrient requirements

6. Predict plant responses to various control and regulatory measures in hydroponic systems.

7. Identify critical factors in hydroponic systems, including water quality and the incidence of disease agents, and be capable of prioritising control measures.

8. Apply their knowledge in anticipating, preventing and managing technical disruptions in hydroponic systems.

Examination

Weight, %

Grade 3

Grade 4 (in addition to grade 3)

Betyg 5 (in addition to grade 4)

Case 1 (individual)

0

Presented according to instructions

-

-

Case 2 (in pairs)

0

Presented according to instructions

-

-

Literature exam (individual)

30

At least 60 % of max points

At least 75 % of max points

At least 85 % of max points

Literatur - report (individual)

30

Presented orally and with a written report according to instructions. Opposed on one paper and actively taken part in the seminars. Handed in a final paper with

any feedback taken into account.

Delivery of written report on time. Active and constructive opponent-ship.

Are able to answer questions, explain and reason about the subject of the report.

Handed in the final version on time after corrections.

Have high ability to extensively and independently

reason about the subject from different perspectives.

Refer to other work in a correct and extensive way.

Production lab (group)

25

Presented according to instructions.

Followed the instructions for the written laboratory report and has submitted any additions or corrections.

Delivery on time.

The results are compiled and presented correctly and pedagogically.

Show good understanding about how the approach and technology has affected the outcome of the trial.

Have a high ability to analyse the technology/approach and the results of the trial.

Can give suggestions on relevant measures to improve the implementation and thus the results.

Additional 2 labs. (Group)

15

Followed the instruction for the lab and handed in a report according to instructions.

Handed in the report in time. Any additions are delivered on time.

Show a good ability to analyse the outcome of the lab in relation to the technique. Can give suggestions of measures to take to improve the results.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Horticultural Science - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1233 Anmälningskod: SLU-20068 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%