Ny sökning
BI1315

Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna

Insikt om lantbruksgrödornas produktionsbiologi är en grund för att kunna sätta in korrekta åtgärder så att uppsatta kvantitets- och kvalitetsmål för produktionen uppnås. Med detta som utgångspunkt behandlas åtgärder mot skadegörare på lantbruksgrödor. Med kunskap om skadegörarnas ekologi och biologi som bas utvecklas bekämpningsstrategier mot skadegörare som innefattar förebyggande åtgärder, direkta åtgärder och prognosmodeller för skadegörarnas utveckling och bekämpning. Lantbruksgrödorna och skadegörarna studeras genom fältövningar och övningar med mikroskop. Odlingsmaterialets resistensegenskaper har stor betydelse för skadegörarnas utveckling.Växtförädlingens möjligheter att förändra odlingsmaterialet mottaglighet för skadegörare behandlas därför i kursen.

Välkommen till kursstart den 24:e mars kl. 9.15 i Sunnan!

Hör av er till mig ifall ni inte har möjlighet att komma på kursstarten, men tänker gå kursen. Det är viktigt för planeringen av grupper inför fältprojektet som ni skall genomföra under kursen.

Mvh Helene (helene.larsson.jonsson@slu.se)

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-30

Andra kursvärderingar för BI1315

BI1315 Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna, 15,0 Hp

Crop Production Instruments with Applied Law for the Agricultural Sciences

Kursplan fastställd

2019-01-25

Ämnen

Biologi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtodlingens styrmedel 11,00 1002
Tillämpad juridik 4,00 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet till Lantmästare - kandidatprogram samt kunskaper motsvarande minst 50 hp på grundnivå varav minst
- 40 hp lantbruksvetenskap
- 10 hp växtbiologi.

Mål

Kursen ger träning i helhetssyn och förmåga att väga samman kunskap i olika ämnen inom lantbrukets verksamhetsområde.
• Växtodlingens styrmedel

Den studerande utvecklar sina färdigheter i att planera växtodlingsåtgärder på ett hållbart sätt. Under kursen kommer studenten även att öva på att kommunicera sina kunskaper med lantbruksnäringen.

Efter genomgången kurs ska den studerande
• Självständigt kunna ställa diagnos på växtskadegörare på lantbruksgrödor
• kunna ange och motivera hållbara bekämpningsförslag emot växtskadegörare på lantbruksgrödor
• kunna analysera, värdera och diskutera val av växtodlingsinsatser med hänsyn till biologiska, tekniska, arbetsmässiga, ekonomiska och miljömässiga aspekter

• Tillämpad juridik

Kursen ger juridiska kunskaper som är tillämpbara på företag inom den areella näringen.
Efter genomgången kurs ska den studerande
• kunna genomföra juridisk problemlösning av enklare karaktär inom för företag viktiga områden
• förklara och tillämpa juridiska begrepp som är centrala för ägarledda företag i gröna näringen
• på ett välorienterat sätt kunna efterfråga och kravsätta inköp av juridiska tjänster från specialister.

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moment som examineras var för sig.

1) Växtodlingens styrmedel 11 hp
2) Tillämpad juridik 4 hp

Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studentaktivitet och diskussion, genom föreläsningar, laborationer, studiebesök, projektarbete, litteraturstudier, övningar, uppgifter och seminarier. I kursen förekommer obligatoriskt deltagande vid moment som laborationer, studiebesök och redovisningar.

Samverkan med det omgivande samhället belyses genom externa föreläsningar och genom att studenterna "skuggar växtodlingsrådgivare" i deras verksamhet.

• Växtodlingens styrmedel

• Biologi och ekologi hos lantbruksgrödornas skadegörare
• Hållbara bekämpningsstrategier och förebyggande åtgärder emot växtskadegörare
• Prognosmodeller på växtskadegörare
• Växtskadegörarnas och bekämpningens inverkan på produktkvalitet
• Växtförädlingens möjligheter att förändra odlingsmaterialet
• Hållbara odlingssystem för kontroll av växtskadegörare
• Miljö- och hälsoaspekter av bekämpningsmedelsanvändning i lantbruket


• Tillämpad juridik
• Rättsreglernas funktion för företag med tonvikt på ägarledda företag, grundläggande om metod och problemlösning i avtal och tvister
• Grundläggande rättslig systematik, EU-rättens förhållande till svensk rätt
• Grundläggande äktenskapsrätt/samborätt och arvsrätt
• Grundläggande avtalsrätt och köprätt t ex distansavtal och internationella köp, marknadsföring, vanliga standardavtal inom grön näring t ex kreditstandardavtal
• Grundläggande associationsrätt med tonvikt på ägarledda aktiebolag
• Grundläggande arbetsrättsliga frågor i ägarledda företag i gröna näringen
• Grundläggande fastighetsrätt t ex köp, arrende, förvaltning, pant, fastighetsreglering

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter och projektarbete samt deltagande i övriga schemalagda obligatoriska.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi
Medansvariga:
Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för lantmästare - kandidatprogram
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)
Ersätter: BI1167
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Lantbruksvetenskap
Kurskod: BI1315 Anmälningskod: SLU-40083 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 100%