Ny sökning
BI1301

Tillämpad populationsekologi

Syftet med kursen är att ge en teoretisk plattform inom populationsekologi och viktiga tillämpningar där populationsekologi kan lösa reella problem. Viktiga teoretiska begrepp inom populationsekologi presenteras med hjälp av föreläsningar och litteraturstudier för att ge nödvändiga grunder, där kursen fokuserar på tillämpningar för att lösa reella problem i praktiken, med fördjupade analyser av utvalda aspekter. Kursen behandlar uthållig skötsel av beskattade djurpopulationer, samt svårigheter med bevarande av sällsynta eller hotade arter med hänsyn till demografiska och genetiska aspekter. Genom en kombination av föreläsningar och laborationer behandlar kursen genetik, struktur, demografi, dynamik och stabilitet. Metoder presenteras för att erhålla beslutsunderlag vid bevarande och skötsel av populationer (ex. bedömningar av demografisk struktur och populationsstorlek, mm).

Information från kursledaren

Welcome to Applied Population Ecology – information on textbook

Although there have been an unusual number of technical problems with the course's web pages at SLU, things are nearly sorted out now and Canvas should be visible very soon (today I think).

The recommended (not absolutely required) textbook for the course is below. I've asked the library to have multiple copies, I think there are six available. This is an advanced course, and I treat you like the adults you are. The course does not follow the Fryxell book very closely but on the topics it covers it is very good. I will not be assigning specific pages in the book, but will leave it to you to consider the topics we covered in class and labs, then go to the index at back of the book and read the relevant pages. If you do this every week or so as I recommend, you could easily get by without buying the book but don't be surprised when all of the library's copies are signed out in the weeks before the exam. :-(

Wildlife Ecology, Conservation and Management. 3rd Ed. 2014. Fryxell, J.M., Sinclair, A.R.E., and Caughley, G. ISBN: 978-1-118-29106-1 (paperback)

https://www.bokfynd.nu/9781118291078/wildlife-ecology-conservation-and-management/ Paste this in your browser to search for the best price on this particular book.

To get the best price on this or ANY book delivered in Sweden, go to https://www.bokfynd.nu/ which searches bookstores all over Sweden and the world, incorporates shipping costs and converts the total to Swedish kronor for the best price delivered in Sweden.

Physical bookstores including Akademibokhandeln Åkerbloms, Vasagatan 5 here in Umeå have the book as well.

/John Ball

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2023-02-08

Andra kursvärderingar för BI1301

Läsåret 2022/2023

Tillämpad populationsekologi (BI1301-M2134)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Tillämpad populationsekologi (BI1301-20040)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Tillämpad populationsekologi (BI1301-M2040)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Tillämpad populationsekologi (BI1301-20016)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Tillämpad populationsekologi (BI1301-20032)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Tillämpad populationsekologi (BI1301-20054)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

BI1301 Tillämpad populationsekologi, 15,0 Hp

Applied Population Ecology

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper på grundnivå motsvarande 120 hp inklusive

- 60 hp biologi inklusive 15 hp ekologi eller

- 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp ekologi eller

- 60 hp naturresursförvaltning inklusive 15 hp ekologi eller

- 60 hp miljövetenskap inklusive 15 hp ekologi

och

- engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att ge en teoretisk plattform inom populationsekologi och viktiga tillämpningar där populationsekologi kan lösa reella problem.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- uppvisa en djupgående förståelse för populationsekologins tillämpningar, i synnerhet uthållig skötsel av beskattningsbara djurpopulationer och bevarandet av små populationer.

- kritiskt granska publicerade studier, identifiera vilka data eller studier som är nödvändiga för att lösa skötselproblem och bevarandebiologiska utmaningar.

- utföra alla steg i tillämpad populationsekologi, inklusive hur vetenskaplig litteratur används, datainsamling, dataanalys, och modellering för att förstå och förutsäga populationsutveckling.

- kommunicera sina slutsatser skriftligt.

Innehåll

Viktiga teoretiska begrepp inom populationsekologi presenteras med hjälp av föreläsningar och litteraturstudier för att ge nödvändiga grunder, där kursen fokuserar på tillämpningar för att lösa reella problem i praktiken, med fördjupade analyser av utvalda aspekter.Kursen behandlar uthållig skötsel av beskattade djurpopulationer, samt svårigheter med bevarande av sällsynta eller hotade arter med hänsyn till demografiska och genetiska aspekter. Genom en kombination av föreläsningar och laborationer behandlar kursen genetik, struktur, demografi, dynamik och stabilitet. Obligatoriska moment förekommer.Metoder presenteras för att erhålla beslutsunderlag vid bevarande och skötsel av populationer (ex. bedömningar av demografisk struktur och populationsstorlek, mm). Dessutom används datorövningar där studenten analyserar data och använder dem i modeller för att få bättre förståelse för populationsekologi och för att förutsäga utdöenderisk eller populationsutveckling under olika scenarier.Vad gäller generell kompetens så kommer studenterna att utveckla sina färdigheter i informationssökning (vetenskaplig litteratur), kritisk granskning (inclusive kunskapsluckor), data analys och modellering och kommunicera sina slutsatser i skriftlig form.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända obligatoriska övningar samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är samplanerad med och ingår i masterprogrammet - Skötsel av fisk- och viltpopulationer men är öppet för andra studenter.Studenter på Jägmästarprogrammet uppnår förkunskapskrav 15 hp ekologi genom att läsa de två första åren på Jägmästarprogrammet. Kravet om 15 hp ekologi kan även uppnås genom kursen SG0251 Forest Ecology 15 hp.SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1122

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1301 Anmälningskod: SLU-20134 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%