Ny sökning
BI1287

Floristik

Andra kursvärderingar för BI1287

Läsåret 2020/2021

Floristik (BI1287-50054) 2021-06-07 - 2021-06-29

Läsåret 2019/2020

Floristik (BI1287-50004) 2020-06-08 - 2020-06-30

Läsåret 2018/2019

Floristik (BI1287-50005) 2019-06-10 - 2019-07-02

Läsåret 2017/2018

Floristik (BI1287-50006) 2018-06-04 - 2018-06-27

BI1287 Floristik, 5,0 Hp

Floristics

Kursplan fastställd

2016-11-16

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt Naturkunskap 2 (alternativt Bi 1, Fy 1a, Ke 1 alternativt Bi 1, Fy 1b1 + 1b2, Ke 1)

Mål

Kursen syftar till att lära sig känna igen de vanliga växterna i naturen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera i landskapet vanliga växtarter utifrån deras utseende, växtsätt och miljö.
- identifiera för naturvården skyddsvärda arter och miljöer .

Innehåll

Kursen är i hög grad baserad på exkursioner och undervisningen bedrivs därför till stor del i fält och utgörs av lektioner, demonstrationer och övningar i grupp eller enskilt.

Kursens startar med föreläsningar som bl.a. översiktligt behandlar växters släktskap, utseende och de vanligaste växtfamiljerna. Kursen avslutas med en obligatorisk inventeringsuppgift. En betydande del av tiden i fält ägnas åt artkunskap men även kunskap om släkten och familjer för grupperna kärlväxter, lavar och mossor och åt övningar i att identifiera växter med hjälp av bestämningslitteratur. Arters naturvårdsrelevans diskuteras liksom rödlistade arters krav på sin miljö.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina och godkänd inventeringsuppgift
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1287 Anmälningskod: SLU-50004 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekologi Studietakt: 100%