Ny sökning
BI1302

Inventeringsmetoder för vilt och fisk

Syftet med kursen är att studenten skall lära sig planera, tillämpa de viktigaste inventeringsmetoderna för vilt och fisk, lära sig analysera och tolka resultaten från sådana undersökningar, samt förstå etiska aspekter vid insamling och märkning av djur. Genom lärarstödd träning ges studenterna möjlighet att planera, genomföra, sammanställa och redovisa resultaten för ett urval av inventeringsmetoder. Under kursen ges en översikt av svensk och europeisk djurförsökslagstiftning, samt organisation med avseende på hantering av vilda djur i forsknings- och förvaltningssyfte. Etiska aspekter av försöksdjurens stress, oro, smärta och lidande belyses också under kursen. Metoder för provtagning, bedövning och sövning liksom olika injiceringsmetoder demonstreras.

Kursvärderingen är avslutad

BI1302-10102 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1302

Läsåret 2021/2022

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-M1102) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10024) 2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10050) 2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Inventeringsmetoder för vilt och fisk (BI1302-10087) 2018-09-03 - 2018-11-05

BI1302 Inventeringsmetoder för vilt och fisk, 15,0 Hp

Fish and Wildlife Census Techniques

Kursplan fastställd

2018-11-15

Ämnen

Biologi Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundnivå inklusive
- 60 hp biologi inklusive 15 hp ekologi eller
- 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp ekologi eller
- 60 hp naturresursförvaltning inklusive 15 hp ekologi eller
- 60 hp miljövetenskap inklusive 15 hp ekologi
och
Engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att studenten skall lära sig planera, tillämpa de viktigaste inventeringsmetoderna för vilt och fisk, lära sig analysera och tolka resultaten från sådana undersökningar, samt förstå etiska aspekter vid insamling och märkning av djur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Planera för inventering av vilt- och fiskpopulationer på basis av problemformulering, metodval, resursbehov, samt djurrättsetiska och juridiska krav.
- Tillämpa ett urval av inventeringsmetoder som är viktiga för hållbar vilt- och fiskförvaltning.
- Analysera, tolka, presentera och diskutera data och resultat som insamlats med olika inventeringsmetoder.
- Relatera hanteringen av vilda djur i samband med inventering och provtagning till gällande djurrättsetiska och juridiska krav.

Innehåll

Studenterna ska genomföra ett individuellt projekt med syftet att skatta antalet individer eller täthet av en djurart. Studenten väljer en art och artvalet koordineras inom kursen för att undvika att flera studenter väljer samma art och för att öka mångfalden av metoder. Projektet skall utmynna i en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Studenterna har tillgång till handledning under projektet men tyngdpunkten ligger på eget arbete där de tar hjälp av vetenskaplig litteratur. Ett antal fallstudier kommer också att presenteras under kursen.

Genom lärarstödd träning ges studenterna möjlighet att planera, genomföra, sammanställa och redovisa resultaten för ett urval av inventeringsmetoder.

Studenterna använder generella dataprogram (t ex R och Excel) och även metodspecifika mjukvaror för att lära sig analysera data från olika typer av inventeringsmetoder. Ett antal övningsuppgifter underlättar studenternas lärande, en del övningar kan vara obligatoriska och varierar från år till år

En översikt av svensk och europeisk djurförsökslagstiftning, samt organisation ges med avseende på hantering av vilda djur i forsknings- och förvaltningssyfte. I ett antal föreläsningar belyses etiska aspekter av försöksdjurens stress, oro, smärta och lidande. Metoder för provtagning, bedövning och sövning liksom olika injiceringsmetoder demonstreras. Avsnittet omfattar även genomgång och övningar som rör ansökan till försöksetisk nämnd.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig projektrapport och muntlig presentation, godkänt deltagande i obligatoriska moment, godkänd skriftlig tentamen.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är samplanerad med och ingår i masterprogrammet - Skötsel av fisk- och viltpopulationer men är öppen för andra studenter.

Studenter på Jägmästarprogrammet uppnår förkunskapskrav 15 hp ekologi genom att läsa de två första åren på Jägmästarprogrammet. Kravet om 15 hp ekologi kan även uppnås genom kursen SG0251 Forest Ecology 15 hp.

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: BI1123

Study guidance and grading criteria

BI1302 Fish and wildlife census techniques

Course occasion

Period 1, 2021

The study guidance was revised

2021-08-02

Examiner

Navinder Singh

Department

Wildlife, Fish, and Environmental studies

Objectives

After finishing the course the student should be able to:

 1. Plan fish and wildlife censuses on the basis of problem formulation, method performance, labour and equipment requirements, legal constraints, and animal welfare and ethical issues.
 2. Conduct a selection of census techniques that are of importance for fish and wildlife management.
 3. Analyse, interpret, present and discuss data collected by various census techniques.
 4. Relate the handling of free-living animals during surveys and sampling to the ethics and legislation of animal research.

