Ny sökning
BI1300

Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning

Efter denna kurs kommer du att vara väl förtrogen med den mång- och tvärvetenskapliga bakgrunden inom mänskliga aspekter ("human dimensions") och vara väl förtrogen med samhällsvetenskapliga aspekter som präglar aktuella frågor i styrning och förvaltning av naturresurser. Kursen inkluderar undervisning som rör mänskliga värderingar av natur, vilt- och fiskresursen, konfliktmönster och tillämpad konflikthantering samt kritisk granskning av data som visar hur människor värderar naturresurser och miljökommunikation.

Andra kursvärderingar för BI1300

Läsåret 2020/2021

Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning (BI1300-30030) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning (BI1300-30045) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning (BI1300-30075) 2019-01-21 - 2019-03-25

BI1300 Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning, 15,0 Hp

Human Dimensions of Fish and Wildlife Management

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive
- 60 hp biologi eller
- 60 hp naturresursförvaltning eller
- 60 hp skogsvetenskap eller
- 60 hp miljövetenskap eller
- 60 hp statsvetenskap eller
- 60 hp sociologi eller
- 60 hp kulturgeografi
samt
- Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska vara väl förtrogen med den mång- och tvärvetenskapliga bakgrunden inom mänskliga aspekter och vara väl förtrogen med samhällsvetenskapliga aspekter som präglar aktuella frågor i hållbar styrning och förvaltning av naturresurser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Redogöra för mänskliga aspekter, human dimensions, inblandade i förvaltning av naturresurser
- Inkludera mänskliga värderingar av natur, vilt- och fiskresursen.
- Identifiera grundläggande konfliktmönster och tillämpa konflikthantering.
- Kritiskt granska kvalitativa och kvantitativa data som visar hur människor värderar naturresurser.
- Redogöra för och diskutera miljökommunikation.
- Avgöra när en specialist på mänskliga aspekter för naturresurser bör kontaktas.

Innehåll

Kursen är om hållbar förvaltning av naturresurser, särskilt vilt och fisk. Utgångspunkten är samhällets syn på naturresurser. Fokus är på den tvär- och mångvetenskapliga grunden till olika förvaltningsformer, varför och hur människor värderar vilt och fisk, hur samhället påverkar naturresurserna, naturresursekonomi, konflikthantering och miljökommunikation. Studenterna lär sig också att värdera kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga metoder som används när naturresursers nyttjande studeras.
För att uppfylla lärandemålen kan föreläsningar, seminarier, övningar, rollspel, gruppövningar, studiebesök och litteraturstudier ges, vissa av dessa kan vara obligatoriska. Studenten kommer att genomföra ett projektarbete som redovisas skriftligen och vid ett seminarium.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är samplanerad med och ingår i masterprogrammet - Skötsel av fisk- och viltpopulationer men är öppen för andra studenter.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1222
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Skoglig ekologi och hållbar skötsel – masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1300 Anmälningskod: SLU-30097 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%