Ny sökning
BI1295

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

BI1295-40031 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1295

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40030)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40032)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4030)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4031)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4032)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40104)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4103)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4104)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-M4105)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40103)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40105)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40010)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40011)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40012)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40002)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40003)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå (BI1295-40004)

2019-03-26 - 2019-06-09

Kursplan

BI1295 Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå, 15,0 Hp

Sustainable Plant Production - from Molecular to Field Scale

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tentamen/Exam 10 hp 10,0 0202
Projekt 5,0 0203

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive

- 60 hp biologi eller

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp kemi eller

- 60 hp trädgårdsvetenskap inklusive 15 hp kemi

- 60 hp lantbruksvetenskap inklusive 15 hp kemi

samt

Engelska 6

Mål

Kursen erbjuder en fördjupning och syntes av de grundläggande principerna för hållbar produktion inom jordbruk, trädgård och skogsbruk. De faktorer och processer som påverkar hållbarhet och multifunktionalitet i produktionen integreras genom att analysera dessa i olika skalor från molekylär till beståndsnivå och med olika metoder. Kursen innehåller dels en genomgång av de teoretiska grunderna och dels praktiska exempel för specifika växter och produktionssystem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för kulturväxters ursprung och grundläggande strategier för växtförädling, samt för molekylära och fysiologiska växtegenskaper av betydelse för produktion

- värdera effekter av växtmaterial och miljöförhållanden på kulturväxters produktion, avkastning och resurseffektivitet.

- värdera olika skötselåtgärders effekter på kulturväxters avkastning i ljuset av olika hållbarhetskriterier och multifunktionalitet.

- självständigt planera och utföra vetenskapliga forskningsaktiviteter för att besvara specifika forskningsfrågor inom ämnesområdet

- presentera resultat från dessa forskningsaktiviteter på ett vetenskapligt vedertaget sätt.

Innehåll

Kursen erbjuder en syntes och fördjupning av kunskap inom växtproduktionsforskningen, samt en integrering av olika analysmetoder bland annat växtfysiologi, växtförädling och processmodellering. Kursen ger en solid grund för forskning inom ämnesområdet, men också en träning av yrkesrollen. Kursen omfattar föreläsningar och obligatoriska seminarier och övningar och ett grupprojekt.

Föreläsningarna belyser grunderna för kulturväxters ursprung, förädling, fysiologi och produktion, och kopplar dessa till markens ekologi och växtnäringsprocesser, samt beskriver kvalitativt och kvantitativt effekterna av störningar på växtproduktionen och möjliga förbättringsstrategier. Dessa aspekter kommer att belysas på olika organisationsnivåer. Dessutom diskuteras under föreläsningarna komplexiteten och multifunktionaliteten i olika produktionssystem med fokus på hållbarhetsaspekter och de inneboende dilemman och en överblick ges över viktiga verktyg och principer inom forskningen. Seminarierna och övningarna tränar förmågan att läsa vetenskaplig litteratur och extrahera nyckelinformation, att identifiera kunskapsluckor samt att presentera och jämföra olika synpunkter. I grupparbeten tränas olika forskningsmetoder och ger tillfälle för praktisk tillämpning och värdering av kunskaper som förvärvats under kursen. Seminarier och övningar innehåller obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och muntliga prov, deltagande i obligatoriska seminarier och övningar, muntlig och skriftlig rapportering av grupprojektet.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ingår i flera program och ges i Mastersprogrammet i Växtbiologi för hållbar produktion och Agronomprogrammet – mark/växt.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och

färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika

miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens

upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se

SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)

Betygskriterier

SLU BI1295 – Grading criteria 2022

Grading scale: 5: Pass with Distinction; 4: Pass with Credit; 3: Pass; U: Fail

Two thirds of the course consists of lectures/seminars/exercises and one third of the course is project work. The first part is mostly linked to the intended learning outcomes (ILOs) 1-3 (see below) and is examined through a written exam. The project component is mostly linked to ILOs 4-5 (see below) and examined through an assessment of the student's work, written group project report, and oral group project presentation.

