Ny sökning
BI1256

Fältkurs i växtproduktion

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för BI1256

Läsåret 2022/2023

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40050)

2023-04-28 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40145)

2022-05-02 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40125)

2021-05-03 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40089)

2020-05-01 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40132)

2019-05-03 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40001)

2018-04-23 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Fältkurs i växtproduktion (BI1256-40073)

2017-04-24 - 2017-06-04

Kursplan och övrig information

Kursplan

BI1256 Fältkurs i växtproduktion, 7,5 Hp

Field course in crop production

Ämnen

Lantbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11: Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 4.

Mål

Syfte

Kursens syftar till att ge en överblick över odlingssystem i Sverige och faktorer som påverkar produktionen med fokus på övervintring och etablering. Hållbar utveckling och hållbart utnyttjande av naturresurserna tas upp i detta perspektiv. Kursen syftar också till att ge en inblick i fältförsök som forskningsmetod och möjliga yrkesroller för mark/växtagronomer.Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva de biologiska förutsättningarna för växtproduktion och skördebegränsande faktorer

- redogöra för odlingsåtgärder under vår och försommar i växtproduktionen

- tolka enkla försöksplaner och översiktligt känna till hur grödornas etablering och utveckling studeras i fält

- identifiera vanligt förekommande ogräs och gagnväxter i tidiga utvecklingsstadier

- redogöra för egenskaper och livsmönster hos de vanligaste grupperna av växtskadegörare

- beskriva hur svenska odlingssystem har utvecklats genom historien

- föreslå och motivera hållbara och praktiskt genomförbara växtföljder för olika syften

Innehåll

Kursen baserar sig till stor del på övningar i fält. Vid studiebesök på försöksgård och andra gårdar diskuteras odlingsteknik och växtföljder, med speciellt fokus på växtodlingsåtgärder under vår och försommar. Under fältövningar studeras grödors övervintring, etablering, utveckling och tillväxt, förekomst av ogräs och växtskadegörare, samt betydelsen av växtföljder. Fältförsök utnyttjas för studier av försöksteknik. Övningarna omfattar bestämning av kulturväxternas och ogräsens groddplantor, växtskadegörare och dess naturliga fiender samt studier av kulturväxternas utvecklingsstadier i fält och på lab. I föreläsningar görs kopplingar mellan observationer i fält och vetenskaplig teori.Obligatoriska moment

Övningar, laborationer, seminarier och studiebesök är obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkända skriftliga prov samt godkända skriftliga och muntliga redovisningar av projektarbete. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kursen samordnas schematekniskt med kursen Ekologi, 7,5 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtproduktionsekologi

Medansvariga:

Institutionen för ekologi Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI1003

Litteraturlista

Boken Vår mat – Odling av åker- och trädgårdsgrödor av Håkan Fogelfors (red.) är huvudlitteratur. Det är säkert en del av er som redan har den från Introkursen. Den kommer att användas även i kommande kurs i Växtproduktion för er som är mark/växtstudenter. Övrig litteratur kommer att finnas på Canvas eller delas ut.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1256 Anmälningskod: SLU-40185 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Växtproduktionsekologi Studietakt: 100%