Ny sökning
BI1247

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1247-40024 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1247

Läsåret 2022/2023

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-10356)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-50027)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-30059)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-20026)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-M2026)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-10053)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-M1053)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-50081)

2021-06-14 - 2021-08-22

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-40141)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-M4141)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-30287)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-20010)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-10017)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-50036)

2020-06-08 - 2020-08-16

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-40062)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-30127)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-20066)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-10129)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-40001)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-30001)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-20001)

2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2018/2019

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-10001)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-50024)

2018-06-04 - 2018-09-02

Läsåret 2017/2018

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-40114)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2017/2018

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-30166)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2017/2018

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-20120)

2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2017/2018

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-10173)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-50023)

2017-06-05 - 2017-08-27

Läsåret 2016/2017

Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi (BI1247-40102)

2017-03-22 - 2017-06-04

Kursplan

BI1247 Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, 15,0 Hp

Project-based advanced course in biology at Department of forestry genetics and plant physiology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

- 120 hp på grundnivå, varav

- 60 hp biologi, eller

- 60 hp skogsvetenskap

samt

- Engelska 6

Mål

Kursen syftar till att ge kunskaper om hur man planerar och genomför en vetenskaplig studie samt hur man analyserar, diskuterar och redovisar resultaten.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- använda tidigare tillägnade kunskaper för att självständigt lösa en uppgift

- identifiera och formulera en frågeställning

- på vetenskaplig grund söka, analysera och diskutera relevanta data i en frågeställning

- inom givna tidsramar redovisa en frågeställning och dess lösning, dels skriftligt i en välstrukturerad och intresseväckande rapport, och dels muntligt i ett väl förberett seminarium

Innehåll

För att uppfylla lärandemålen skall studenten, i samverkan med handledare, identifiera en för ämnet lämplig frågeställning. Arbetets omfattning skall vara på en sådan nivå att det kan slutförs inom angiven tid. Studenten arbetar självständigt med stöd av handledare. Obligatoriska moment som föreläsningar, övningar, studiebesök, fältstudier och/eller litteraturstudier kan förekomma beroende på den valda uppgiftens karaktär. Studenten skall redovisa sitt arbete i en rapport som betygssätts med avseende på introduktion till frågeställningen, problemformulering, metodbeskrivning, databearbetning, slutsatser, användning av litteratur, språkbruk, samt omfattning av irrelevant text. Utöver detta skall studenten muntligt redovisa sitt arbete vid ett seminarium.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av:

1. Skriftlig vetenskaplig rapport.

2. Muntlig redovisning av studien vid ett seminarium.

Godkända fordringar enligt ovan. Examinator godkänner rapporten när den motsvarar ställda krav på vetenskaplighet och textbehandling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Studenten uppmanas att god tid innan kursstart informera sig om vilka förutsättningarna är att genomföra ett projektarbete med avseende på ämne och tillgång på handledare.

Till sin hjälp har studenten tillgång till bibliotek, datorer och speciell utrustning som kan krävs för att lösa uppgiften. Vid arbete i fält, laboratorium eller annan verksamhet som kan vara förenat med risk skall säkerhetsföreskrifter utformas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1247 Anmälningskod: SLU-40024 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi Studietakt: 100%