Ny sökning
BI1283

Miljörelaterade frågor i växtproduktion

Central utgångspunkt är användningen av icke förnyelsebara resurser inom den biologiska produktionen och hur detta påverkar miljön. Kursen syftar till att studenten skall kunna föreslå lösningar och åtgärder i den biologiska produktionen som leder till ett uthålligt bruk och förvaltande av naturresurserna. Kursen fokuserar på den hortikulturella primärproduktionen, men ger även kunskaper och färdigheter som är generellt användbara inom bruk och förvaltning av naturresurserna oberoende av om det gäller produktion av livsmedel, industriråvaror eller upplevelser genom stadens grönområden. Kursen syftar också till att ge kännedom om hur en verksamhets miljöarbete kan dokumenteras och styras. Sammanfattat omfattar kursen tre infallsvinklar; beskrivning av en situation, analys ur olika perspektiv samt åtgärder.

Dear students,

My name is Linda Tufvesson and I am the course leader for BI1283 Environmental Issues in Crop Production starting next week.

I look forward to meet you all. We will start with an introduction lecture on Monday where I will give you a short introduction to the course. You will also have time to present yourself to each other. Please be prepered for about one minute to introduce you.

You will find the Zoom room for the course in the link below.

https://slu-se.zoom.us/j/68143763325

Meeting ID: 681 4376 3325

Passcode: 992643

Do not hesitate to contact me if you have questions.

Best regards,

Linda

linda.tufvesson@slu.se

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för BI1283

Läsåret 2021/2022

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-M2052) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20080) 2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20008) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20007) 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Miljörelaterade frågor i växtproduktion (BI1283-20063) 2017-10-31 - 2018-01-14

BI1283 Miljörelaterade frågor i växtproduktion, 15,0 Hp

Environmental Issues in Crop Production

Kursplan fastställd

2016-11-16

Ämnen

Biologi Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 30 hp i biologi, trädgårdsvetenskap, lantbruksvetenskap, miljövetenskap eller landskapsarkitektur, samt engelska 6.

Mål

Kursen fokuserar på miljöproblem som uppstår i samband med växtproduktion. Den ger kunskap och erfarenhet som kan tillämpas vid användning och hushållning av naturresurser, oavsett om växten används för mat, foder, råmaterial för industri eller vid utformning av det urbana landskapet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- översiktligt beskriva påverkan av växtproduktion på miljön, med fokus på biologiska och ekologiska processer
- välja metoder och verktyg för att beskriva, analysera och utvärdera miljöproblem
- självständigt beskriva, analysera och utvärdera användningen av icke-förnybara resurser inom jordbruks- och trädgårdsproduktion, deras påverkan på miljön samt föreslå alternativ

- självständigt beskriva användningen av pesticider inom jordbruks- och trädgårdsproduktion, deras påverkan på människa och omgivande miljön samt föreslå alternativ
- beskriva hur certifierings- och märkningssystem kan användas för att minska växtodlingens negativa miljöeffekter
- föreslå lösningar och förebyggande åtgärder för växtproduktion som kan leda till mera hållbara brukningsmetoder, bevarandet av naturresurser, uppfyllelse av miljömål samt bidra till en hållbar utveckling
- presentera ett ämne, relevant för kursen, på ett vetenskaplig underbyggt och kritiskt reflekterande sätt.

Innehåll

Kursen består till stor del av projekt som tränar studenten att formulera, analysera och lösa miljöproblem. Projektrapporter presenteras muntligt och skriftligt. Projektarbetena stöds av föreläsningar och litteraturseminarier.
- Introduktion till olika miljö- och resursrelaterade problem inom växtproduktion.

