Ny sökning
BI1314

Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna

Obligatorisk kurs inom lantmästarprogrammet.

Hej och Välkommen till Apr 2

Vi börjar den 24/3 med kursstart kl. 08.15 på Zoom.

Kursvärderingen är avslutad

BI1314-40131 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för BI1314

BI1314 Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna, 15,0 Hp

Animal Husbandry with Applied Law for the Rural Enterprises

Kursplan fastställd

2017-12-05

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Animalieproduktion 2 11,00 1002

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet för lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 50 hp på grundnivå varav minst
- 40 hp lantbruksvetenskap
- 10 hp djurbiologi.

Mål

Kursen ger träning i helhetssyn och förmåga att väga samman kunskap i olika ämnen inom lantbrukets verksamhetsområde.
• Animalieproduktion

Den studerande gess förutsättningar för att självständigt kunna arbeta i ledande befattningar inom animalieproducerande företag eller bedriva rådgivning inom animalieproduktion.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- analysera och värdera produktionen i ett animalieföretag i biologiska, tekniska, arbetsmässiga, ekonomiska och miljömässiga termer på ett hållbart sätt.
- utforma och motivera förändringsförslag i problembesättningar,
- planera arbetsrutiner och ha kännedom om och förståelse för olika arbetsbehov i animalieföretag.

• Tillämpad juridik

Kursen ger juridiska kunskaper som är tillämpbara på företag inom den areella näringen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- genomföra juridisk problemlösning av enklare karaktär inom för företag viktiga områden,
- förklara och tillämpa juridiska begrepp som är centrala för ägarledda företag i gröna näringen,
- på ett välorienterat sätt efterfråga och kravsätta inköp av juridiska tjänster från specialister.

Innehåll

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, litteraturstudier, studiebesök, övningar, uppgifter, enskilda arbeten och fallstudier. I kursen förekommer obligatoriskt deltagande vid moment som t.ex. vissa övningar och studiebesök,

Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar, studiebesök, fallstudier och genom att studenterna "skuggar" yrkesverksam.

Kursen är uppdelad i två moment som examineras var för sig.
1) Animalieproduktion 11 hp
2) Tillämpad juridik 4 hp

• Animalieproduktion

I kursen behandlas i föreläsningar, studiebesök och övningar områdena foderoptimering, foderstyrning, produktionsuppföljning, animalieproduktionens miljöpåverkan, djurvälfärd, avel på besättningsnivå och arbetsledning. Dessutom ska studenten:

- i ett individuellt arbete fördjupa sig i ett ämne inom något utav ovan nämnda områden. Studenten kan fritt välja djurslag.
- i ett projektarbete inom mjölk- eller grisproduktion arbetar i grupp med en verklig gård. Studenterna besöker utvald gård, samlar information och analyserar produktionen, därefter utformar de förslag med bl.a. nya foderstater, skötselrutiner och framtida strategier.
- under en dag följa yrkesverksam rådgivare inom animalieproduktionen.

• Tillämpad juridik

I kursen behandlas juridik dels med utgångspunkt från rättsreglerna, dels problemorienterat med verklighetsbaserade uppgifter:

- rättsreglernas funktion för företag med tonvikt på ägarledda företag, grundläggande om metod och problemlösning i avtal och tvister
- grundläggande rättslig systematik, EU-rättens förhållande till svensk rätt
- grundläggande äktenskapsrätt/samborätt och arvsrätt
- grundläggande avtalsrätt, köprätt inkl distansavtal och internationella köp, marknadsföring, vanliga standardavtal inom grön näring inkl kreditstandardavtal
- grundläggande associationsrätt med tonvikt på ägarledda aktiebolag
- grundläggande arbetsrättsliga frågor i ägarledda företag i gröna näringen
- grundläggande fastighetsrätt inkl köp, arrende, förvaltning, pant, fastighetsreglering m.m.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkända redovisningar av fallstudier och inlämningsuppgift samt aktiv medverkan i schemalagda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Rekommenderade förkunskaper motsvarande genomgångna kurserna Animalieproduktion I och Djurhållningens teknologi.

För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi
Medansvariga:
Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)
Ersätter: BI0889
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Kosignaler med betesdrift
Författare: Hulsen, J. Översatt av: Bram Corthals och Maria Mehlqvist Utgivare: Roodbont Publishers B.V.
ISBN: ISBN 978-91-982215-4-1
Kommentar: Häftad. 112 sidor Den går bland annat att beställa på : • https://www.vxa.se/radgivning-och-kurser/analysera-nulaget/analysera-djurhalsan/Fraga-kon/kosignaler/ • https://www.roodbont.nl/en/product/100-42_Kosignaler
2) Litteratur för Juridikdelen
Författare: Se kurs LB0104: Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1314 Anmälningskod: SLU-40131 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%