Ny sökning
BI1273

Växtproduktion

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja såväl lärarledd kunskapsförmedling som studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, litteraturstudier, övningar, laborationer, fältstudier, seminarier och uppsats. Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar och studiebesök. Dessutom knyts undervisningen till såväl nationell som internationell forskning genom föreläsningar och litteraturstudier.


Kursen ger kunskaper om växtodlingsplanering och växtföljd, växtskydd, produktionsbiologi och produktkvalitet hos jordbruksgrödor, trädgårdsgrödor odlade på friland samt förutsättningar för hållbart svensk skogsbruk. Kursen ger grunderna i hur svenskt skogsbruk bedrivs med skötsel, planering och virkesanvändning samt övningar i skogsuppskattning Kursen innehåller även fördjupande övningar i grupp om grödors produktionsbiologi, växtodlingsplanering och växtföljd, samt en individuell uppsats som beskriver produktionen av en vald gröda i ett odlingssystemperspektiv. Studenterna får också göra laborationer och studiebesök.


Kursen består av tre moment: Jordbrukets odlingssystem, Jordbrukets växter och skadegörare samt Skog.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för BI1273

Läsåret 2022/2023

Växtproduktion (BI1273-40036)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Växtproduktion (BI1273-40081)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Växtproduktion (BI1273-40130)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Växtproduktion (BI1273-40038)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Växtproduktion (BI1273-40136)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Växtproduktion (BI1273-40141)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Växtproduktion (BI1273-40011)

2018-03-19 - 2018-06-03

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

(stor bokstav före referensen motsvarar litteraturhänvisningen i schemat)

Obligatorisk litteratur

R Andersson, E. et al. (2020). Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023. Jordbruksinformation 15 – 2022. Jordbruksverket. Tillgänglig: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo219.html

O Fogelfors, H. et al. (2023). Vår mat - Odling av åker- och trädgårdsgrödor i ett klimat under förändring. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-17605-5.

Lundkvist, A. (2014). Ogräskontroll på åkermark. 3e upplagan. Jönköping: Jordbruksverket. ISBN 9188264-38-6. Tillgänglig: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr28.html
E Munthe, C. (1997). Etiska aspekter på jordbruket. Jordbruksverkets rapport 1997:14. Tillgänglig: http://www.phil.gu.se/munthe/JordbrukWWW.html

V Nilsson, U. et al. (2014). Växtskyddets grunder. SLU, inst. för växtskyddsbiologi. Tillgänglig via Canvas.
H SCB et al. 2012. Hållbarhet i svenskt jordbruk 2012. Örebro: SCB. ISBN: 978-91-618-1570-8 Tillgänglig: http://share.scb.se/OV9997/data/MI1305_2012A01_BR_MI72BR1201.pdf

A Gustavsson, A.-M. (2011), A developmental scale for perennial forage grasses based on the decimal code framework. Grass and Forage Science, 66: 93–108. Tillgänglig via Canvas.

F Månsson, J. et al. (2010). Förslag på arbetsmodell för att lösa problem med betande fåglar. Faktablad från Viltskadecenter 2010-4, Västerås. Tillgänglig via Canvas.

BV Månsson, J. et al. (2010). Besiktning av skador på gröda orsakade av vildsvin. Viltskadecenter, Riddarhyttan. Tillgänglig via Canvas.

SV Månsson, J. et al. (2011). Skador av vildsvin: omfattning och fördelning i ett mellansvenskt jordbrukslandskap. Faktablad från Viltskadecenter 2011-1, Västerås. Tillgänglig via Canvas.

T Månsson, J. et al. (2011). Tranräkningen i Sverige 2010 och de senaste årens trender. Faktablad från Viltskadecenter 2011-2, Västerås. Tillgänglig via Canvas.

BF Månsson, J. et al. (2011). Besiktning på viltskador av gröda – med inriktning på fredade fåglar. Viltskadecenter, Västerås. Tillgänglig via Canvas.

Rekommenderad litteratur

Weidow, B. 2000. Ogräs på åker och i trädgård. Natur och kultur/LT´s förlag. ISBN 9789127353046

Skogsstyrelsen. Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk. Kan köpas via: http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker-broschyrer/bocker/

Verktyg - bilder och korta beskrivningar av ogräs, skadegörare och bristsjukdomar samt bestämningsnycklar och utvecklingsstadier för olika grödor:

Andersson, L. (red) 2015. Skadegörare i jordbruksgrödor. Jönköping: Jordbruksverket. ISBN: 91-88264-38-6. Tillgänglig: http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/be26.html

Fogelfors och Lustig, (2012). Gräs i kulturlandskapet. Tillgänglig: http://ograsradgivaren.slu.se/page/dokument/Grasfloran-2012.pdf

Fogelfors, H. (2006). Åkerogräs i Sverige. Tillgänglig: http://ograsradgivaren.slu.se/page/dokument/Akerogras_nyckel.PDF

Hydro Agri (1998). Mangelsygdomme i landbrugsafgrøder. Hydro Agri, Danmark. Tillgänglig via Canvas.

Meier, U. (red) (2001). Growth stages of mono-and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. 2:a utgåvan. Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry. Tillgänglig via Canvas.

Filer med bl.a. grödkaraktärer, tillgängliga via Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1273 Anmälningskod: SLU-40144 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%