Content and teaching activities

LO 1. The learning outcome is reached by an individual projectwhere the purpose is to plan censuses. The student chooses a species, but during a seminar, all such student choices are coordinated in order to avoid overlap and to ensure a diversity of methods within the course. The students are supervised during the project, but the project mainly relies on the student's own work using scientific literature. A number of real-life case studies will also be presented.

LO 2. Teacher-supported trainingallow the students to plan, practice, compile, and present the results from a selection census techniques.

LO 3. In order to learn the statistical calculations for the most common census techniques, the student will work in R, as well as method specific software. Exercises will support the students learning.

LO 4. An overview of current Swedish and European legislation and organization is presented concerning the handling of free-living animals in research. In a number of lectures, ethical issues like stress, anxiety, pain or suffering during handling, as well as organizational issues are brought up. Methods for anaesthesia of animals as well as sampling and injection methods are demonstrated and discussed.

Grading criteria

The student's achievement is evaluated according to 4 different judgment areas. The examiner decides if individual strengths and weaknesses may compensate for each other. To get a final grade, the student must pass approved (grade 3) for all four judgement areas. Approved result is not possible to re-exam in order to get a higher grade. For the student to have an idea about what grade to expect on the written report the below table explains how different aspects of the report are graded.

Grade

Criteria

Judgment Area – LO 1

Judgment Area – LO 2

Judgment Area – LO 3

Judgment Area – LO 4

5 (A)

Beside the criteria for grade 4, the student can motivate an alternative methodincluding a discussion on data quality, resource use and costs in relation to the first option

Beside the criteria for grade 4, the student can discuss assumptions and limitations of a specific census method.

4 (B)

Beside the criteria for grade 3, the student can describe the statistics of the methods chosen, i.e. calculate the size and number of sampling units needed, how to estimate population size and confidence limits or population indices, and how to handle uncertainty. In addition, the student can identify a number of scientific studies where the method have been used, and discuss its use in the studies.

Beside the criteria for grade 3, the student can analyse population estimates and discuss uncertainty.

3 (D)

The student can plan and write a report (application) for inventories on the basis of problem formulation, method accomplishment, personnel and equipment requirements, permits needed, and animal welfare and ethical issues. Max 200 words in the summary and max 5000 words excluding title pages, table of contents, references, and appendices.

The student can conduct a selection of census techniques that are of importance for the fish and wildlife management of today

The student can use statistical methods to estimate population size or indices of size.

The student can relate the handling of wild animals during surveys and sampling to animal ethics issues and legislation

U (F)

The grade criteria for approved (3) are not fulfilled.

The grade criteria for approved (3) are not fulfilled.

The grade criteria for approved (3) are not fulfilled.

The grade criteria for approved (3) are not fulfilled.

Grading Criteria

The learning outcomes are examined through, and their weightage:

 1. Written Project Report and oral presentation at final seminar – 45% (30 pts - Written, 15 pts - Oral).
 2. Participation and hand in of the assignments of compulsory exercises (biodiversity excursion – 30 pts, electrofishing-35 pts, distance assignment – 35 pts) 10%.
 3. Written exam – 40%.
 4. Participation in ethics lectures and group exercises - 5%.

Guidance to the calculation of grades:

5 -- greater than 85%

4 -- 75 to 85%

3 -- 60 to 74%

U -- Unsatisfactory, less than 60%

Compulsory activities and deadlines for assignments and examination

In order to get a higher grade than approved (4 or 5), all examining parts of the course must be finished within given time as decided by the examiner. Dates and times are specified below for each judgement area. Such time limit shall include the first ordinary re-exam or the first occasion for renewed delivery of thesis, paper or other equivalent task. Extended time limit can be given under specific circumstances.

Judgment Area – LO 1

Judgment Area – LO 2

Judgment Area – LO 3

Judgment Area – LO 4

Grade based assessments

Project report and oral presentation

Participation in compulsory exercises

Written exam

Ethics

Time schedule for delivery of assignments or compulsory exercises

Written report: 2021-10-25, 24 h

Oral presentation: 2021-10-27

Students whose reports and presentations do not meet the criteria for approved (3), have to deliver an updated version of the report alternatively conduct a new presentation within 7 days after that the result of the examination have been given.

Participation in the biodiversity excursion 2021-09-07

Electrofishing: one of 15-18 September, depending on weather, and hand in of assignment before 1200h 23 Sep.

Distance sampling assignment: hand in before 1200h, 2021-10-05.

First exam: 2021-10-22

09.00-14.00

Re-exam: The date and time for the re-exam is decided after consultation between the examiner (Navinder Singh) and the students.

Participation in lectures and group exercises

Note – If the above dates need to be changed for some reason, the students will be announced in advance.

1) Ecological census techniques
Författare: William J Sutherland
Kommentar: Found in the Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Skogsvetenskap
Kurskod: BI1302 Anmälningskod: SLU-10102 Plats: Umeå Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 100%