To pass the course, the grades of the written exam and the project work need to be either equal or greater than 3 (i.e., both parts of the course need to be passed). The final grade is the rounded value of the weighed mean of the grades for the written exam and the project work.

Participation in the compulsory activities (including the seminars) is required to pass the course (for grade 3). If a student is absent, the student should get in contact with the teacher responsible for the missed part to discuss a make-up task. This task should be carried out independently and handed in as a written report in order to achieve a pass, in agreement with the teacher responsible for that part.

Grading criteria for the written exam

The written exam will examine the student's knowledge of the topics covered during the course lectures and seminars, thus testing primarily whether the student has met the first three ILOs (listed on the course syllabus):

 1. describe the origin of cultivated plants, the basic breeding strategies for them, and their molecular and physiological features relevant for production
 2. discuss the effects of plant features and growing conditions on the production, yield and resource use efficiency of cultivated plants
 3. evaluate the impacts of different management solutions on the production and yield of cultivated plants, with reference to different criteria for sustainability and multifunctionality.

Each course lecture and seminar is associated to one (main) ILO (see course schedule). To fulfill the ILOs, the student needs to achieve at least 45% of the maximum score for each ILO.

The final grade of the written exam will be determined as follows:

Grade 5: Achievement of at least 85 % of the maximum score of the whole written exam.

Grade 4: Achievement of at least 70 % of the maximum score of the whole written exam.

Grade 3: Achievement of at least 55 % of the maximum score of the whole written exam.

Grading criteria for the project work

The assessment of the project work primarily aims at determining whether the student has met ILOs 4 and 5 (listed on the course syllabus):

 1. plan research activities necessary to answer specific research questions in the subject area, under limited guidance
 2. present the results in a scientifically-appropriate way

The following weights will be used to evaluate the different aspects of the project work: the final written report (75%) and the oral presentation (25%). (Percentages refer to the grading of the project work only. The project work grade is then averaged with the written exam grade, as specified on p. 1.)

Written report (75%)

The written report will be graded to assess the student's ability to explain the connection between the project work and the state of the art (building on literature review, course lectures and seminars), to present the experiment and its design, as well as the demonstrated analytical understanding and reflections and writing quality (form and language).

Grade 5: Demonstrate advanced understanding of the subject through application in project work and thorough review of relevant scientific literature. Provide original, significant and correct experimental design with respect to the main hypotheses of the project work. Provide insightful and thorough discussion of experimental plan. Use existing scientific literature to place the outlined experimental plan in the context of current published theory. Good use of figures and graphics combined with concise text in proper scientific tone, without errors in grammar or spelling. Appropriate referencing to existing literature.

Grade 4: Demonstrate adequate understanding of the connections between the state of the art and the application in project work, with a review of relevant scientific literature. Provide correct and significant experimental design with respect to the main hypotheses of the project work. Provide discussion of the experimental plan. Use existing scientific literature to place the outlined experimental plan in the context of previously published theory. Good use of figures and graphics combined with concise text in proper scientific tone. Appropriate referencing to existing literature.

Grade 3: Demonstrate a limited understanding of the connections between the state of the art and the application in project work, with a limited review of relevant scientific literature. Provide correct experimental design with respect to the main hypothesis of the project work. Discussion of the experimental design with minimal referencing to existing literature. Use correctly figures and graphics combined with concise text.

Oral presentation (25%)

The oral presentation will be assessed for clarity of the presentation and visuals.

Grade 5: Presents clearly, in a well-structured way, and in a scientifically appropriate tone the project hypotheses, methods and their implications. Excellent management of time. Responds to questions from the audience.

Grade 4: Presents clearly and in a well-structured way the project hypotheses, methods and their implications. Good management of time

Grade 3: Presents the project hypotheses, methods and main results.