- Introduktion till miljö- och hållbarhetsmål i relation till växtodling.
- Beskrivning, analys och utvärdering av växtproduktions påverkan på miljön samt användning av förnybara och icke-förnybara resurser såsom energi, näring, vatten och pesticider.
- Metoder för att beskriva, analysera och utvärdera miljöpåverkan, t ex livscykelanalys (LCA), Cost-Benefit analys och andra systemanalysmetoder. Träning i använda LCA.
- Åtgärder för att minska negativa effekter på miljön och användningen av icke-förnybara resurser.
- Möjligheter för växtproduktionen att bidra till biologisk mångfald och estetiska värden i landskapet.
- System för dokumentation och styrning av miljöskydd. Certifierings- och märkningssystem för växtproduktion.
- Diskussioner om hur socioekonomiska processer påverkar hur naturresurser exploateras i växtodling.

Schemalagda seminarier, handledning och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftliga och muntliga redovisningar samt projektrapporter. För godkänd kurs krävs godkända skriftliga och muntliga redovisningar och projektarbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: BI0900, BI1191, BI1232
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Course literature BI1283 – Environmental issues of crop production
Kommentar: BOOK Bauman H, Tillman A-M (2004) The Hitch Hiker’s Guide to LCA – An orientation in life cycle assessment methodology and application. Studentlitteratur. Lund. (ISBN 91-44-02364-2) ARTICLES FOR READING SEMINARS 1. Clark M and Tilman D (2017) Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems, agricultural input efficiency, and food choice. Environmental Research Letters 12:1-11. 2. Schulte et al (2017) Prairie strips improve biodiversity and the delivery of multiple ecosystem services from corn-soybean croplands. PNAS 114. 3. Lipper et al (2014) Climate-smart agriculture for food security. Nature Climate Change 4:1068–1072. 4. Poore & Nemecek (2018) Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science 360:987-992. 5. Nemecek et al (2015) Designing eco-efficient crop rotations using life cycle assessment of crop combinations. European Journal of Agronomy 65:40–51. 6. Sutton et al (2011) Too much of a good thing. Nature Comment 472:159-161. 7. Velthof et al (2014) The impact of the Nitrates Directive on nitrogen emissions from agriculture in the EU-27 during 2000-2008. Science of the Total Environment 468-469:1225-1233. 8. Zhang et al (2016) The potential of fertilizer management for reducing nitrous oxide emissions in the cleaner production of bamboo in China. Journal of Cleaner Production 112:2536-2544. 9. Schnug et al (2015) Responses of earthworms to repeated exposure to three biocides applied singly and as a mixture in an agricultural field. Science of The Total Environment 505:223-235. 10. Wallingford et al (2017) Evaluating a push–pull strategy for management of Drosophila suzukii Matsumura in red raspberry. Pest Management Science 11. Hoeppner et al (2005) Energy use and efficiency in two Canadian organic and conventional crop production systems. Renewable Agriculture and Food Systems 21:60-67. NOTE: These 11 compulsory articles and reports are available in FRONTER. ADDITIONAL READING Bommarco et al (2013) Ecological intensification: harnessing ecosystem services for food security. Trends in Ecology and Evolution 28: 230–238. Delzeit et al (2016) Addressing future trade-offs between biodiversity and cropland expansion to improve food security. Regional Environmental Change 4:1-13. FAO (2009) Agriculture at Crossroads – Key recommendations from the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development. Synthesis (approx. 100 pp) FAO (2010) Climate Smart Agriculture. Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation. (approx. 50 pp) Lin (2011) Resilience in Agriculture through Crop Diversification: Adaptive Management for Environmental Change. BioScience 61:183-193. Raworth (2012) A safe and just space for humanity – Can we live within the doughnut? Rockström et al (2009) Planetary boundaries: Exploring the safe operation space for humanity. Ecology and Society 14(2:32). Steffen et al (2015) Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. 347:1-12. WWF (2014) Living Planet Report. Species and spaces, people and places. (approx. 200 pp) Tscharntke et al (2012) Global food security, biodiversity conservation and the future of agricultural intensification. Biological Conservation, 51:53-59.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agroecology - Master´s Programme Hortonomprogrammet Euroforester - masterprogram Horticultural Science - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Trädgårdsvetenskap
Kurskod: BI1283 Anmälningskod: SLU-20052 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%