Litteraturlista

 1. The use of hypothesis in ecology Författare: Grogan P 1) Towards making willows potential bio-resources in the South: Northern Salix hybrids can cope with warm and dry climate when irrigated Författare: Bonosi L et al. 1) Climate change in Europe. 3. Impact on agriculture and forestry. A review Författare: Lavalle C et al. 1) Sensitivity of European wheat to extreme weather Författare: Mäkinen H et al. 1) Weed Science – Principles and practices (chapter 1 and 2) Författare: Monaco TJ et al. 1) An ecological future for weed science to sustain crop production and the environment. A review Författare: MacLaren C et al. 1) The molecular genetics of crop domestication Författare: Doebley JF et al. 1) Application of genomics-assisted breeding for generation of climate resilient crops: progress and prospects Författare: Kole C et al. 1) Essentials of Genetics Författare: Klug WS et al. 1) Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People Författare: Godfray CJ et al. 1) Achieving food security for one million sub-Saharan African poor through push–pull innovation by 2020 Författare: Khan Z et al. 1) bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis Författare: Aria M 1) Test of semiochemicals and a resistant wheat variety for Russian wheat aphid management in South Africa Författare: Prinsloo G et al. 1) The Rhizosphere: A Playground and Battlefield for Soilborne Pathogens and Beneficial Microorganisms Författare: Raaijmakers J M et al. 1) The Microbiome of the Leaf Surface of Arabidopsis Protects against a Fungal Pathogen Författare: Ritpitakphong U et al. 1) Plant Pathology Principles Författare: Guest D I et al. 1) Fungal and Oomycete Diseases Författare: Tör M et al. 1) Induced systemic resistance by beneficial microbes Författare: Pieterse et al. 1) Origin and evolution of the plant immune system Författare: Han G-Z 1) Plant-growth promoting rhizobacteria Författare: Lugtenberg B et al. 1) Understanding and exploiting plant beneficial microbes Författare: Finkel et al. 1) Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): emergence in agriculture Författare: Bhattacharyya PN et al. 1) Global food system emissions could preclude achieving the 1.5° and 2°C climate change targets Författare: Clark et al. 1) How plant root exudates shape the nitrogen cycle Författare: Coskun D et al. 1) Towards food, feed and energy crops mitigating climate change Författare: Philippot L et al. 1) Nitrogen transformations Författare: Robertson et al. 1) Potential benefits of early vigor and changes in phenology in wheat to adapt to warmer and drier climates Författare: Ludwig F et al. 1) Environmental modelling - An introduction (chapter 1 and 2) Författare: Smith et al. 1) Daisy: an open soil-crop-atmosphere system model (pages 313-317) Författare: Abrahamsen et al. 1) The microbial nitrogen-cycling network Författare: Kuypers M et al. 1) Going back to the roots: the microbial ecology of the rhizosphere Författare: Philippot L et al. 1) Molecular and genetic basis of plant macronutrient use efficiency: concepts, opportunities, and challenges Författare: Lopez-Arredondo DL et al. 1) Role of nutrient-efficient plants for improving crop yields: bridging plant ecology, physiology, and molecular biology Författare: Weih M et al 1) Plant Physiological Ecology (chapter 2) Författare: Lambers et al. 1) Agroecosystems, nitrogen-use efficiency, and nitrogen management Författare: Cassman KG et al. 1) Genetic and environmental effects on crop development determining adaptation and yield, Ch 12 Författare: Slafer GA et al. 1) Agroecology and the design of climate change-resilient farming systems Författare: Altieri et al. 1) Options for keeping the food system within environmental limits Författare: Sprinhmann M et al. 1) Applying plant ecological knowledge to increase agricultural sustainability Författare: Weiner 1) Physiological Plant Ecology (page 111-119) Författare: Larcher W 1) Improving farming systems in Northern European conditions Författare: Peltonen-Sainio et al. 1) Photosynthetic efficiency and crop yield Författare: Xu D-Q et al. 1) Improving crop yield Författare: Eisenhut M et al. 1) Trade-offs in plants and the prospects for breeding using modern biotechnology Författare: Weih M

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1295 Anmälningskod: SLU-40031 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtproduktionsekologi Studietakt: 100%